Monoqrafiyalar, kitablar və dərsliklər

 Monoqrafiyalar, dərsliklər və dərs vəsaitləri

 

 

2023

A.A.Quliyeva. Daşkəsən dəmir filizinin zənginləşməsindən alınan tullantıların kompleks emalı.  Bakı: Elm, 2023, s.184

Zenfira Agayeva, Aybeniz Kashkay, Sevinj Bayramova, Khuraman İlyasova. Cological assessment of biosphere safety. Universitas nəşr, Petroşani, 2023, 282p.

Z.Agayeva, H.Rəfiyeva, E. Cabarov, S.Bayramova, L. Abdullayeva. Key trends of integ­ra­ted innovation-driven scien­ti­fication technological development of mining regions. Multiauthored monograph, Universitas Publishing Petros­hany, Romania, 2023, –p.645-658 (kollektiv monoqrafiyada 1 fəsil)

- G.I.Kelbaliev, D.B.Tagiyev, M.R.Manafov.Crude Oil - Emerging Downstream Proces­sing Technologies, Rheology of heavy oils. IntechOpen publisher, 2023, 288 p. (monoqrafi­yada 1 fəsil)

-  G.I.Kelbaliyev, S.R.Rasulov, D.B.Tagiyev. Applied problems of Rheology of struc­tured non-Newtonian oil. In Book: Advanced Rheology and Its Applications. London, IntechOpen publisher, 2023.  p. 69-92. (monoqrafiyada 1 fəsil)

- Mirheydər Abbasov. İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tət­bi­qi. III cild. Bakı, “Ləman”, 2023, 529s.

Mirheydər Abbasov. İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbi­qi. IV cild. Bakı, “Ləman”, 2023, –516s.

- V.M.Abbasov, D.B.Tağıyev, E.A.Alxaslı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft və neft emalı strategiyası. Bakı: “Elm”, 2023, –148 s.

 

 

2022

 

- Ə.Ə.Məcidov, D.B.Tağıyev “Kimyada fiziki metodların tədqiqi” Bakı - Elm- 2022 , səh.189.

- B.A.İsmayılova, A.C.Əfəndi, D.B.Tağıyev. "Alifatik dikarbon turşuları və mürəkkəb efirləri" Elm nəşriyyatı, 2022, 189 səh.

 - E.B.Zeynalov, D.B.Tağıyev, S.B.Zeynalov, Ya.M.Nağıyev, E.R.Hüseynov, F.B.Nəzərov, A.B.Hüseynov, M.Ya.Məhərrəmova, N.A.Mustafayeva, N.M.Şahnəzərova,A.F.Nəbizadə “ Dizel yanacağının komponent tərkibi” Bakı- “Füyüzat” 2022. -səh.90

 - Qüdrət Kəlbəliyev. Biblioqrafik göstərici.Bakı- "ELM",2022, səh.143

 - Sevinc Məmmədova “ Nüvə yanacağı materialları olan aktinoidlər sırasından bəzi d-elementlərin naften turşuları ilə maye fazalı ekstraksiyası” Bakı- 2022, səh.202

- Aббасов Миргейдар Гасан оглы «Применение инфракрасной спектроскопии к органическим и неорганическим соединениям» Москва- 2022,с.464

 - Abbasov Mirheydər “İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbiqi” Bakı-“ləman”-2022. səh 482.

- Zeynalov E.B., Tağıyev D.B, Nağıyev Ya.M., Hüseynov E.R., Nəzərov F.B., Hüseynov A.B. Dizel yanacağının və onun aromatiksizləşdirilmiş və parafinsizləşdirilmiş fraksiyalarının maddə tərkibi. Bakı: "Füyuzat" Nəşriyyatı, 2022, 208 pp. 

- G.I.Kelbaliev, D.B.Tagiyev, Manafov M.R., Book title: Crude Oil - Emerging Downstream Processing Technologies, Chapter title: RHEOLOGY OF HEAVY OILS, Intech Open publisher, 2022,288p.

- G.I.Kelbaliev, D.B.Tagiyev, Rasulov S.R., Реология НеНьютоновских нефтей, Moskva -2022, 600 c.

D.B.Tağıyev, A.N.Məmmədov “Duyğularımız və kimya”. Elm nəşriyyatı. 2022,190 s.

