Problem şurası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELMİ TƏDQİQATLARIN

ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSI ŞURASI nəzdində

KİMYA ELMLƏRİ ÜZRƏ PROBLEM ŞURASININ

24 fevral 2022-ci il tarixli 2 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ


Gündəlikdə olan məsələ:
Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.
Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

Əsədova Pakizə Həbib qızı - 2314.01 - Neft kimyası
Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu
rəyçi – k.e.d. Füzuli Nəsirov
Mövzu: “Merkaptosirkə turşusunun efirləri, bəzi aldehidlər və ikiqat rabitəli birləşmələr əsasında tərkibində funksional qruplar olan sulfidlərin sintezi və tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Bəhmənova Fidan Nəriman qızı - 2301.01 – Analitik kimya
Elmi məsləhətçilər - k.e.d., prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı
k.e.d., prof. Çıraqov Famil Musa oğlu
rəyçi – k.e.d., professor Asif Məmmədov
Mövzu: “Tərkibində radioaktiv metal mərkəzləri olan, malein anhidridi-stirol və malein anhidridi-metakril turşusu sopolimeri əsaslı koordinasion polimerlər: sintezi, quruluşu, sorbsiya xassələri”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Əliyeva Fərqanə Səfər qızı - 2301.01 – Analitik kimya
Elmi məsləhətçilər - akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu
k.e.d., prof. Çıraqov Famil Musa oğlu
rəyçi – k.e.d., professor Asif Məmmədov
Mövzu: “Tərkibində azo və azometin qrupu olan bəzi üzvi reagentlərin Fe3+, Cu2+, Ni2+ və Co2+ ionları ilə əmələ gətirdikləri kompleks birləşmələrin quruluşu və xassələri”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Quliyeva Türkan Müşviq qızı - 2318.01 – Kompozit materialların kimyası və texnologiyası
Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Qurbanova Nüşabə İsmayıl qızı
rəyçi - k.e.d., professor Nizami Zeynalov
Mövzu: “Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiq polietileni matrisində stabilləşdirilmiş mis(I) və sink oksidi nanohissəcikləri ilə sənaye polimerləri əsasında nanokompozitlərin alınması və tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Qurbanov Ülviyyə Maqsud qızı - 2308.01 – Elektrokimya
2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz
Elmi rəhbərlər - akademik Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu
k.e.d. prof. Əliyev Akif Şıxan oğlu
rəyçi - k.e.d., professor Asif Məmmədov
Mövzu: “Suyun elektrolizi üçün Ni-Mo əsaslı aktiv elektrokatalitik sistemlərin sintezi”
Təsdiq olunmuşdur

Məmmədova Fidan Akif qızı - 2314.01 - Neft kimyası
Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Əliyeva Fatmaxanım Xeybər qızı
Rəyçi – k.e.d., professor İbrahim Məmmədov
Mövzu: “Alkenilkəhrəba turşularının bəzi azotlu və borlu törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarının komponenti kimi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

 

28 yanvar 2022-ci il tarixli 1 saylı iclasının
GÜNDƏLİYİ

 

Gündəlikdə olan məsələ:
Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.
Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

Əliyeva Aygün Firdovsi qızı - 2391.01 - Ekoloji kimya
Elmi rəhbərlər - k.e.d., prof. Şəmilov Nazim Telman oğlu
k.ü.f.d., Hüseynov Fətəli Elmar oğlu
rəyçi – k.e.d., professor Ələkbər Həsənov
Mövzu: “Bəzi sintetik sorbentlərlə seriumun biotik və ətraf mühit obyektlərindən qatılaşdırılaraq ayrılması”
Redaktə olunmalı

Abdulov Babək Gülağa oğlu – 2314.01 – Neft kimyası
Elmi rəhbər – t.e.d., prof. Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu
rəyçi – k.e.d., professor İbrahim Məmmədov
Mövzu: “Maqnit sahəsinin təsiri altında ekoloji təmiz dizel yanacağının alınması”
Təsdiq olunmuşdur

Cəfərova Sevil Tağı qızı - 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya
Elmi məsləhətçi - AMEA-nın müxbir üzvü, Əhmədov Mübariz Məcid oğlu
rəyçi – k.e.d., professor Asif Məmmədov
Mövzu: “Nanokompozit katalizatorları üzərində hidrogenin alınması və təmizlənməsi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Əliyeva Təranə İbrahim qızı - 2391.01 - Ekoloji kimya
Elmi məsləhətçilər - AMEA-nın müxbir üzvü, Mustafayev İslam İsrafil oğlu
k.e.d., prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı
rəyçi - k.e.d., professor Ələkbər Həsənov
Mövzu: “Abşeron göllərinin ekoloji-kimyəvi göstəricilərinin tədqiqi və iqlim dəyişmələri fonunda onların dəyişmə dinamikasının proqnozlaşdırılması”
Redaktə olunmalı

