Struktur

İNSTİTUTUN ŞÖBƏLƏRİ VƏ  LABORATORİYALARI

 

I.“Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi

1. “Dəmir və titan tərkibli filiz xammalının  emalı” labaratoriyası

2. “Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı”  laboratoriyası

3. “Analitik kimya“ laboratoriyası

II. “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsi

1. “Keçid   elementlərinin xalkogenidləri” laboratoriyası

2. “Funksional materialların komponentlərinin  sintezi” laboratoriyası

3. "Metal oksidləri əsasında funksional materiallar labo­ra­toriyası

4. “Funksional qeyri-üzvi maddələrin termodinamikası” laboratoriyası

5. “Kompozisiya örtük materialları  və  korroziyadan   mühafizə” laboratoriyası

III. “Koordinasiya birləşmələri” şöbəsi

1. “Molekulyar  maqnetiklər və keçiricilər” laboratoriyası

2. “Keçid  metallarının  metal-üzvi birləşmələri” laboratoriyası

3. “Nadir  metalların  kompleks birləşmələri” laboratoriyası

4. “Metal-klatrat birləşmələr” laboratoriyası

IV. “Koherent - sinxronlaşdırılmış  oksidləşmə  reaksiyalari”  şöbəsi

1. “Monooksigenaz   reaksiyalarının modelləşdirilməsi”  laboratoriyası

2. “Biomimetik sensorlar  və  azot 1-oksidlə  oksidləşmə” laboratoriyası

3. “Biomimetik  katalizatorlar   üçün  üzvi  liqandların  sintezı” laboratoriyası

4. “Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyası

V. “Oksidləşdirici heterogen  kataliz” şöbəsi

1. “Seolit  katalizi”   laboratoriyası

2. “Ekoloji  kataliz“   laboratoriyası

3. “Katalizatorların    hazırlanması”    laboratoriyası

VI. “Nano- və  elektrokataliz” şöbəsi

1. “Nanokompozit  katalizatorlar” laboratoriyası

2. “Nanostrukturlaşdırılmış  metal-polimer  katalizatorları” laboratoriyası

3. “Metal-üzvi  birləşmələr  əsasında  nanokatalizatorlar”  laboratoriyası

4. “Nanoelektrokimya   və elektrokataliz ” laboratoriyası

5. “Renium  ərintilərinin elektrokimyası  və  elektrokatalizi” laboratoriyası

VII. Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi  və texnologiyası”  şöbəsi

1. “Kimyəvi- texnoloji proseslərin  modelləşdirilməsi”   laboratoriyası

2. “Fiziki-kimyəvi  texnologiyalar və onların   modelləşdirilməsi” laboratoriyası

3. “Kimya sənayesinin  yan məhsullarının  emalı”   laboratoriyası

4. “Zəhərli  kimyəvi  maddələrin  zərərsizləşdirilməsi” laboratoriyası

5. “Qeyri-üzvi  sintetik  sorbentlər” laboratoriyası

6. “Mineral   sorbentlər“ laboratoriyası

     Elmi-yardımçı qrumlar:

    “Elmi-informasıya  və  patent tədqiqatları”   şöbəsi

    “Elmi  nəşrlər”  şöbəsi

    “Beynəlxalq əlaqələr, qrant  layihələri  və  innovasiya” şöbəsi

    "Təhsil şöbəsi"

    "Fiziki-kimyəvi  analiz" şöbəsi

JURNALLAR
Faydalı linklər