Я.И.Джафаров, М.Б.Бабанлы, “Халькогениды таллия-сурьмы (висмута) и твердые растворы на их основе”. Баку, издательство "Elm", 2022, 320 c.

2021

- А.А.Меджидов, Д.Б.Тагиев. Физические методы в химии. 2021, Баку, «Элм», 195 с.

- Samirə Məmmədova "MÜASİR FARMAKOKİMYADA POLİMER VEKTORLAR". Bakı: “Elm”, 2021, – 196 səh

- Д.Тагиев, Qüdrət Kəlbəliyev, Manaf Manafov “Nano- və mikrokapsulasiya. Metodlar və tətbiqlər”. “Intech Open” 2021. pp278

- Tofiq Nağıyev “Conjugated reactions in chemistry and biology in the context of modern ideas”. “Generis publishing” 2021, pp.171

- Mirheydər Abbasovun "İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbiqi" BAKI- “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” -2021

- Э.А. Салахова "Получение тонких полупроводниковых покрытий на основе халькогенидов рения". Баку."AFPoliqrAF" - 236 стр. 2021

 2020

- A.Алиев, Д.Тагиев, Р.Гусейнова, В.Меджидзаде.  Синтез, свойства иприменение тон­ких полупроводниковых пленок халькогенидов кадмия. Баку,“Элм”, 2020, 272 с. 

- Vladimir Vishnyakov, Baghir Suleimanov, Ahmad Salmanov, Eldar Zeynalov. "Primer on enhanced oil recovery". ELSEVIER (Gulf Professional Publising). 2020, pp.211 

- G.I. Kelbaliev. D.B. Tagiev, M.R. Manafov.  Rheology of structured oil emulsion .İn book: Nano-and Micro-Encapsulation-Nechniques and aplications. London: İntechOpen, 2020.  

- Д.Тагиев, А.Ягубов, С.Мамедова.Сорбционные методы очистки природных и сточ­ных вод. Баку, “Элм”, 2020, 246.c. 

- D.B.Tağıyev, Ç.H.İsmayılova. Biofiziki  və Bioüzvi kimya. Bakı, “Təbib”, 2020, s.354 

- Тофик М.Нагиев. Сопряженные реакции в контексте современных идей. Баку, CBS Poligraphic production. 2020, pp.207 

-  Akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Biblioqrafik Göstərici. Bakı, "Elm", 2020, s.406   

- Hesabat ilində İnstitutun Qısa Bukleti hazırlanmışdır. 

2019

Kelbaliyev G.I., Tagiyev D.B., Rasulov S.R. Transport Phenomena in Dispersed Media. CRC Press, (USA), 2019, 472p, eBook  ISBN 9780429260292  DOI: https://doi.org/ 10.1201/ 9780429260292.

Sərdar Zeynalov, Elçin Hüseynov, Mina Münşiyeva, Səidə Şərifova, Şahnaz Qəhrəmanova. Təbii proteinogen aminturşuları, həyat metalları və onların kompleks birləşmələri. − Monoqrafiya. /Еlmi red. akademik Tağıyev D.B., red. Səfərov İ.H. – Bakı: Elm və təhsil, 2019. − 496s.

Афарида Гасымова "Физико-химические основы процессов восстановления титаномагнититовых концентратов Азербайджана" -Баку-2019, 171 стр.

З.Р.Агаева «Адсорбция поверхностно-активных веществ на металле» Баку,2019,150стр.

Dilqəm Tağıyev, Asif Məmmədov. Gələcəyin kimyası. Bakı, Elm, 2019, 340 s.

 

2018

Tofiq M. Nağıyev “Sinxron reaksiyalara koherent baxış”. Bakı, 2018, 216 s.

Eldar Zeynalov. Biblioqrafik göstərici. Bakı: Elm və təhsil, 2018. - 344 s.

Dilqəm Tağıyev, Manaf Manafov, Asif Məmmədov. “Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi”  Bakı, “ELM”, 358s., 2018

З.Р.Агаева, А.М.Кашкай, С.Р.Гаджиева «Экологический анализ некоторых антропогенных факторов загрязнения биосферы». Баку, 2018, 320 стр.

Изида Мамедъярова "Азотсодержащие полимеры как ингибиторы коррозии стали" LAP LAMBERT Academic Publishing, 57s., 2018

Əli Nuriyev. Biobiblioqrafik göstərici. Bakı, "ELM", 174s., 2018.