İbrahimova Xəzəngül Adil qızı - 2304.01 – Makromolekullar kimyası
Elmi rəhbərlər - k.e.d., prof. Əzizov Abdulsəyid Ibdülhəmid oğlu
k.ü.f.d. dos. Balayeva Ofeliya Oqtay qızı
rəyçi - k.e.d., professor Nizami Zeynalov
Mövzu: “Polivinil spirtinin Ni-Cr- və Mg-Al- laylı ikili hidroksidlərlə modifikasiyası əsasında PbS nanokompozitinin alınması və quruluş-xassə əlaqələrinin öyrənilməsi”

Əvvəlki mövzu: “Bəzi sintetik polimerlərin laylı hidroksidlərlə modifikasiyası əsasında yarımkeçirici metal-sulfid nanikompozitlərin alınması və mühüm xassələrinin öyrənilməsi”
Təsdiq olunmuşdur

Şabanova Zümrüd Abdulmütəllib qızı - 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz
Elmi məsləhətçi -akademik Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu
Rəyçi – k.e.d., professor Etibar İsmayılov
Mövzu: “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində naften karbohidrogenlərinin və tsiklik spirtlərin oksidləşdirici dehidrogenləşməsinin elmi əsasları”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Mehdiyeva Günay Müzakir qızı - 2314.01 - Neft kimyası
Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Bayramov Musa Rza oğlu
Rəyçi – k.e.d. Füzuli Nəsirov
Mövzu: “Alkenilfenollar əsasında heteroatomlu birləşmələrin, onların çevrilmə məhsullarının sintezi və tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Rəfiyeva Hicran Lətif qızı - 2391.01 - Ekoloji kimya
Elmi məsləhətçilər - k.e.d., prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı
k.e.d. Ağayeva Zenfira Rza qızı
rəyçi - k.e.d., professor Ələkbər Həsənov
Mövzu: “Gəncə-Qazax zonasının torpaqlarında toksiki maddələrin tədqiqi və ətraf mühitə antropogen təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi”
Redaktə olunmalı

Abbasova Könül Qinyaz qızı - 2304.01 – Makromolekullar kimyası
Elmi rəhbərlər - t.e.d., prof. Əmirov Fariz Əli oğlu
k.ü.f.d., dos. Naibova Tamilla Muxtar qızı
rəyçi - k.e.d., professor Nəcəf Qəhrəmanov
Mövzu: “Funksional birləşmələrlə modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomerləri əsasında sulfokationitlərin alınması və tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Həşimova Esmira Nazim qızı - 2301.01 – Analitik kimya
Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Çıraqov Famil Musa oğlu
rəyçi - k.e.d., professor Asif Məmmədov
Mövzu: “Müxtəlif funksional qrup tərkibli sintetik sorbentlərin iştirakı ilə Pd(II) ionunun sorbsiyasının təyini metodikalarının işlənməsi”
Təsdiq olunmuşdur

Cavadova Zülfiyyə Müseyib qızı - 2314.01 – Neft kimyası
Elmi rəhbərlər - akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu
k.e.d., professor Bayramov Musa Rza oğlu
rəyçi - k.e.d., dosent İltifat Lətifov
Mövzu: “Alkenilfenollar əsasında texniki əhəmiyyətli maddələrin alınması və tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Babayeva Bahar Allahyar qızı - 2307.01 – Fiziki kimya
Elmi rəhbərlər - akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu
k.e.d., professor Məmmədov Sabit Eyyub oğlu
rəyçi - k.e.d., professor Etibar İsmayılov
Mövzu: “Fe-La-ZSM5 və Ni-La-ZSM5 heterobimetallik seolitləri: sintezi, quruluşu və bioetanolun karbohidrogenlərə çevrilməsində katalitik xassələri”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur

Əliyev Fariz Ramiq oğlu - 2303.01 – Qeyri-üzvi kimya
Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Babanlı Dünya Məhəmməd qızı
rəyçi - k.e.d., professor Asif Məmmədov
Mövzu: “Tetradimitəbənzər laylı quruluşlu təbii mineralların sintetik analoqları əsasında yeni topoloji izolyator materiallarının axtarışı, sintezi və tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq olunmuşdur


22 dekabr 2021-ci il tarixli 11 saylı iclasının
GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.
Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır: 

Vəliyeva Əsmər Dadaş qızı – 2307.01 – Fiziki kimya
Elmi rəhbər – k.e.d., prof. Cəbrayıl İsrafil oğlu Mirzai
rəyçı – k.e.d., prof. Etibar İsmayılov
Mövzu: “Aşağı molekul kütləli biratomlu spirtlərin seolit tərkibli katalizatorlar üzərində oksidləşməsi”

Redaktə olunaraq təsdiq edilmişdir

2. Kərimova Ellada Sabir qızı - 2304.01 – Makromolekullar kimyası
Elmi rəhbərlər - k.e.d., prof. Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu Əzizov
k.e.d., prof. Rasim Mirəli oğlu Alosmanov
rəyçı – k.e.d., prof. Nəcəf Qəhrəmanov
Mövzu: “Butadien-stirol kauçuku əsasında yeni fosfortərkibli polimerin sintezi, onun ağır metal ionlarına və maya göbələyinə qarşı sorbsiya xassələrinin tədqiqi”

