Əsas elmi istiqamətlər

İNSTITUTUN ELMİ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS  İSTİQAMƏTLƏRİ

 

v Katalizin fundamental əsaslarının inkişaf etdirilməsi.

v Karbohidrogenlərin çevrilməsi, qaz kimyası və ətraf mühitin qorunması üçün səmərəli katalizatorların

   və adsorbentlərin işlənib hazırlanması.

v Kimyəvi proseslərin kinetika və mexanizminin öyrənilməsi, modelləşdiril­məsi və optimallaşdırılması.

v Müxtəlif təyinatlı funksional materialların, nanokompozitlərin, molekulyar maqnetiklərin və keçiricilərin sintezi.

v Yerli mineral xammalın emalı və qiymətli metalların tullantılarından çıxarılması üçün səmərəli proseslərin yaradılması, hidrotexniki qurğuların korroziyadan mühafizəsi.

JURNALLAR
Faydalı linklər