2017

Г.И. Келбалиев, С.Р. Расулов, Д.Б. Тагиев, Г.Р. Мустафаева «Механика и реология нефтяных дисперсных систем». Москва «Маска», 2017. – 462 с.

Рахиля Будагова, Сардар Зейналов, Гюлара  Садыхова «Эпокси- и краун-эфиры» LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland – 2017, 67 с.

Дильгам Тагиев, Эльза Салахова «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings» LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 49 s.

E.Teymurova, M.Əhmədov “Yüksəkpiritli qurguşun konsentratlarının emalı”. Palmarium academic publishing. Saarbrücken, Deutschland/Германия - 2017.

«Корифеи химической науки Азербайджана» “Təbib” nəşriyyatı, 311 s. Bakı- 2017.

З.А.Зайцева, И.Т.Нагиева «Этюды о Муртузе Нагиеве» Баку, "Шарг-Гарб", 2017, 152 стр. 

2016

Изида Мамедъярова, Дильшад Селимханова, Эльшан Акберов. «Коррозия и наводороживание металлов в гетерогенных средах» LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland/Германия - 2016. 132 с.  

V.Ə. Qasımov. "Kimyəvi elementlərin lantanoidli üçlü sulfidlərinin kristalloqrafik xarakteristikaları". "Ləman nəşriyyat poliqrafiya" MMC, Bakı-2016. 504 s.

Г.И. Келбалиев, Ф.М. Садыхов, Г.М. Самедзаде, А.Н. Мамедов, Д.Б. Тагиев. "Теория и практика гранулирования порошкообразных материалов". Баку: ЭЛМ. 2016. 330 с.

Изида Мамедъярова, Дильшад Селимханова "Коррозия стали в средах электролит-углеводород и защита ингибиторами" LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия - 2016. 138с. 

Институт Катализа и Неорганической химии 80 лет. Баку-"Элм"-2016. 496 с.

С.К. Шарифова, С.Б. Зейналов, Э.Р. Гусейнов "Многофункциональные соединения на основе эпихлоргидрина". Palmarium Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland/Германия - 2016. 88 c.

Jörg Friedrich, Eldar Zeynalov "Oxidation of hydrocarbons by hydrogen peroxide".  LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland/Германия - 2016. 53 s.

 

 

2015

А.Мамедов. «Термодинамика систем с немолекулярными соедине­ниями». Расчет и аппроксимация термодинамических функций и фазовых диаграмм. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2015.115 c.

Dilqəm Tagıyev, Asif Məmmədov. ”Tək atomlardan supramolekulyar kimyaya”. Bakı “Elm”. 2015, 315 s.

Г.И.Келбалиев, С.Р.Расулов, А.Г.Рзаев. “Нефтяная гидродинамика”. Москва, 2015. 360 с.

И.Мамедьярова,  Д.Селимханова, Е.Акберов. «Азотсодержащие органические соединения как ингибиторы коррозии стали». Германия. LAP Lambert Academic Publishing. 2015. 51 с.

M.B.Babanlı, T.M.İlyaslı, F.M.Sadıqov,Y.Ə.Yusibov “Fiziki-kimyəvi analizin əsas­ları” Bakı, Azərbaycan nəşr., 2015, 248s

Toplayanı V.Qasımov “Tükənməzlik” AMEA-nın müxbir üzvü Xudu Məmmədova həsr olunmuş  məqalələr və xatirələr  toplusu”. Bakı “Elm” 2015, 218 c.

Саадат Мамедова. «Диффузионные покрытия и ПАВ для защиты от коррозии стальных изделий» LAP LAMBERT Academic Publishing. 2015. 99 с.

 

2014

Д.Б.Тагиев, А.Н. Мамедов. «Перспективные направления современной химии». Баку «Элм». 2014. 328 с.

Ö.M.Əliyev, R.M.Ağayeva, H.R.Qurbanov. “Nadir elementlərin kimyası”. Bakı “Elm”. 2014. 428 s

Elza Salakhova “Theelectrochemicalproduction of thin filmsofrheniumchalcogenides” Lap Lambert Academic Publishing. 2014. 101 P.

А.Б.Мамедов. «Физикохимические икаталитические свойства цеолит содержащих катализаторов (ЦСК) крекингана основеметаллсиликатных матриц». Баку. Элм. 2014.162 с.