Təsdiq edilmişdir

Məmmədhəsənzadə Dilarə Səməddin qızı - 2318.01 – Kompozit materiallarının kimyası və texnologiyası
Elmi məsləhətçilər - t.e.d., prof. Əbülfəz İsmayıl oğlu Babayev
t.e.d., Qəhrəman Söyün oğlu Həsənov
rəyçı – k.e.d., prof. Nizami Zeynalov
Mövzu: “Polimer tullantıları əsasında polimer-bitum kompozisiyalarının hazırlanması, tədqiqi və tətbiqi sahələri”

Redaktə olunaraq təsdiq edilmişdir

İskəndərova Zenfira İskəndər qızı - 2305.01 – Nüvə kimyası
Elmi məsləhətçi - k.e.d., prof. Müslüm Əhməd oğlu Qurbanov
rəyçı – k.e.d., prof. Akif Əliyev
Mövzu: “Xlor üzvi birləşmələrinin su məhlullarının radiolizi və fotolizi”

Redaktə olunaraq təsdiq edilmişdir

Bayramova Samirə Tufan qızı - 2304.01 – Makromolekullar kimyası
Elmi rəhbərlər - k.e.d., prof. Minavər Cəfər qızı İbrahimova t.e.d., prof. Fariz Əli oğlu Əmirov
rəyçı – k.e.d., prof. Nəcəf Qəhrəmanov
Mövzu: “Katalitik krekinq prosesində alınan yüngül qazoyl fraksiyası əsasında neft polimer qatranının sintezi və tədqiqi”

Redaktə olunaraq təsdiq edilmişdir

Sadıqova Alvina İskryabin qızı - 2304.01 – Makromolekullar kimyası
Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Kazım Qafar oğlu Quliyev Elmi məsləhətçi – akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev
rəyçı – k.e.d., prof. Nizami Zeynalov
Mövzu: “Müxtəlif əvəzləyiciyə malik tsiklopropan tərkibli monomerlərin sintezi, polimerləşməsi və onların xassələrinin tədqiqi”
Redaktə olunaraq təsdiq edilmişdir

Yolçiyeva Fidan Mərdan qızı – 2391.01 – Ekoloji kimya
Elmi rəhbərlər - k.e.d., prof. Sevinc Rafiq qızı Hacıyeva k.ü.f.d., dos. Abuyəli Qulam oğlu Hüseynli
rəyçı – k.e.d., prof. Ələkbər Həsənov
Mövzu: “Binəqədi ərazisində yerləşən su resurslarına antropogen təsirlərin tədqiqi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir

Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu - 2304.01 – Makromolekullar kimyası
2316.01 – Kimyəvi kinetika və kataliz
Elmi məsləhətçilər – akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev
k.e.d., prof. Nizami Zeynalov
rəyçı – k.e.d., prof. Akif Əliyev
Mövzu: “Ferment və antibiotiklərin immobilizə olunması və ünvanlı çatdırılması üçün yaddaşa malik nanostrukturlaşdırılmış polimerlərin sintezi və tədqiqi”

Təsdiq edilmişdir

 

19 noyabr 2021-ci il tarixli 10 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

1. Əliyeva Solmaz Bəxtiyar qızı – 2304.01 – Makromolekullar kimyası

Elmi rəhbər – akademik Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov

k.e.d., prof. Rasim Mirəli oğlu Alosmanov

rəyçı – k.e.d., prof. Nəcəf Qəhrəmanov

Mövzu: “Butadien kauçuku və qrafit əsasında hibrid kompozitin oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası ilə sintezi və tədqiqi”

Təsdiq edilmişdir 

3. Babaşova Yetər Muzabbar qızı - 2314.01 – Neft kimyası

Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Reyhan Vəli qızı Əliyeva

rəyçı – k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “İon maye və polimer kompozit katalitik sistemlərin iştirakında C6-C8 α-olefinlərin oliqoalkilləşməsi proseslərinin tədqiqi”

Kiçik redaktə ilə təsdiq edilmişdir 

4. Kərimov Əlibala İsmixan oğlu - 3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbərlər - akademik Ağadadaş Mahmud oğlu Əliyev

k.ü.f.d., dos. Zümrüd Abdulmütəllib qızı Şabanova

rəyçı – k.e.d., prof. Akif Əliyev

Mövzu: “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində metiltsikloheksanın metiltsikloheksadienə selektiv oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasının optimal layihələşdirilməsinin elmi əsasları”

Təsdiq edilmişdir 

5. Mahmudova Natəvan İbrahim qızı - 2303.01 – Qeyri-üzvi kimya

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi məsləhətçilər - k.e.d., prof. Teymur Məmməd oğlu İlyaslı

k.e.d., prof. Sabit Eyyub oğlu Məmmədov

rəyçı – AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı

Mövzu: “Nadir torpaq və d-keçid metalların (Ni, Co, Zr) nanohissəcikləri ilə ZSM-5 seoliti əsasında polifunksional katalizatorların sintezi və C7-C8 aromatik karbohidrogenlərin, metanolun çevrilməsi prosesləri üçün paraseçici katalizatorların işlənməsinin elmi əsasları”

Təsdiq edilmişdir

 