Г.И.Келбалиев, С.Р.Расулов. Гидродинамика имассопереносв дисперсных среда. Санкт-Петербург « Химиздат» 2014 с 567.

E.B.Zeynalov “Anticatalysts of hermooxidative degradation of polymeric materials”.

Baku “Elm” .2014.160 P.
D.B.Tağıyev, H.M.Əlimərdanov, S.İ.Abasov “Kinetika vəka­­taliz” Bakı “Elm”. 2014. 616s.

 

2013

С.Б.Зейналов. «Ароматические кислоты». Баку «Элм ве техсил». 2013. 138 c.

Г.И.Келбалиев, Г.З.Сулейманов, С.Р.Расулов, Л.В.Гусейнова. «Массообменные процессы в технологии о чисткисточныхвод». Москва – издательство Спутник. 2013. 343 с.

А.Н.Шахвердиев, А.Н.Мамедов, И.Г.Мехдиев, Дж.Т.Сафаров, Е.Хассел.«Тепло-физические свойства и термодинамические функции молекулярных и немоле-кулярных соединений и их растворов» Баку «Элм» 2013.333c.

Ə.B.Məmmədov, T.N.Süleymanov, A.Q.İsmayılov, Ü.Ə.Məmmədov.« Ekologiyadan vəsait» Bakı. 2013. 119 s.

Ə.N.Əzizova, X.İ.Həsənov, C.İ.Mirzai “Platinin qarışıqliqandlı kompleksləri” I cild. Bakı.”Elm”.2013.156 s.

 

2012

Q.İ.Kəlbəliyev,G.Z.Süleymanov,Ə.A.Həsənov.«Sənayetullantı sularının təmizlənmə texnologiyasında kütlə mübadiləsi prosesləri». Бакы. Елм. 2010. 182 s.

И.Г.Мехдиев,А.Н.Мамедов.«Межфазные явления в металлических и ионных жидкостях». Baki-ZAO “Qoliaf qrup” 2012. 375 s.

 

2011

Advances in Biomimetcs (INTECHnəşriyyatı, 2011. Vienna, Austria) kitabında«Physico-chemical Peculiarites of Iron Porphyrin containing electrodes in Catalaseand

Pereoxidase type Biomimetic Sensors» fəslakad. T.M.Nağıyevə məx­susdur.

 

2009

R.S.Mahmudov, M.S.Alosmanov, M.B.Qənbərov, M.Ş.Atayev.«Ekolojiproblemlərin mühəndis əsasları». 2009. Bakı. «Tİ-MEDİA». 450 s.

Ö.M.Əliyev, V.Ö.Əliyev, S.Bayramova. «Qeyri-üzvi kimya kursu». Bakı. MBM.2009.427 s.

Ö.M.Əliyev, V.Ö.Əliyev.«Qeyri-üzvikimyakursu»IIhissə.Bakı.MBM.2009. 623 s.

E.Zeynalov.”Polimer materialları üçün antioksidantlar”.Bakı.”Elm”.2009.340 s.

 

2008

М.М.Ахмедов, Э.А.Теймурова. «Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов». Баку. XXI - YNE. 2008. 252 c.

 

2007

İ.H.Əliyev, A.Ə.Fərzəliyev,A.Ç.Mirzəyev, N.R.Əhmədova, Ö.M.Əliyev.«Fiziki‑kimyə-vi analiz praktikumu». Bakı. Elm. 2007. 227 s.

İ.H.Əliyev, Ö.M.Əliyev, A.Ə.Fərzəliyev, A.Ç.Mirzəyev. «Qeyri‑üzvikimyakursu».Bakı. Elm. 2007. 525 s.

М.Х.Аннагиев, Н.А.Иманова, С.Г.Алиева, Т.М.Кулиев. «Сорбентынаоснове природных цеолитов». Баку. Элм. 2007. 108 c.

T.M.Nagiev. “Coherent synchronized oxidation reactions by hydrogenperoxide Amsterdam, Elsevier, 2007.325 P.

E.B.Zeynalov. ”Fullerenes Information Store:1991-2006.Baku “Nurlan”-2007.521p.

 

2006

Т.Н.Шахтахтинский, Ч.Ш.Ибрагимов, А.И.Бабаев. «Системный анализ процессов разделения и очистки продуктов нефтехимии». Баку. Элм. 2006. 462 c.

A.N.Məmmədov, Z.B.Bağırov, S.Ə.Quliyeva. «Qeyri-molekulyar birləşməli sistem­lərin termodinamikası». Bakı. Elm. 2006. 191 s.

A.A.Əfəndiyev, A.M.Məhərrəmova, R.S.Salahova. «İzahlı fəzavikimyaterminləri». I kitab. Bakı . Elm 2006. 160 s.

2004

М.И.Заргарова, А.Н.Мамедов, Д.С.Аждароваидр. «Неорганическиевещества, синтезированные и исследованные в Азербайджане». Баку. Элм. 2004. 462 c.

E.B.Zeynalov. «Fullerenlər: alınma üsulları mayelərdə həllolma məsələləri» Bakı. Elm. 2004. 96.

İ.Bəxtiyarlı. “İşıqlı zirvə”. Bakı. “Təhsil”. 2004.305 s.

2003

Т.Ф.Магсудова.«Тройные полупроводниковые соединенияв системах АIIIBVCVI». Баку. Элм. 2003. 274 c.

F.T.Mahmudov.«Təbii seolitlər və onların xalqtəsərrüfatındatədqiqi».Bakı. Elm.2003.87 s.

А.К.Рзаева, А.Л.Шабанов, М.М.Асадов. «Новыехимико-технологическиепроцессы на основе сопряжения электрохимических и химических реакции». Баку. АГНА. 2003. 132 s.

Е.Е.Рамазанова, М.М.Асадов. «Уравнения критического состояния». Баку. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının mətbəəsi. 2003.39 c.

2002

A.S.Əliyev, F.M.İmanov, D.M.Qənbərov. «Fiziki‑kimya».Bakı“Çaşıoglu”nəş­riy­ya­tı 2002.258 s .

2001

Т.М.Нагиев. «Взаимодействие синхронныхреакцийв химииибиологии». Баку.Элм. 2001. 403 c.

Д.М.Ганбаров, С.Т.Амиров. «Структурная химия цеолитов». Баку. Элм. 2001240 c.

Д.С.Аждарова. «Полупроводники на основе халькогенидов марганца». Баку. Чашыоглы. 2001.90 c.

2000

С.Б.Зейналов, Т.Г.Кязимова, С.К.Шарифова. «Эпихлоргидрин».Баку.Элм.2000.185c.

1999

Ö.M.Əliyev, S.R.Hacıyeva, V.Ö.Əliyev. ”Qeyri-üzvi rəhbərlik» BakıUniversitet nəşriyyatı. 1999. 229 s

1997

A.P.Qurşumov, Ö.M.Əliyev, S.P.Hacıyeva, A.D.Vəliyev, V.Ö.Əliyev. «Soyuq işıq (Qeyri-üzvi lüminoforlar)». Bakı. Elm. 1997. 218 s.

1996

С.Б.Зейналов. «Эфиры алициклического ряда». Баку. Элм. 1996. 220 с.

1995

Г.З.Сулейманов, И.П.Белецкая, Г.К‑И.Магомедов. «Производныередкоземельных элементов сорганическим иметалкарбонильными лигандами». Москва. Наука. 1995.238 c.

1992

Р.Г.Ризаев, Э.А.Мамедов, В.Е.Шейнинидр. «Гетерогенныйкатализвпроизвод-ствеароматический нитрилов». Баку. Элм. 1992. 237 c.

D.B.Tağıyev “ Heterogen kataliz neft kimyasında”. Bakı.”Elm”.1992. 243 s.

1989

Д.Б.Тагиев. « Кристаллические алюмосиликаты в катализе». Баку. «Элм». 1989. 222 с.

1988

Т.М.Нагиев. «Химическое сопряжение». Москва. «Наука».1989. 215 c.

Х.С.Мамедов, И.Б.Бахтияров« Структурные аспекты перитектически хреакций» Баку.1988.57с.

И.Б.Бахтияров, М.М.Аббасов, Э.А.Гейдарова «Методыполученияифизико-химические свойства оксисульфидов РЗЭ».Баку. 1988.44 с.

1987

Х.С.Мамедов, И.Б.Бахтияров. «Ккристаллохимииполуторных оксидов РЗЭ» Баку. Изд-во АН Азерб. ССР. 1987.23c.