Əvvəlki adı “Nadir torpaq elementlərinin iştirakı ilə yeni şpinel tip katalizatorların sintezinin elmi əsasının işlənməsi: xassələri və karbohidrogen xammalının çevrilməsində tətbiqi”

 

2 noyabr 2021-ci il tarixli 9 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılan dissertasiya mövzusu aşağıdakıdır: 

İsmayılova Raisə İspəndiyar qızı – 2304.01 – “Makromolekullar kimyası

Elmi rəhbər  - k.e.d., prof.Ağa Məmməd oğlu Mustafayev

rəyçı –  k.e.d., prof. Vaqif Əhmədov

Mövzu: “Propantriol əsaslı yeni nəsil epoksi (met) akrilat oliqoefirlərinin və hibridləşmiş epoksid kompozisiyalarının alınması və tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

28 oktyabr 2021-ci il tarixli 8 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:
Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.
Şurada baxılan dissertasiya mövzusu aşağıdakıdır:

Xankişiyeva Rəna Faik qızı – 2225.01-“Radiasiya materialşünaslığı” (kimya sahəsi üzrə)
2305.01- “Nüvə kimyası”
Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Şiraz Məcnun oğlu Məmmədov
rəyçı – k.e.d., prof. Nizami Zeynalov
Mövzu: “Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril birgə polimeri və metal oksid nanohissəcikləri əsasında alınmış kompozitlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi”
Təsdiq olunmuşdur

22 oktyabr 2021-ci il tarixli 7 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

1.      Babazadə Əliyar Ələddin oğlu – 2306.01-Üzvi kimya

Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Namiq Qürbət oğlu Şıxəliyev  

Mövzu: “Dixlordiazadienlər əsasında α-ketoturşu efirlərinin aril hidrozo törəmələrinin sintezi və tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

2.    İsmayılova Şəmsiyyə İsa qızı – 3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi, 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Sadıqov Ömər Əbdürəhim oğlu

Mövzu: “Doymamış C6-C7 mono- və bitsiklik karbohidrogenlərin hidroksihalogenidlərə induktiv oksidləşdirilməsi və aminspirtlərin alınması”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 3.      Qasımova Gülər Əlövsət qızı - 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi rəhbər - t.e.d., dos. Qalina Anatolyevna Hüseynova

rəyçı - k.e.d., prof. Səfa Abasov

Mövzu: “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində aşağı indeksli yağ fraksiyalarının özlülük-temperatur xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün katalitik krekinq qazları ilə alkilləşmə prosesinin tədqiqi”

Baxılmayıb

 

 1. 4.      Əlizadə Fərqanə Tahir qızı - 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi rəhbər - k.ü.f.d., Ülviyyə Ceyhun qızı Yolçuyeva, t.e.d., dos. Elmar Şahmar oğlu Abdullayev

rəyçı – k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Alifatik və heteroalifatik aminoamidlərin sintezi, xüsusiyyətləri və bioloji təsirinin tədqiqi”

Baxılmayıb 

 1. 5.      Həsənov Elgün Elşən oğlu - 2314.01-Neft kimyası

Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Rəvan Abdullətif oğlu Rəhimov

rəyçı - k.ü.f.d., dos. Əfsun Sucayev

Mövzu: “Ali monokarbon turşuları, etilenxlorohidrin, tsiklik- və aromatik diaminlər əsasında yeni gemini tipli səthi-aktiv maddələrin sintezi və xassələri”

Baxılmayıb

 

 1. 6.      Əliyev Anar Səadət oğlu - 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi rəhbər - t.e.d., dos. Gülbəniz Siyavuş qızı Muxtarova                       

rəyçı - k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Polimer tullantılarının ağır neft qalıqları ilə birgə hidrokrekinqi”

Baxılmayıb

 

 1. 7.      Kaziyeva Reqina Yukubxanovna - 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi rəhbər - t.ü.f.d. Nərminə Rüfər qızıAbdullayeva

rəyçı – k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Bitki mənşəli bisimidazolinlər əsasında konservasiya mayelərinin və sürtkülərin işlənilməsi”

Baxılmayıb

 

 1. 8.      Paşayeva Ziyarət Nağı qızı – 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi məsləhətçi – akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev

rəyçı – k.e.d. prof. Etibar İsmayılov

Mövzu: “İon mayeləri iştirakında müxtəlif mənşəli sellülozanın bioyanacağa katalitik çevrilməsinin tədqiqi və texnologiyasının işlənməsi”

Baxılmayıb

 

 1. 9.    Xankişiyeva Rəna Faik qızı - 2505.01-Nüvə kimyası

Elmi rəhbər  - k.e.d., dos.Şiraz Məcnun oğlu Məmmədov

rəyçı –  k.e.d., prof. Nizami Zeynalov

Mövzu: “Radiasiya-kimyəvi üsulla butadiennitril birgə polimeri ilə metal oksid (Al2O3, ZrO2) nanohissəcikləri əsasında alınmış kompozitlərin fiziki-kimyəvi və elektrofiziki xassələrinin tədqiqi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir

 

 1. 10.  Vəliyev Fuad Famil oğlu – 2314.01-Neft kimyası

Elmi rəhbər – k.e.d. Rayyət Hüseyn oğlu İsmayılov

rəyçı –  k.e.d. Fizuli Nəsirov

Mövzu: “Pirazin, pirimidin, pikolinlə modullaşdırılmış oliqo-α-aminopiridin liqandları ilə metal strinq komplekslərinin və koordinasyon polimerlərin sintezi və tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 

Təsdiq olunmuşdur

 

 13 oktyabr 2021-ci il tarixli 6 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

 1. 1.      Astanova Arzu Dağbəyi qızı - 2306.01-Üzvi kimya

Elmi rəhbərlər - k.e.d., prof. Eldar Hüseynqulu oğlu Məmmədbəyli, k.ü.f.d, dos. Vaqif Səməd oğlu Həsənov

rəyçı - k.ü.f.d., dos. Əfsun Sucayev

Mövzu: “Tərkibində kükürdsaxlayan bəzi ikili spirtlər və aminlər əsasında aminometoksi   törəmələrin sintezi və xassələri”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 2.      Aslanbəyli Afaq Mirəhməd qızı - 2391.01-Ekoloji kimya

Elmi məsləhətçi - k.e.d., dos.Nəsirov Fizuli Əkbər oğlu

rəyçı – t.e.d., prof., Ələkbər Həsənov

Mövzu: “Yerli xammal növlərindən xitozanın alınması, modifikasiyası, xassələrinin və istifadə sahələrinin tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 3.      Düzdaban Xəyalə Rəşaid qızı - 3321.01-Neft-qaz, daş kömür emalı və texnologiyası

Elmi məsləhətçi - t.e.d., dos. Elmar Şahmar oğlu Abdullayev

 rəyçı - k.ü.f.d., dos. Əfsun Sucayev

Mövzu: “Diaminlər əsasında azotlu birləşmələrin və komplekslərinin sintezi və korroziya inhibitoru kimi tədqiqi”

       Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir

 

 1. 4.      İbrahimov Rasim Hüseyn oğlu - 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi məsləhətçi - t.e.d., dos. Gülbəniz Siyavuş qızı Muxtarova                       

 rəyçı - k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Azərbaycanın sənaye neftləri qarışığı əsasında Avro 5, Avro 6 tələblərinə cavab verən yanacaqların istehsal texnologiyasının işlənib hazırlanması”

Baxılmayıb

 

 1. 5.      Nəsibova Günay Qəmbər qızı - 2314.01-Neft kimyası

Elmi məsləhətçi - k.e.d., dos.Lalə Məhəmməd qızı Əfəndiyeva

rəyçı – k.e.d. Fizuli Nəsirov

Mövzu: “Azərbaycanın mineral yağları əsasında sintetik neft turşularının alınması və onların perspektiv istifadə istiqamətlərinin işlənilməsi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 6.      Ağamalıyeva Durna Babək qızı – 2314.01-Neft kimyası

Elmi məsləhətçi - k.e.d., dos. Mütəllim Məhərrəm oğlu Abbasov

rəyçı – k.e.d. Fizuli Nəsirov

Mövzu: “C3-C11 alkil-dialkil aminlərin bir və iki əsaslı üzvi turşular ilə komplekslərinin sintezi və inhibitor-bakterisid kimi tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 7.    Seyidova Xəyalə Heydər qızı - 3321.01-Neft-qaz, daş kömür emalı və texnologiyası

Elmi məsləhətçilər  - k.e.d., prof.Reyhan Vəli qızı Əliyeva, p.ü.e.d., dos. Almaz Məhərrəm qızı Tağıyeva

rəyçı –  k.ü.f.d., dos. Əfsun Sucayev

Mövzu: “Tərkibində Ni-, Cr-, Ti- saxlayan ion maye tipli polimer-kompozit katalitik sistemlər iştirakında C2-C12 olefinlərin (oliqo)alkilləşmə və (birgə)polimerləşmə proseslərinin tədqiqi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir

 

 1. 8.      Əhmədov Elvin Cavanşir oğlu – 2303.01-Qeyri-üzvi kimya

Elmi rəhbər – AMEA-nın müxbir üzvüMəhəmməd Baba oğlu Babanlı

rəyçı –  k.e.d., prof. Asif Məmmədov

Mövzu: “Sb2Te3+BiI3«Bi2Te3+SbI3 və Bi2S3-BiI3-Bi2Te3 sistemlərində faza tarazlıqları, aralıq fazaların bəzi fiziki-kimyəvi xassələri”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 9.      Bədəlova Günel Niyazəli qızı - 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi rəhbər – k.e.d., dos. Avtandil Hüseynəli oğlu Talıbov

rəyçı –  k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Hidrosulfat və perxlorat ion mayeləri iştirakında 3,4-dihidropirimidinonların sintezi və onların bioloji fəallığının tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 10.   Əsədova Rəna Əhəd qızı - 2314.01-Neft kimyası

Elmi rəhbər – a.e.ü.e.d., prof. Cəlal Şamil oğlu Məmmədov, k.e.d., dos. İsmayıl Teyyub oğlu İsmayılov

rəyçı –  k.e.d. Fizuli Nəsirov

Mövzu: “Təbii neft turşuları, fərdi və bitki mənşəli turşuların duzlarının, kompleks birləşmələrinin sintezi və bitki stimullaşdırıcısı kimi tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 11.  Mürşüdlü Nərmin Afiq qızı - 2314.01-Neft kimyası

Elmi rəhbər – k.e.d., prof. Əkbər Əli oğlu Ağayev

rəyçı –  k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Fenolların spirtlərlə alkilləşməsilə C2-C3 alkilfenolların alınma üsulunun işlənib hazırlanması”

Təsdiq olunmuşdur

 

01 oktyabr 2021-ci il tarixli 5 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

 1. 1.      Ağayeva Kəmalə Xeybər qızı - 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Vaqif Laçın oğlu Bağıyev

rəyçı - k.e.d., prof. Etibar İsmayılov

Mövzu: “Volfram tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun oksidləşməsi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 2.      Qəzvini Kəmalə Adil qızı - 3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Elmi rəhbər - t.e.d., prof.İbrahimov Çingiz Şirin oğlu

rəyçı – t.e.d., prof., Ələkbər Həsənov

Mövzu: “Fosforlu mineral birləşmələrin parçalanmasının kinetik tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 3.      Mustafayeva Rəna Eldar qızı - 2318.01 Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

Elmi rəhbərlər  - k.e.d., prof. Yunus Qəhrəmanlı, t.e.d., prof. Arif Məmmədzadə

rəyçı - k.e.d., prof. Vaqif Əhmədov

Mövzu: “Yüksək sorbsiya qabiliyyətinə malik olan yeni maqnetik polimer kompozitlərin alınması və tətbiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 4.      Yusubova Səbinə Eldar qızı - 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər  - k.ü.f.d., dos. Elvira Hüseynova                       

rəyçı - k.e.d., prof. Səfa Abasov

Mövzu: “Fosformolibden heteropoliturşusunun iştirakı ilə izopropil spirtinin çevrilməsi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 5.      İbrahimova Nigar Ziya qızı - 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz, 2303.01 Qeyri-üzvi kimya

Elmi rəhbər  - k.e.d., dos.Lətifov İltifat Urşan oğlu

rəyçı – k.e.d., prof. Akif Əliyev

Mövzu: “Polimetilferrosen və polimetilferrisinium sistemlərində elektron mübadilə reaksiyasının kinetikasının tədqiqi və onlar əsasında yeni elektrokimyəvi müqayisə elektrodlarının hazırlanması”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 6.      İskəndərova Aytən Əliyaz qızı – 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbərlər  - akademikDilqəm Bəbir oğlu Tağıyev, k.e.d., prof. Səfa İslam oğlu Abasov

rəyçı – k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Seolit əsaslı kompozisiya tərkibli katalizatorların iştirakı ilə birbaşaqovulma benzinlərinin aşağı temperaturlu izomerləşmə - disproporsiolaşma prosesinin işlənib hazırlanması”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 7.      Məcidzadə Vüsalə Asim qızı - 2307.01 Fiziki kimya, 2308.01 Elektrokimya

Elmi rəhbərlər  - akademikDilqəm Bəbir oğlu Tağıyev, k.e.d., prof. Akif Şıxan oğlu Əliyev

rəyçı –  k.e.d., prof. Asif Məmmədov

Mövzu: “Metal (Fe, Mo, Sb) xalkogenidlərin (S, Se) nazik təbəqələrinin sintezinin elektrokimyəvi əsasları və onların yarımkeçirici, elektrokimyəvi xassələrinin tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 24 sentyabr 2021-ci il tarixli 4 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır: 

 

 1. 1.      Qurbanova Təranə Rəcəb qızı - 2303.01 Qeyri-üzvi kimya

Elmi rəhbər - k.e.d., prof.İlyaslı Teymur Məmməd oğlu, k.ü.f.d., dos.Allazov Mahmud Rüstəm oğlu

rəyçı - AMEA-nın müxbir üzvü, Məhəmməd Babanlı

Mövzu: “Qurğuşun selenid və 3-d elementləri (Mn, Fe, Co, Ni) selenidlərinin qarşılıqlı təsirinin və aşkar edilən fazaların xassələrinin tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 2.   Sultanova  Aytən Nizami qızı – 2303.01 Qeyri-üzvi kimya

Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Yaqubov Nağı İbrahim oğlu

rəyçı - AMEA-nın müxbir üzvü, Məhəmməd Babanlı

Mövzu: “Sr-BIII-Se(BIII-Ga, In) üçlü sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirinin tədqiqi və alınmış fazaların xassələri”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 3.      Həsənova Növrəstə Seyran qızı - 2301.01 Analitik kimya

Elmi rəhəbərlər  - akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu, k.e.d., prof.Verdizadə Nailə Allahverdi qızı

rəyçı – k.e.d., prof., Asif Məmmədov

Mövzu: “Xromun (VI) 2-hidroksi 5-halogentiofenol və hidrofob aminlərlə komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi və analizdə tətbiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 4.      Mənsimova Şəbnəm Hamlet qızı - 2303.01 Qeyri-üzvi kimya

Elmi rəhbər  - AMEA-nın müxbir üzvü, Məhəmməd Babanlı, k.e.d., prof. Teymur İlyaslı

rəyçı - k.e.d., prof. Akif Əliyev

Mövzu: “Ag2X-PbX-Sb2X3 (X-Se, Te) kvaziüçlü sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların xassələri”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 5.      Ağayev Fuad Allahverdi oğlu - 2303.01 Qeyri-üzvi kimya, 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər  - akademik Ağadadaş Əliyev  

Əlişah Sarıcanov

 k.ü.f.d., dos.

rəyçı - k.e.d., prof. Akif Əliyev

Mövzu: “Alifatik spirtlərin oksidləşməsi reaksiyası üçün seolitlər əsasında məqsədyönlü katalizatorların sintezi və aktivliklərinin öyrənilməsi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 6.      Cəfərzadə Sevinc Xanoğlan qızı - 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbər  - k.e.d., prof.Bayramov Musa Rza oğlu

rəyçı - k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov

Mövzu: “Allil-propenil fenollar əsasında polifunksional səthi-aktiv birləşmələrin sintezi və onların neft çıxarma, neft emalında tədqiqi”                                                                                                                                                                                   Təsdiq olunmuşdur

 

  

11 iyun 2021-ci il tarixli 3 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

 1. 1.      Həsənova Müşkünaz Bəxtiyar qızı - 2301.01 Analitik kimya

Elmi rəhbər - k.e.d., prof.Çıraqov Famil Musa oğlu, k.e.d., prof.Mirzai Cəbrayıl İsrafil oğlu

rəyçı - k.e.d., prof. Asif Məmmədov

Mövzu: “Bəzi sintetik sorbentlərlə vanadiumun qatılaşdırılması və fotometrik təyini”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 2.      Məmmədova Çinarə Allahverdi qızı – 2301.01 Analitik kimya

Elmi rəhbər - k.e.d., prof.Çıraqov Famil Musa oğlu, k.e.d., prof.Şıxəliyev Namiq Qürbət oğlu

rəyçı - k.e.d., prof. Asif Məmmədov

Mövzu: “Dəmir(III) və misin(II) hidrazon, aromatik amin əsaslı reagentlər, azotlu birləşmələr və səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı kompleksləri fotometrik analizdə”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 3.      Mahmudova Natəvan İbrahim qızı - 2303.01 Qeyri-üzvi kimya

Elmi məsləhətçilər  - k.e.d., prof.İlyaslı Teymur Məmməd oğlu, k.e.d., prof.Məmmədov Sabit Eyyub oğlu

rəyçı – AMEA-nın müxbir üzvü, Məhəmməd Babanlı

Mövzu: “Nadir torpaq elementlərinin iştirakı ilə yeni şpinel tip katalizatorların sintezinin elmi-əsasının işlənilməsi: xassələri və karbohidrogen xammalının çevrilməsində tətbiqi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir 

 1. 4.      Xəlilova Hədiyyə Xəlil qızı - 2391.01 Ekoloji kimya

Elmi məsləhətçi  - t.e.d., prof.Əliyev Fəqan Qənbər oğlu

rəyçı - k.e.d., prof. Ələkbər Həsənov

Mövzu: “Abşeron yarımadasında ekosistemin zərərli tullantılarla çirklənməsi və onun aradan qaldırılması üsullarının tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 5.      Şahnəzərova Nərminə Musa qızı - 2391.01 Ekoloji kimya

Elmi rəhbər  - k.e.d., prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı

rəyçı - k.e.d., prof. Ələkbər Həsənov

Mövzu: “Azərbaycanda vulkan palçıqlarının ekoloji dəyərləndirilməsi, tədqiqi və yeni tətbiq sahələrinin araşdırılması”

Təsdiq olunmuşdur

 1. 6.      İbrahimova Şəhla Ədalət qızı - 2301.01 Analitik kimya

Elmi rəhbərlər  - k.e.d., prof.Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu, k.e.d., prof.Verdizadə Nailə Allahverdi qızı

rəyçı - k.e.d., prof. Asif Məmmədov

Mövzu: “Kobaltın (II) orto-hidroksi tiofenol törəmələri və hidrofob aminlərlə komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi və analitik kimyada tətbiqi”

Təsdiq olunmuşdur

 

 1. 7.      Məmmədov Ayaz Müzəffər oğlu – 2314.01 – “Neft kimyası”

Elmi rəhbərlər  - k.e.d., prof.Cəfərova Rəna Ələkbər qızı, k.e.d., dos. Talıbov Avtandil Hüseynəli oğlu

rəyçı – k.e.d., prof. İbrahim Məmmədov 

Mövzu: “Mikrodalğa və ion maye katalizatorlarının təsirilə üç və dördəvəzli imidazolların sintezi və bioloji aktivliklərinin öyrənilməsi” 

Mövzu: “İon maye katalizatorları iştirakında və mikrodalğa şəraitində sintez edilmiş əvəzolunmuş imidazolların bioloji aktivliklərinin öyrənilməsi”

Təsdiq olunmuşdur

 

09 iyun 2021-ci il tarixli 2 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

 1. 1.    Babazadə Əliyar Ələddin oğlu - 2306.01 Üzvi kimya

Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Şıxəliyev Namiq Qürbət oğlu

Mövzu: “Dihalogendiazadienlər üzvi sintezdə əlverişli sintonlar kimi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir 

 1. 2.    İsmayılova Şəmsiyyə İsa qızı – 3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi, 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbər - k.e.d., dos. Sadıqov Ömər Əbdürəhim oğlu

Mövzu: “Doymamış mono- və bitsiklik karbohidrogenlərin hidroksiaminlərinin induktiv oksidləşdirilməsi vasitəsilə sintezi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir 

       1. 3. Mustafayeva Fatimə Əlimirzə qızı - 2318.01 Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

Elmi rəhbər  - k.e.d., prof. Qəhrəmanov Nəcəf Tofiq oğlu

Mövzu: “Aşağı və yuxarı sıxlıqlı polietilenlər qarışığı, bentonit və alüminium hidroksid əsasında odadavamlı kompozit materialların alınması və tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

       1. 4. Aydəmirova Sevinc Sahib qızı - 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbər  - k.ü.f.d., dos.Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu

Mövzu: “Heterotsiklik birləşmələrin sintezində ion mayelərin katalizator kimi tətbiqi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir 

 1. 5.    Əyyubov İlqar Hacı oğlu - 2306.01 Üzvi kimya

Elmi məsləhətçilər  - k.e.d., prof.Nəsənov Arif Həsən oğlu, k.e.d., prof. Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu

Mövzu: “C5-C7 sırası doymamış alitsiklik karbohidrogenlərin əsasında müxtəlif funksional qruplar saxlayan rasemik, optiki aktiv birləşmələrin sintezi və tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 6.    Ağayev Vüsal Şəfahət oğlu - 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər  - k.ü.f.d., dos. Məmmədova Ülviyyə Əhməd qızı

Mövzu: “Toluolun benzola və ksilollara dismutasiyası reaksiyası  üçün aktiv modifikasiya edilmiş seolit katalizatorunun seçilməsi, onun kinetika və mexanizminin öyrənilməsi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 7.    Abbasov Mahir Yaşar oğlu - 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər  - k.e.d., prof.Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu

Mövzu: “C5-C6 naften karbohidrogenlərinin oksidləşdirici çevrilmə reaksiyaları üçün effektiv katalizatorların işlənməsi”

Təsdiq olunmuşdur

07 may 2021-ci il tarixli 1 saylı iclasının

GÜNDƏLİYİ

Gündəlikdə olan məsələ:

Kimya üzrə Problem Şurasına təqdim edilən dissertasiya mövzularının adlarının müzakirəsi.

Şurada baxılacaq dissertasiya mövzuları aşağıdakılardır:

 

 1. 1.      Nağıyeva Mehriban Vidadi qızı - 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbər - k.e.d., prof. Rəsulov Çingiz Qnyaz oğlu

Mövzu: “Fenolun tsikloheksenkarbon turşularının metil (etil) efirləri ilə alkilləşmə məhsullarının azot-, fosfor tərkibli törəmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 2.      Məmmədov Ayaz Müzəffər oğlu - 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbərlər  - k.e.d., prof.Cəfərova Rəna Ələkbər qızı, k.e.d., dos. Talıbov Avtandil Hüseynəli oğlu

Mövzu: “Mikrodalğa və ion maye katalizatorlarının təsirilə üç və dördəvəzli imidazolların sintezi və bioloji aktivliklərinin öyrənilməsi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir 

 1. 3.      Abbaszadə Nərmin Sahib qızı - 2314.01 Neft kimyası

Elmi rəhbər  - t.e.d., dos. Abbasov Məhəddin Fərhad oğlu

Mövzu: “Spiroasetalların C1-C7 alkiltsiklopentanon və C2-C4 çoxatomlu spirtlərdən alınması”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 4.      Məmmədova Səlimə Hüseyn qızı - 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər  - k.e.d., prof. Bağıyev Vaqif  Laçın oğlu

Mövzu: “Mis tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun çevrilməsi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 5.      İzzətli Sahilə Bakir qızı - 2307.01 Fiziki kimya

Elmi rəhbər  - k.e.d., dos.Cəfərov Yasin İsa oğlu

Elmi məsləhətçi - AMEA-nın müxbir üzvü, Babanlı Məhəmməd Baba oğlu

Mövzu: “MnTe(FeTe) – Sb2Te3 – Bi2Te3 kvaziüçlü sistemləri nin fiziki-kimyəvi tədqiqi”

Təsdiq olunmuşdur 

 1. 6.      İbrahimova Xəzəngül Adil qızı - 2304.01 Makromolekulyar kimya

Elmi rəhbərlər  - k.e.d., prof.Əzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu, k.ü.f.d. Balayeva Ofeliya Oqtay qızı

Mövzu: “Bəzi sintetik polimerlərin laylı hidroksidlərlə modifikasiyası əsasında yarımkeçirici metal-sulfid nanikompozitlərin alınması və mühüm xassələrinin öyrənilməsi”

Yenidən müzakirə üçün Elmi şuraya göndərilmişdir

JURNALLAR
Faydalı linklər