1985

Т.Н.Шахтахтинский, М.Ф.Бахманов, Г.И.Келбалиев. «Методыоптимизациипро-цессов химической технологии с программами для ЭВМ».Баку : Элм. 1985. 260с.

1981

X.S.Məmmədov, İ.R.Əmiraslanov, H.N.Nəcəfov, A.A.Mürsəlıyev.«Naxışlarınyaddaşı». Azərb. Dövlət nəşriyyatı. Bakı. 1981.100 s.

П.Г.Рустамов. «Тройные халькогениды редкоземельных элементов». Баку. Изд-во АН Азерб. ССР. 1981. 226 c.

А.Н.Нуриев.“Микроэлементы нефтяных водивозможностиих комплекснизвлече­ния” Баку. Изд-во «Элм». 1981. 148 c.

1979

Т.Н.Шахтахтинский, В.И.Кузнецов, З.А.Зайцева. «Создание и развитие учения оре­цир­куляционных процессах в химической технологии». Баку.1979.138 c.

1978

M.Ф. Нaгиев . «Химическая рециркуляция». Москва. изд-во «Наука». 1978. 87 c.

1974

Г.Б.Шахтахтинский, С.М.Гусейнзаде, Х.С.Халилов. «Попутноеизвлечение пяти-окиси ванадия при комплексной переработке алунитов» . Баку. Изд-во «Элм». 1974. 90 c.

1972

Г.Б.Шахтахтинский. «Получение алюминиевых солейизбедно алунитизированных пород загликского месторождения». Баку. Изд-во «Элм». 1972. 126 с.

С.А.Алиев, Р.М.Касимов. «Парамагнитные свойства органических соединений почв». Баку. Изд-во «Элм».1972.60с.

1971

M.Ф.Нaгиев. «Этюды о химических системах с обратной связью». Москва. изд-во «Наука». 1971. 92 c.

1970

M.Ф.Нaгиев.«Теория рециркуляции и повышение оптимальности химических процессов» . Москва. изд-во «Наука» 1970. 390 c.

1968

Г.Б.Шахтахтинский.«Попутное извлечениегаллияпри комплексной переработке алунитов» .Баку. Изд-во АН Азерб. ССР .1968. 67 c.

A.A.Əfəndiyev, Y.V.Pokonova. “Polimerlərin kimyasında və fiziki kimyasında təcrübə me­tod­ları”. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat. Bakı. 1968. 152 s.

В.Ф.Негреев. « Ингибиторы коррозии в борбе с наводороживанием стали в сис­те­межидкиеуглеводороды-водныерастворы Баку. Изд‑во« Акад. Наук. Азерб. ССР 1968. 101 c.

1967

П.Г.Рустамов. «Халькогениды галлия». Баку. Изд-во АН Азерб. ССР.1967.130 c.

1966

Г.Б.Шахтахтинский, Г.А.Асланов. «Арсенатный методйодометрического определения магния и кальция». Баку. Изд-во АН Азерб. ССР .1966. 123 c.

1964

Г.Х.Эфендиев. «Вопросы геохимии радиоактивных элементов нефтяныхместо-рождений». Баку. Изд-во АН Азерб. ССР. 1964. 149 c.

Heydər Əfəndiyev “Nadir elementlər kimyasına giriş” Bakı. Azərnəşr.1964. 236 s.

В.Ф.Негреев “Защита от коррозииморских нефтепромысловых сооружений” Москва. Изд-во « Недра». 1964. 310 c.

1960

Г.Х.Эфендиев, Э.Н.Алихановым, А.Д.Амировым. «Промышленность Азербайд-жана за 40 лет». (1920-1960). Баку. Азнефтеиздат. 1960. 135 c.

X.S.Məmmədov. “Kalsium silikatları və hidro silikatlarının kristallokimyası Bakı Azərb.SSR. EA Nəşriyyatı. 1960. 125 s.

1957

Г.Х.Эфендиев. «Гидротермальный рудный комплекссеверо‑ восточнойчасти Малого Кавказа». Баку.Изд-во АН Азерб. ССР. 1957. 342 с.

З.Г.Зульфугаров. «Влияние условий синтеза крекирующих катализаторов на ихфизико-химические свойства». Баку. Изд-во АН Азерб. ССР .1957. 222 с.

З.Г.Зульфугаров.«Исследованиефизико-химических свойстви отбеливающей способности глин месторождений Азербайджанской ССР и гумбрина» . Баку. Изд-во АН Азерб. ССР. 1957. 247с.

1953

Г.Х.Эфендиев. «Радиоактивность минеральных вод Азербайджана». Баку. Изд-во АН Азерб. ССР. 1953. 42 с.

H.B.Şahtaxtinski. «Miqdarikimyəvi analiz». Miqdarikimyəvi analiz (Dərsvəsaiti). Bakı. Dövlət elmitexniki neft və mədənyanacağı ədəbiyyati nəşriyyatının Azərbaycan şöbəsi. 1953. 303 s.

1952

Г.Х.Эфендиев. «Минеральные источники Азербайджана». Баку. Изд-во АН Азерб.ССР. 1952.60 c.

1951

Под редакцией Г.Х.Эфендиева. “Бентонитовые глины (Гильаби) Азербай­д­жа­на” Баку. Изд-во АНАзерб. ССР. 1951.93c.

В.Ф.Негреев. «Коррозия оборудования нефтяных промыслов» Баку «Госу­дарственное научно-техническое издательство нефтяной и горно- таллив­ной литературы Азерб. Отделение». 277c.

1945

Г.Х.Эфендиев.«Никелено сностьультра основных пород Азербайджана» Баку. Изд-во АН Азерб. ССР .1945. 53 c.

Biblioqrafiyalar

 

1

Xudu Məmmədov.  “Müəllim və müəllimlik”. 2013 Bakı. 28 s.

2

Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. “Azərbaycanın Elm və Mədəniyyət Xadimləri. Biblioqrafiya”. Bakı. Elm. 2012. 276 s.

3

Ağadadaş Mahmud oğlu Əliyev. “Azərbaycanın Elm və Mədəniyyət Xadimləri. Biblioqrafiya”. Bakı. Elm. 2011. 281 s.

4

TofiqNağıyev. “Библиография”.Баку. Элм. 2009. 231 с.

5

“Heydər Əfəndiyev haqqında xatirələr” Bakı. Elm. 2008. 307 s.

6

MurtuzaNağıyev. “Həyatyolu- “fəlsəfə daşı”nın axtarışında”.Bakı. Elm. 2008. 598 s.

7

Ayaz Adil oğlu Əfəndiyev .“Biblioqrafiya”. Bakı. Elm. 2007. 287 s.

8

Xudu Surxay oğlu Məmmədov. “Biblioqrafik gostərici”. Bakı. Nafta Press 2004. 164 s.

9

Т.Н.Шахтахтинский, А.М.Алиев, Т.М.Нагиев, З.А.Зайцева, Р.Ю.Агаева. “Академик Муртуза Нагиев”. “Выдающийся ученый химик-технолог. Жизнь ради науки”. Баку-Элм. 2003. 214 с.

10

Z.H.Zülfüqarov. Biblioqrafiya. Bakı. Elm- 2000.257 s.

11

H.B.Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. Bakı. Elm- 2000. 167 s.

 

İnstitutumuzda  son illərdə keçirilmiş konfransların materialları

 

1

Akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. Bakı.2015. 277s.

2

Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2013. I cild 251 s.

3

Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2013. II cild 317 s.

4

Akademik T.N.Şahtaxtinskinin 85-illik yubileyinə həsr olun­muş respublika elmi konfransı, məruzələrin tezisləri. Bakı .2011. 340 s.

5

Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın tezisləri. Bakı. 2008.339 s.

6

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü H.X.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı. Elm. 2007. 405 s.

7

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Z.H.Zülfü­qaro­vun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı. Elm. 2004. 242 s.

8

Akademik M.F.Nagıyevin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı-2003.339 s.

9

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü X.S.Məmmədovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı. Elm. 2002. 195 s.

10

Akademik H.B.Şahtaxtinskinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı. Elm. 2000. 161 s.

11

Qeyri-üzvi və fiziki kimyanın müasir problemləri–Bakı. Elm. 1998. 199 s.

12

II Respublika konfransı “Физико-химический анализ и неорганическое материаловедение”. Bakı. 1996. 250 s.

13

Материалы научной технической конференции посвящ. 60 летию Института Неорганической и Физической Химии. Баку. 1995.270 c..

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər