Patentlər

İNSTİTUTUN ƏMƏKDAŞLARININ MÜƏLLİFLIK

ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİ VƏ PATENTLƏRİ

2023

 

1

 

7

 

«Asetilenin etilenə selektiv hidrogenləşmə üsulu»

 

V.M.Əhmədov H.Q.Nurullayev V.M.Əhmədov D.B.Tağıyev

 

İ 2023 0019

28.03.2023

 

 

2

 

17

 

«Renium əsasında nanotəbəqəli örtüyün alınma üsulu»

 

D.B.Tağıyev E.Ə.Salahova P.Ə.Kələntərova Ə.F.Heybətova

Ə.C.Məhərrəmova R.E.Hüseynova N.N.Xankişiyeva İ.İ.Cabbarova   

 

İ 2023 0062

16.08.2023

 

 

3

 

 

 

20

 

«Alüminat məhlullarından qallium və vanadiumun çıxarılması»

 

A.Ə.Heydərov

A.X.Osmanova G.İ.Alışanlı Z.Ə.Cabbarova S.X.Kələntərova

 

İ 2023 0073

16.10.2023

 

 

 

4

 

 

 

20

 

 

«Kaolin gilindən alüminium sulfatın alınma üsulu»

 

A.Ə.Heydərov Ə.A.İbrahimov N.İ.Abbasova G.İ.Alışanlı A.A.Quliyeva S.X.Kələntərova

 

İ 2023 0084

13.11.2023

 

 

 

(1991-2022)

2022

İ 2022 0028  “Dekalin hidroperoksidin alınma üsulu” E.B.Zeynalov, M.İ.Nadiri, Y.M.Nağıyev, L.İ.Əhmədova, Ə.B.Hüseynov, N.Ə.Abdurəhmanova

İ 2022 0029  «2,2-dipiridil 3,3-dimetil və 3,3-etilendipiridinin alınması üsulu» T.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, İ.T.Nağıyeva, E.S.Bəhrəmov

İ 2022 0030  «Xlorkarbohidro­genlərin oksidləşməsi prosesində dezaktivləşmiş oksid katalizatorlarının regenerasiyası üsulu»  D.B.Tağıyev, A.C.Əfəndi, N.F.Aykan,  İ.H.Məlikova, E.M.Babayev, A.M.Əliyeva,     L.G.Məhərrəmova

İ 2022 0031 «LiCoO2 və Li2CoMn3O8 nanoölçülü tozlarının alınması  üsulu» Ə.Ə.Məcidov, A.A.Məmmədova

 

2021

PATENT İŞİ 

Hesabat ilində İnstitutun 5 ixtiraya dair iddia ərizəsi Azərbaycan Respublikasının Əq­li Mülkiyyət Agentliyi Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzinə  gön­də­ril­miş və İnstitutun əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının 9 patentini al­mış­lar.

Carı ildə laboratoriyaların əməkdaşları tərəfindən verilmiş 5 iddia ərizəsinin hamısına ilkin ekspertizanın müsbət rəyi alınmışdir. 

                                                               İDDİA ƏRİZƏLƏRİ

Cədvəl 1

 

 

Lab.

 

İxtiranın adı

 

Müəlliflər

 

İddia ərizəsinin №-si və ilkinlik tarixi

 

1

 

20

 

«Natrium alüminat məhlulundan silisiumun dərin təmizlənməsi üsulu»

 

A.Ə.Heydərov

D.B.Tağıyev G.İ.Alışanlı L.T.Tağıyeva A.A.Quliyeva

 

a 2021  0005

22.01.2021

 

2

 

12

 

«Metanolun alınması üsulu»

 

T.M.Nağıyev L.M.Həsənova G.Ç.Nəhmətova

 

a 2021 0006

22.01.2021

 

 

3

 

7

 

«Asetilenin etilenə selektiv hidrogenləşmə prosesi üçün heterogen katalizator»

 

V.M.Əhmədov H.Q.Nurullayev V.M.Əhmədov D.B.Tağıyev

 

a 2021 0049

27.05.2021

 

4

 

29

 

«Naftalinin alınması üsulu»

 

F.M.Sadıqov Z.Y.Məhərrəmova Q.N.Hacıyev G.H.Həsən-zadə  

 

a 2021 0069

18.06.2021

 

5

 

10

 

«Alunit filizinin turşu ilə emal üsulu»

 

R.H.Həmidov A.N.Məmmədov  

 

a 2021 0097

17.09.2021

 

 

 

 

 

2021-ci ildə alınan patentlərin müəllifləri aşağıdakı qeyd olunan laboratoriyaların əmək­daşlarıdır (Cədvəl 2)

1. Lab. № 19  –  3 patent  (Lab. rəh.  A.N.Məmmədov)

2. Lab. № 15  –  2 patent  (Lab. rəh.  A.M.Əliyev)

3. Lab. № 18,12  – 2 patent  (Lab. rəh. N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova)

4. Lab. № 19, 29,14 – 1 patent (Lab. rəh. A.N.Məmmədov, F.M.Sadıqov, Q.İ.Kəlbəliyev)

5. Lab. № 3    – 1 patent  (Lab. rəh. A.Ş.Əliyev)

 

Beləliklə institutun 27 nəfər əməkdaşı 2021-ci ildə alınmış 9 patentin müəllifidir. Qeyd olunan ixtiralar üzrə iddiaçı və patent sahibi AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti­tutudur. 

 

2021-ci ildə  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən

alınmış patentlər

Cədvəl 2

 

 

Lab.

 

İxtiranın adı

 

Müəlliflər

 

Patentin №-si və Dövlət reyestrində qeydiyyat tarixi

 

1

 

19

 

«Kvars qumunun dəmirdən təmizlənməsi üsulu»

 

R.H.Həmidov  

D.B.Tağıyev

H.M.Tahirli

A.İ.Аğayev

V.Ə.Qasımov

 

İ 2021 0052

09.07.2021

 

 

 

2

 

 

19

 

«CaCl2 və MgCl2 qarışığının ayrılma üsulu»

 

R.H.Həmidov  

H.M.Tahirli

A.İ.Аğayev

 

 

 

İ 2021 0053

09.07.2021

 

 

3

 

 

 

15

 

«Metiltsikloheksanonun alınma üsulu» 

 

A.M.Əliyev

M.Q.Əliyeva

Ü.M.Nəcəf-Quliyev

G.Ə.Əli-zadə

Z.A.Şabanova

Ə.Ə.Sarıcanov

F.M.Məmmədov

S.R.Məmmədova

 

İ 2021 0054

09.07.2021

 

 

4

 

 

 

12,

18

 

 

«Azot turşularının alınması

 üsulu»  

 

T.M.Nağıyev

N.İ.Əli-zadə

L.M.Həsənova

İ.T.Nağıyeva

N.N.Məlikova

E.S.Bəhrəmov

 

İ 2021 0055

09.07.2021

 

 

5

 

19

29

14

 

«Tozvari maddələr üçün 

çoxhalqalı boşqabvari 

dənəvərləşdirici»  

 

Q.M.Səməd-zadə

A.N.Məmmədov

F.M.Sadıqov

Q.İ.Kəlbəliyev

G.V.Şadlinskaya

A.M.Qasımova

İ.Ə.Talıblı

F.S.İbrahimova

İ.Q.Şərifova

G.A.Paşazadə

 

 

İ 2021 0056

09.07.2021

 

 

 

 

6

 

15

 

«Metil- tsiklopentadienin alınma üsulu»

 

A.M.Əliyev

M.Y.Abbasov

N.K.Abbasova

Ü.M.Nəcəf-Quliyev

Z.A.Şabanova

G.Ə.Əlizadə

M.Q.Əliyeva

 

İ 2021 0057

09.07.2021

 

 

7

 

12,

18

 

 

«Azot-1 oksid və azot turşularının qarışığının alınması üsulu»

T.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə,L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.A.Mustafayeva, N.N.Məlikova,E.S.Bəhrəmov

 

İ 2021 0102

06.12.2021

 

8

 

19

 

«Alunit filizinin emalı üsulu»

R.H.Həmidov, D.B.Tağıyev, Ə.A.İbrahimov,E.A.Teymurova, A.İ.Ağayev

 

İ 2021 0103

06.12.2021

 

9

 

3

 

«Termoelektrik xassəli Bi2Se3 nazik təbəqələrinin alınması üsulu»

S.P.Məmmədova

V.A.Məcidzadə

A.Ş.Əliyev

D.B.Tağıyev

 

İ 2021 0104

06.12.2021

      

2020

İ 2020 0062 «Kaustik dolomitin alınma üsulu» R.H.Həmidov, A.İ.Аğayev, M.M.Əhmədov, İ.Ə.Talıblı, S.R.Səlimova, M.İ. Хəlilova 

İ 2020 0063 «Sb2Se3 nazik yarimkeçirici təbəqələrinin alınması üçün elektrolit» V.A.Məcidzadə, A.Ş.Əliyev, P.H.Quliyev, D.B.Tağıyev

İ 2020 0064 «Azulen və onun törəmələrinin qarışığının alınması üsulu» F.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, Q.N.Hacıyev, N.İ.Heydərli, G.H.Həsən-zadə, D.B.Tağıyev 

İ 2020 0065 «Ni-Mo nazik təbəqələrinin alınması üçün elektrolit» Ü.M.Qurbanova, R.H.Hüseynova, Z.H.Həsənli, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev

İ 2020 0066 «Etilen və propilenin alınma üsulu» A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, A.M.Quseynova, N.Ə.Alıyev, S.R.Hacıyeva, Z.A.Məmmədov, F.V.Əliyev  

İ 2020 0067 «Dolomitdən magnezium birləşməsinin alınma üsulu» R.H.Həmidov, M.M.Əhmədov, İ.Ə.Talıblı, A.İ.Аğayev, S.R.Səlimova, M.İ.Хəlilova   

İ 2020 0068 «1.3-Tsiklopentadienin alınma üsulu» A.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, Z.A.Şabanova

İ 2020 0069 «Ammonyakın ammonium sulfatdan alınmasının elektrokimyəvi  üsulu» R.H.Həmidov, H.M.Tahirli, D.B.Tağıyev

İ 2020 0070 «Biogen metalların duzlarının amin turşuları ilə kompleks birləşmələri buğdanın boy stimullaşdırıcısı kimi» D.B.Tağıyev, İ.V.Əzizov, S.İ.Qəhrəmanova, F.F.Cəlaləddinov, A.S.Abdullayev, T.O.Qəhrəmanov

İ 2020 0071 «Akroleinin alınma üsulu» A.M.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, Ə.Ə.Sarıcanov, T.İ.Hüseynova, V.M.Yarıyev, T.Y.Süleymanov

İ 2020 0072 «Alunit filizin­dən alüminium oksidin alınmasının elektrokimyəvi üsulu» R.H.Həmidov, H.M.Tahirli, D.B.Tağıyev

 

2019

İ 2019 0055 “Təmiz alüminium oksidin alınması üsulu” Q.M.Səməd-zadə, Q.R.Əsgərov, G.V.Şadlinskaya, H.X.Xəlilova, Ş.C.Cahandarov, İ.Ə.Talıblı və b.

İ 2019 0056 “Tozvari maddələr üçün titrəyişli dənəvərləşdirici” F.M.Sadıqov, Q.M.Səməd-zadə, Ş.C.Cahandarov, Q.S.Qəhrəmanov, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova

İ 2019 0057 “2,2- və 2,3-dipiridilin alınması üsulu” İ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

İ 2019 0058 “Dənəvərləşmiş alunitin bərkliyinin artırılması üsülu” R.H.Həmidov, A.İ.Ağayev, M.M.Əhmədov, İ.Ə.Talıblı, S.R.Səlimova, M.İ.Xəlilova

İ 2019 0059 “İstilik sistemləri və metal səthlərini təmizləmək üçün tərkib (SAD)” S.Ə.Quliyev, A.Ş.Əliyev, H.M.Tahirli, V.A.Məcidzadə, D.B.Tağıyev

İ 2019 0060 “Benzol və ksilolların alınması üsulu” A.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov

 

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Əsərin Qeydiyyatı Haqqında Şəhadətnamə

 

Mineral gübrələrin bentonitlə birgə tətbiqinin qida elementlərinin itkisinin qarşısının alınması və mənimsənilən formalara çevrilmələrində əhəmiyyəti. M.İ.Məmmədov, S.A.Məmmədova. //Azərbaycan Respublikası; Əqli Mülkiyyət Agentliyi. “Şəhadətnamə” №10772.2019. Bakı.

 2018

İ 2018 0015 “Ferrosenin tullantısız texnologiya ilə alınması üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu” G.Z.Süleymanov, D.B.Tağıyev, Q.İ.Kəlbəliyev, T.İ.Hüseynova, R.M.Muradxonov, F.S.İbrahimova

İ 2018 0016 “Renium əsasında nazik təbəqəli örtüyün alınma üsulu” D.B.Tağıyev, E.Ə.Salahova, Ə.F.Heybətova, P.Ə.Kələntərova, K.F.İbrahimova

İ 2018 0017 “Biomimetik elektrodun hazırlanma üsulu” N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

İ 2018 0029 “Az həll olan duzların və həll olan kompleks birləşmələrin reaksiyalarının tarazlıq sabitlərinin təyini üsulu” D.B.Tağıyev, M.M.Əsədov. Ə.N.Əzizova, S.R.İmamverdiyeva

İ 2018 0030 “Valerian turşusunun alınma üsulu” A.M.Əliyev, F.A.Ağayev

 

2017

İ 2017 0004 “O-karboksibenzoilferrosenin natrium duzunun alınma üsulu” G.Z.Süleymanov, S.H.Zəkiyeva, R.M.Muradxanov, T.İ.Hüseynova, D.B.Tağıyev

İ 2017 0005 “1,4-butandiolun alınma üsulu” A.M.Əliyev, F.V.Əliyev, K.İ.Mətiyev, F.A.Ağayev, A.R.Səfərov

İ 2017 0025 “1-Metiltsikloheksadien -1,3-ün alınma üsulu” ­– A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ə.İ.Kərimov, Ü.M.Nəcəf-Quliyev.

İ 2017 0029 “İzoyağ aldehidinin alınma üsulu” – A.M.Əliyev, K.İ.Mətiyev, A.Y.Qasım-zadə, Z.A.Şabanova, R.Y.Ağayeva  

İ 2017 0036  “Rentgen şüaları detektorunun rentgenhəssaslıgının artırılması üsulu” - M.M.Əsədov. S.N.Mustafayeva

İ 2017 0049  “Xalkopirit quruluşlu mis-indium disulfid kristallarının alınması üsulu” - M.M.Əsədov, S.N.Mustafayeva, A.N.Məmmədov

İ 2017 0055  “Renium əsasında nazik təbəqəli örtüyün alınma üsulu”- D.B.Tağıyev, E.Ə.Salahova, P.Ə.Kələntərova, K.F.İbrahimova 

İ 2017 0056  “Kristallaşma prosesinin idarə olunması üsulu” - D.M.Babanlı, D.B.Tağıyev, S.Z.İmaməliyeva, İ.M.Babanlı, M.M.Əsədov 

Avrasiya patenti  028314   “Üzvi gilin alınma üsulu” - S.A.Məmmədova, G.M.Heydərzadə, Ə.İ.Yaqubov, Ə.N.Nuriyev, Ü.H.Osmanova, V.Ə.İsmayılova

 

2016

İ 2016 0011 “Yüksək dispersli metal tozunun alınma üsulu” Ə.Ə.Məcidov, İ.H.Mehdiyev, Z.D.İbayev, İ.R.Əmirasla­nov, P.Ə.Fətullayeva.

İ 2016 0012 “1,3-Tsikloheksadienin alınma üsulu” A.M.Əliyev, S.M.Məcidova, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nə­­­­­cəf-Quliyev, G.Ə.Əli-zadə.

İ 2016 0013 “Ferrosen və onun törəmələri poladın korroziyasının ingibitoru kimi”  G.Z.Süleymanov,H.M.Tahirli, İ.H.Süleymanova, Z.Z.Şərifov, A.T.Xanlarov, H.N.Məmmədov, R.M.Muradxanov, A.M.Əliyev.

İ 2016 0043 “Dəniz suyunun şirinləşdirilməsi üsulu” Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu,  Sarıcanov Əlişah Əli oğlu, Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu 

İ 2016 0071  “Rentgenhəssas material” M.M.Əsədov, S.N.Mustafayeva, C.T.Hüseynov

İ 2016 0081 “Kraun-efirlərin alınması üsulu” Budaqova Rahilə Nazim qızı, Zeynalov Sərdar Bahadur oğlu, Xocayev Həsən Xoca oğlu

İ 2016 0090 “Asetilenin alınma üsulu” Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu, Əliyev Fikrət Vahid oğlu, Mətiyev Kazım İslam oğlu, Mohammed Kiug Abdulaziz Al-Dosari

İ 2016 0091 “Hidrogen sulfiddən kükürdün alınması üsulu” İbrahimov Əli Adil oğlu, Əhmədov Mübariz Məcid oğlu, Vəkilova Rəna Məhəmməd qızı 

İ 2016 0103 “Fotohəssas material” Kərimova Elmira Məmmədəli qızı, Mustafayeva Solmaz Nəriman qızı, Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu  

İ 2016 0114  “Tsikloheksanonun alınma üsulu” A.M.Əliyev, S.M.Məcidova, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əli-zadə, Z.A.Şabanova 

İ 2016 0115  “Fenilasetilenin stirola selektiv hidrogenləşmə üsulu” V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov

2015

İ 2015 0043 15.072015 “Qoruyucu örtüklərin kation elektroçökməsinin çirkab sularının üzvi həlledicilərdən təmizlənməsi üsulu” 

G.Z.Süleymanov,F.A.Zoroufi, H.M.Tahirli, Ə.A.Həsənov, R.M.Muradxanov ,Q.İ.Kəlbəliyev, A.M.Əliyev 

İ 2015 004415.072015 “Çirkab sularının üzvi maddə­lərdən ekstraksiya ilə təmizlən­məsi üsulu” Ə.A.Həsənov, G.Z.Süleymanov, A.M.Əliyev, R.M.Muradxanov, S.H.Zəkiyeva

2014

İ 2014 0016 “4-Fenil-o-ftalodinitrilin alınma üsulu” A.M.Əliyev, Q.Ə.Bağırzadə, A.C.Əfəndi, V.Y. Şeynin, D.B.Tağıyev, Z.Y. Məhərrəmova

İ 2014 0052 “Kraun-efirlərin alınma üsulu” R.N.Budaqova, S.B.Zeynalov.

İ 2014 0073 “Faydalı qazıntıların çıxarılmasında tozun yatırılması üsulu” A.M.Əliyev,Müzeffer Elmas(TR), Asude Ateş(TR), M.S.Alosmanov, S.M.İbrahimova, C.M.Bayramov, M.Ş.Atayev, S.Ozçecjk.

2013

İ 2013 0021 “Metiletilketonun alınma üsulu” A.M.Əliyev, Ə.Ə.Qurbanpur (İR), K.İ.Mətiyev, M.Q.Əliyeva, V.M.Yarıyev, F.M.Mirhəşimov

İ 2013 0022 “2,2 – oksidipiridilin alınması üsulu” N.İ.Əlizadə, İ.T.Nağıyeva, B.T.Babayeva, A.M.Məhərrəmov

İ 2013 0052 “Tullantı sularının ağır metalların ionlarından təmizlənməsi üsulu”. S.M.Əsədov,A.M.Əliyev

2012

İ 2012 0018­­­­­­­­­­­­­­­­ «Alifatik və aromatik amin turşularının azometinlərinin alınması üsulu» S.M.Bağırzadə,S.B.Zeynalov

İ 2012 0026 «Rentgenhəssas material » M.M.Əsədov, S.Mustafayeva

İ 2012 0061 «Suyun təmizlənməsi üsulu» M.M.Əsədov, S.A.Əliyeva

İ 2012 0062 «Foto- və rentgenhəssas material» M.M.Əsədov, S.Mustafayeva

İ 2012 0063 «Rentgenhəssas material» S.Mustafayeva, M.M.Əsədov, C.T.Huseynov

İ20120065 «Sistern və rezervuarların təmizlənməsi vədeqazasiyası üçün qurğu» F.R.Xələfov, F.C.Həsənov

İ 2012 0066 «Mordenit tipli seolitin alınma üsulu» A.M.Əliyev, Ü.Məmmədova

İ 2012 0071 «Bentonit gillərinin aktivləşmə üsulu» D.M.Qənbərov, N.Ə.Şirinzadə, S.B.Əliyeva, Q.M.Əliyeva

İ 2012 0010 «Havanın fenoldan təmizlənməsi üsulu»M.X.Ənnağıyev, Ü.Məmmədov

İ 2012 0050 «Aromatik və alifatik amin turşularının mürrəkəb fenil efirlərinin alınması üsulu» S.M.Bağırzadə, S.B.Zeynalov

İ 2012 0096 «Havanı turşu buxarından təmizləmək üçün sorbentin hazırlanma üsulu» M.X.Ənnağıyev, S.S.Bayramova, S.H.Əliyeva

İ 2012 0105 “Simantrenildimetilkarbinolun alınma üsulu” R.Ə.Vəliyev, Z.H.Qurbanov, A.C.Əfəndi, G.Z.Süleymanov

İ 2012 0108 “Fosfat turşusunun alınması üsulu”

N.M.Binnətova, M.S.Alosmanov, M.Ş.Atayev, S.M.İbrahimova, M.M.Əhmədov, K.A.Qəzvini, Şafaq Kral (TR), Asude Ateş (TR)

İ 2012 0107 “Superfosfatın alınması üsulu”

N.M.Binnətova, M.S.Alosmanov, M.Ş.Atayev, S.M.İbrahimova, A.M.Əliyev, R.X.Quliyev, Şafaq Kral (TR), Mehmet Sinan (TR)

2011

İ 2010 0060­­­­­­­­­­­­­­­­ «Bərk məişət tullantılarından istifadə edilməsi üsulu» M.S.Alosmanov, A.M Əliyev

İ 2010 0061«Bərk məişət tullantılarından istifadə edilməsi üsulu» M.S.Alosmanov, A.M.Əliyev

İ 2011 0043 «Mürəkkəb efiraminspirtlərin alınma üsulu» S.K.Şərifova, S.B.Zeynalov

İ20110068 «Havanın kükürd qazından təmizlənmək üçün sorbentin alınmaüsulu» M.Ənnağıyev, N.İmanova, S.Məmmədova, G.Məmmədova, X.Əfəndiyeva

İ20110044«Poladınkorroziyadanmühafizəsiüçüninhibitorlar» İ.Məmmədyarova,D.Səlimxanova, K.Şirinov, A.Kazımov, D.Ə.Baxışova

İ20110103«Təbiiqazınsubuxarıiləkonversiyasıkatalizatoru» N.Qasımova, M.Əhmədov, Ə.İ.Quliyev, N.İsmaylova

2010

I 2010 0032 «Zənginləşdirilmiş superfosfatın alınma üsulu» A.M.Əliyev, M.Alosmanov, A.Rzayeva

I 2010 0077 «Fojazit tipli Na-Mg seolitin alınma üsulu» D.M.Qənbərov, S.B.Əliyeva,Q.M.Əliyeva, F.Cəlaləddinov, H.Məmmədova

I 2010 0114 «İzoyağ aldehidinin alınmaüsulu» A.M.Əliyev, Z.Əlixanova, Ə.Sarıcanov, S.M.Məcidova

İ 2010 0222 «Dənəvər superfosfatın alınması» Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov

2009

I 2009 0079 «Suyun təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi üçün qurğu» R.K.Rəşidov, K.C.Rəşidov

I 2009 0086 «Üzvi mineral sorbentin alınması üsulu» M.X.Ənnağıyev, S.M.Əlicanova, S.H.Əliyeva, N.Ə.İmanova

I 2009 0152 «Formaldehidin alınma üsulu» T.N.Şahtaxtinski, A.M.Əliyev, A.R.Quliyev, K.A.Hüseynov, S.M.Məcidova, Q.Ə.Əlizadə

I 2009 0196 «Elektromaqnit şüaları uducusu» R.M.Qasımov

I 2009 0200 «Asetonun alınma üsulu» A.M.Əliyev, K.İ.Mətiyev, N.C.Məcidov, R.Y.Ağayeva, V.M.Yarıyev, F.D.Quliyev

İ 2009 0198 «Radiasiya üsulu ilə vulkanlaşmış rezin qarışığı» Ş.M.Məmmədli, V.Y.Həsənov, A.X.Salehov, A.A.Qəribov, E.M.Məmmədov

2008

İ 2008 0019 «Sürmə-tellur ərintisinin çökdürülməsi üçün elektrolit» M.N.Məmmədov, K.İ.Hacıyeva, Ə.Ə.Məcidov, M.T.Abbasov

İ 2008 0020 «m-Toluil turşusunun alınma üsulu» Y.N.Litvişkov, N.V.Şakunova, S.M.Zülfüqarova, M.R.Əfəndiyev, P.A.Muradova

İ 2008 0026 «Renium disulfidin alınma üsulu» S.V.Məmmədova, M.N.Məmmədov

İ 2008 0028 «Piridinin alınma üsulu» T.M.Nağıyev, N.İ.Əlizadə

İ 2008 0066 «Tullantı sularının ağır metalların ionlarından təmizlənməsi üsulu» S.M.Əsədov, A.M.Əliyev

İ 2008 0094 «Mikroelementli gübrənin alınması üsulu» Ə.Ə.Məcidov, A.A.Əliyeva, P.Ə.Fətullayeva

İ 2008 0131 «Tozvari materialların dənəvərləşdiricisi» X.M.Adıgözəlov, Q.M.Səməd-zadə, A.M.Mikayılova, Ü.N.Şərifova

İ 2008 0132 «Tullantı sularının ağır metalların ionlarından təmizlənməsi üsulu» S.M.Əsədov, A.M.Əliyev

İ 2008 0133 «Aminturşuların amidlərinin alınma üsulu» S.M.Bağır-zadə, S.B.Zeynalov, N.Ə.Qasımova, İ.Ş.Hüseynov

İ 2008 0185 «Qarışqa turşusunun alınma üsulu» T.N.Şahtaxtinski, A.M.Əliyev, A.R.Quliyev, K.A.Hüseynov, S.M.Məcidova, G.Ə.Əlizadə

İ 2008 0154 «Lantanid tərkibli metalkompleks birləşməsinin daşıyıcı səthinə çökdü­rül­məsi üsulu» H.Ə.Cavadova, Y.Ə.Əbdüləzimova, G.Z.Süleymanov, E.M.Qədirova

2007

İ 2007 0092 «Reniumdiseleniddənibarətnaziktəbəqəliörtüklərinalınmasıüçün elektrolit» E.Ə.Salahova, V.A.Məmmədzadə, F.S.Novruzova

İ 20070093 «Havanınammonyakdantəmizlənməsiüsulu» M.X.Ənnağıyev, C.T.Rüstəmova, M.N.Məmmədov, T.M.Quliyev, G.N.Məmmədova

İ20070128«Renium ditelluriddən ibarət nazik örtüklərin alınması üsulu» E.Ə.Salahova, F.S.Novruzova, V.A.Məcidzadə

İ 2007 0154Kükürdlü neft məhsullarının elementar kükürdə qədər katalitik demerkap- tanlaşdırılması üsulu”

G.Z.Süleymanov, Z.H.Qurbanov, T.N.Şahtaxtinski, A.S.Quliyev,Y.N.Litvişkov,R.M.Muradxanov,A.C.Əfəndiyev, Y.İ.Əhmədov

2006

İ 2006 0045 «Mis telluridin alınması üsulu» M.N.Məmmədov, R.V.Məmmədov, R.H.Hüseynova, M.T.Abbasov

İ 2006 0048 «Distillyat yağının təmizlənməsi üsulu» Ç.Ş.İbrahimov, R.İ.Zeynalov, M.M.Əsədov, M.A.Səlimov

İ20060121«Korroziya əleyhinə örtüyün tərkibi» İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, H.M.Tahirov, D.Ə.Baxışova, S.H.İbrahimova, A.Y.Ələkbərova.

İ 2006 0122 «Pası çevirici-astarlayıcı tərtib» A.M.Kazımov, İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, T.H.Kazımova, D.Ə.Baxışova, S.H.İbrahimova, F.Ə.Abdullayeva.

İ20060134«4-metil2,4-difenilpentilferrosenin alınmasıüsulu» T.N.Şahtaxtinski, Q.R.Əskərov,G.Z.Süleymanov, A.M.Quliyev, Y.N.Litvişkov, R.M.Muradxanov, A.C.Əfəndi, E.M.Qədirova

2005

İ20050031«Çirkabsularınıntəmizlənməsiüçünsorbent» Ə.İ.Yaqubov, E.M.Şirəliyeva, Ə.M.Nuriyev, N.M.Muradova

İ20050110 «Karbon monooksidin oksidləşməsi üçün katalizator»

Y.N.Litvişkov, R.A.Muradova, N.S.Qocayeva, M.R.Əfəndiyev, S.Ə.Cəfərova, S.M.Zülfüqarova, N.V.Şakunova, N.M.Mərdanova, V.Y.Şeynin

İ 2005 0113 «ZSM-5 tipli seolitin alınma üsulu» İ.M.Vəliyeva, Y.M.Yolçuyev, X.R.Səmədov

İ20050119«Renium disulfiddən ibarət nazik təbəqəli örtüklərin alınması üsulu» E.Ə.Salahova, F.S.Novruzova

İ 2005 0135 «Maddənin eyniləşdirilməsi üsulu» R.M.Qasımov, Ç.O.Qaçar, E.R.Qasımov, S.R.Həsənov

İ20050168 «Radioprotektor xassəli bis-(N-asetil-β-merkapto-α-aminopropionato-S) palladium(II)tetraxloridasmezolvəonunalınmaüsulu»

F.K.Paşayeva,G.Z.Süleymanov,R.M.Muradxanov

İ20050169 «Ferrosenin sililləşdirilməsi üsulu» K.N.Orucova, G.Z.Süleymanov, N.T.Şamilov,L.F.Həmidova, R.M.Muradxanov

2004

İ 2004 0005 «Fotorezistiv material» V.Ö.Əliyev, D.M.Qənbərov, T.V.İmanova, V.Ə.Qasımov

İ 2004 0006 «Rentgen şüa detektoru» V.Ö.Əliyev, V.Ə.Qasımov, K.L.Şirinov, Ö.M.Əliyev

İ20040007 «Fotomişenlər üçün fotohəssas material» Ö.M.Əliyev, S.R.Hacıyeva, L.V.Məmmədov, İ.H.Əliyev.

İ 2004 0009 «Poladın korroziya inqibitorun alınma üsulu» Z.R.Ağayeva, M.M.Əhmədov, S.D.Zeynalov, X.İ.Sadıxov, Ə.M.Ağayev, F.M.Muradova

İ20040011 «Distillə olunmuş naften turşularının astarlayıcı-pası çevirici kimi tədbiqi» A.Kazımov,D.Səlimxanova, İ.Məmmədyarova

İ 2004 0015 «Aşağıtemperaturlu termoelektrik material» M.H.Səfərov, M.M.Əsədov

İ 2004 0070 «İzopropil spirtinin alınma üsulu» T.M.Nağıyev, S.Z.Zülfüqarova,A.A.Abbasov, L.M.Həsənova

İ20040104 «Quyuların qazılması və söndürülməsi üçün hidrofob-emulsion məhlul» A.B.Abdinova, R.Ə.Əliyeva, Z.A.Axundova 

İ 2004 0158 «Furanın alınma üsulu» Q.Ə.Bağırzadə, İ.A.Hüseynov, V.Y.Şeynin,A.M.Sərdarlı, M.M.Əhmədov

İ20040159«4-Brom-o-ftalodinitrilinalınmaüsulu» R.H.Rizayev, Q.Ə.Bağırzadə, V.Y.Şeynin Z.Y.Məhərrəmova, İ.A.Hüseynov, M.M.Əhmədov

İ 2004 0160 «Sulfid anhidridinin hidrogenlə reduksiyası üçün katalizator» S.T.Rüstəmova, M.M.Əhmədov, Ə.İ.Quliyev

İ 2004 0161 «Karbon turşularının mürəkkəb efirlərinin alınma üsulu»

A.R.Quliyev, A.M.Əliye,D.B.Tağıyev, S.M.Məcidova, S.S.Fətullayeva, G.Ə.Əli-zadə, T.N.Şahtaxtinski, A.Y.Qasım-zadə, K.İ.Mətiyev,A.R.Abdullayev

2003

İ20030096“Havanınturşutullantılarındantəmizlənməsiüsulu” M.Ənnağıyev, S.Əliyeva

İ 2003 0054 “Neftin susulasızdırılmaüsulu” A.Abdinova, Z.Axundova, R.Əliyeva

İ20030079“Selin sürətinin ölçülməsi üçün qurğu” Q.Abdullayev,R.Qasımov, E.Məmmədov

İ20030095“Poladınkorroziyadanmühafizəsiüçüninhibitor” A.M.Kazımov,İ.F.Məmmədyarova,D.H.Səlimxanova,D.Ə.Baxışova,S.H.İbrahimova.

İ2003 0097 “Siklopentadienin alınma üsulu” Q.Ə.Bağırzadə, İ.A.Hüseynov, V.Y.Şeynin, Z.Y.Məhərrəmova, M.M.Əhmədov

İ20030098“Sənayealüminatməhlullarındanqalliumunayrılmasıüçüncivəkatodlu Elektrolizyor” Z.H.Həsənov

İ2003 0113“Neft-mədən avadanlığında parafin-qətran çökməsinin qarşısını almaq üçün reaqent”Ə.Ə.Məmmədov, V.H.Yusifov, R.Ə.Fətullayeva,M.C.Məmmədov

İ20030198“Qurğuşuntelluridəsasındatermoelektrikmaterial” Ə.M.Əlicanov, F.M.Məmmədov,Ö.M.Əliyev

İ20030199 “Kadmiumun tellurla ərintisinin nazik təbəqələrinin alınması üçün elektrolit” M.Abbasov, M.N.Məmmədov

İ 2003 0200 “Renium disulfidin alınma üsulu” S.V.Məmmədova, M.N.Məmmədov

İ 2003 0201 “P-n keçidi əsasında düzləndirici yarım keçirici quruluşun alınma üsulu” Ö.M.Əliyev, Ş.M.Eyvazova, V.M.Rəhimova, M.H.Şahbazov, K.Ç.Tomayeva

İ 2003 0202 “Poladın korroziya inhibitorunun alınma üsulu» Z.R.Ağayeva, K.İ.Sadıxov, Ə.M.Ağayev, S.D.Zeynalov

İ 2003 0203 «Akustooptik material» S.R.Hacıyeva, Ö.M.Əliyev

İ2003 0204 «Propin turşusunun alınma üsulu» A.M.Əliyev, D.B.Tağıyev, S.S.Fətullayeva, A.R.Quliyev, S.M.Məcidova, T.N.Şahtaxtinski, V.Ə.Əlizadə

İ2003 0213 «Kobaltın çıxarılması üsulu» E.F.Teymurov, M.M.Məmmədov, V.A.Babayev, M.M.Əhmədov, Z.Ə.Axundova

2002

İ20020029“Протектордлякатоднойзащитыоткоррозии A.Kazımov,D.

2000

2000 0006 “Oksidləşdirilmiş suyun alınma üsulu” M.X.Ənnağıyev, S.H.Əliyeva, İ.F.Bədəlova, R.S.Babayeva, N.Ə.İmanova, X.M.Adıgözəlova, C.İ.Mirzai

2000 0036 “Polad korroziyasının ingibitoru” R.Q.Rzayev, İ.F.Məmmədova, A.M.Kazımov, Q.S.Həsənov, A.Ə.Məmmədova, T.M.Naibova.

2000 0072 “Qurğuşunun əsasında korroziyaya davamlı örtüklərinin çökdürülməsi üçün elektrolit” M.H.Məmmədov, N.H.Abdullayev,

2000 0088 “Yarımkeçirici renium-selen ərintilərindən ibarət örtüklər almaq üçün elektrolit” E.Ə.Salaxova, M.N.Məhəmmədov, F.S.Novruzova.

2000 0089 “Kadium tellur ərintilərindən ibarət nazik təbəqələrin alınması üçün elektrolit” M.N.Məmmədova, Z.H.Həsənov, F.S.Novruzova, A.Ş.Əliyev, E.F.Zeynalova.

2000 0235 “Metilentsiklopropanın timerləşməsi üsulu” D.V.Tağıyev, R.S.Məmmədova, M.K.Munşiyeva.

2000 0236 “Hidrogenin alınması üsulu” A.S.Suleymanov, M.K.Munşiyeva, Ç.Ş.İbrahimov.

İ 2000 0237 “1-tsikloheksiloksi-3-metil-5-trietil ammonium-3-pentin xlorid maddəsi poladın hidrogensulfidli korroziyası və hidrogen udulmasının ingibitoru kimi”

İ.FMəmmədyarova, A.M.Kazımov, D.N.Səlimxanova, D.Ə.Baxışova, S.H.İbrahimova

İ 2000 0116 “İzovalerian aldehidinin alınma üsulu” T.N.Şahtaxtinski, A.M.Əliyev, A.R.Quliyev, Ə.R.Babayeva, S.M.Məcidova, K.İ.Mətiyev, A.Y.Qasımzadə.

İ 2000 0054 “Katalaz biosensoru” T.M.Nağıyev, S.N.Baba-zadə, M.T.Abbasova, S.Ə.Quliyev, E.V.Stepanova, L.M.Ağaməmmədova.

İ 2000.0116 “Azərb. RespublikasıDETKpatenti” İzovalerian aldehidinin alınma üsulu. //İlkinlik tarixi 08.07.93. DR-də qeyd olunub 21.04.2000 il. Rəsmi bül. №1. Dərc olunmu tarixi 31/03/99.Həmmüəlliflər: A.M.Əliyev, A.R.Quliyev, A.R.Babayeva, S.M.Məcidova, K.İ.Mətiyev, A.Y.Qasım-zadə

1999

990093 “Korroziya əleyhinə örtüyün tərkibi” A.M.Kazımov, İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, M.A.Kazımova, D.Ə.Baxışova, S.H.İbrahimova.

990094 “Bi-Te ərintisinin nazik təbəqələrinin alınması üçün sulu elektrolit” M.H.Məmmədov, S.Ə.Quliyev, A.Q.Əliyeva, Ş.M.Novruzov, Y.Ə.Yarəliyev.

990098 “İşlənmiş-parafinlərin, toluolun, benzolun, ağ neftin dəmir ionlarından, sulfanoldan və sudan təmizlənmə üsulu” M.X.Ənnağıyev, T.M.Quliyev, İ.F.Bədəlova, N.Ə.İmanova, X.M.Adıgözəlov, R.S.Babayeva.

990047 “İzopropil spirtinin alınma üsulu” 

R.H.Rizayev, Z.A.Sadıxova, İ.Q.Yusupov, L.B.Abdullayeva, V.V.Antonov, V.V.Kulyuşin.

107. 990046 “Keramik plitələri üzləmək üçün şüşə” M.İ.Zərgərova, F.M.Orucov, A.M.Muradov Ə.M.İmanov, M.F.Qasımova, E.S.Qulu-zadə, S.İ.Bənənyarlı, Ş.A.Həmidova, N.Ə.Əhmədova.

990045 “Benzilaminin alınma üsulu” C.İ.Mirzai, G.Z.Suleymanov, R.H.Rizayev, Z.H.Qurbanov D.Ə.Əliyeva, S.M.Ağapaşayeva, X.T.Qəhrəmanova. Hüseynov

1998

980086 “Butilasetatın alınma üsulu” M.A.Əliyev, C.İ.Mirzəyi, A.R.Quliyev, X.T.Qəhrəmanova, M.A.Alməmmədova, Ə.R.Babayeva.

980084 “C6-olifinlərin dimerləşmə üsulu” D.B.Tağıyev, S.M.Zülfuqarova, A.K.Əcəmov, M.K.Munşiyeva, P.S.Məmmədova.

980068 “Karbon turşularından diəvəzolunmuş amidlərin alınma üsulu” Y.N.Litvişkov,M.R.Əfəndiyev, X.Y.Quliyeva, R.H.Rizayev

980037 “Ftalamidin alınma üsulu” R.H.Rizayev, Q.Ə.Bağır-zadə, M.M.Miratayev.

980063 “Metanolun alınma üsulu” T.M.Nağıyev, F.M.Sadığov, E.M.Məmmədov, E.H.Fərəcov

1997

970073 “Çökdürmə yolu ilə xörək duzunun alınması üsulu” Z.Ə.Cabbarova, Ə.N.Nuriyev, R.X.Nəcəfov, M.A.Abbasov, S.D.Zeynalov, R.M.Məm­mə­dov, H.Ə.Əkbərov.

1996

Патент Российской Федерации № 2059606. “Способ получения бензилацетата” //За­явка № 5064806, приоритет 09/10/1988. Зарегистрировано 10/05/1996. Бюл.изобр.1996. № 13. Соавт.: А.М.Алиев, А.Р.Кулиев, И.М.Рустамов

Патент Российской Федерации № 2059606. “Способ получения бензилацетата” //Заявка № 5064806 от 9 октября 1992 г. Приоритет изобретения 9 октября 1992г. За­ре­гистрирован в Гос. реестре изобретений 10 мая 1996 г. Соавт.: Т.Н.Шахтахтинский, А.Р.Кулиев, И.М.Рустамов, А.Ш.Меликова

1995

Патент: 2026307 “Способ получения сополимеров изобутилена и полярного винильного мономера” БИ №1 10.01.95.

Ф.Р.Халафов, Ф.А.Новрузова, Е.А.Гасанов, Г.Фараджев, Б.А.Кренцель.

1993

Патент SU №1817768 Аз. (Гос.патент СССР) Способ получения масляного альдегида

//Заявка № 4881638, приоритет. 11/11/90. Бюл. изобрет. - 1993. - № 19 ДСП. - Соавт.: А.М.Алиев, А.Ю.Касум-заде, А.Р.Кулиев, А.Р.Бабаева, С.М.Меджи­дова

Патент SU №1826925 Аз.(Гос.патент СССР) “Катализатор для парциального окисления пропана

//Заявка № 4916532, приоритет 05/03/91. Бюл. изобрет. - 1993. - №25. - Соавт.: А.М.Алиев, Р.З.Микаилов, Р.Ю. Агаева, З.И.Ибрагимов.

ПатентSU № 1817768 АЗ (Госпатент СССР). “Способ получения масляного альде­гида

Заявка № 4881638 от 11.11.90. //Опубликовано 23.05.93. Бюллетень №19 - Соавт.: Т.Н.Шахтахтинский, А.Ю.Касум-заде, А.Р.Кулиев, А.Р.Бабаев, С.М.Меджидова.

121. SU№ 1826925 АЗ (Госпатент СССР). “Катализатор для парциального окисления пропана” Заявка № 4916532 от 05.03.91. //Опубликовано 07.07.93. Бюллетень № 25. Соавт.: Т.Н.Шахтахтинский, Р.З.Микаилов, Р.Ю.Агаева, З.И.Ибрагимов, Э.К.Кязымзаде, А.О.Азизов, В.М.Ярыев.

1992

1743035 ДСП “Катализатор для олигомеризации С6- олефинов” Д.Б.Тагиев, П.С.Мамедова, М.К.Муншиева, С.М.Зульфугарова, Х.Т.Кахраманова.

1734272 ДСП “Катализатор для совместного получения адипонитрила и анилина” Р.Г.Ризаев, Э.Ш.Гасанов, А.М.Сардарлы, Р.М.Талышинский, Ж.М.Сейфуллаева, Э.М.Гусейнова

1746659 ДСП “Способ получения первичных алифатических аминов фракции С47 или С720 или нафтеновых аминов”

Ю.Н.Литвишков, М.Р.Эфендиев, С.К.Сейфуллаев, Р.Г.Ризаев, Ф.Э.Алиев, А.И.Аскерова

1809641 ДСП “Способ получения ингибитора коррозии стали” К.И.Садыхов, А.Н.Агаев, А.Х.Байрамов, З.Р.Агаева, Ф.И.Зейналов, И.Д.Кулалиев, Р.М.Гусейнов, М.А.Субботин, М.И.Гайдаров, Х.А.Ширмамедов.

1745684 “Способ очистки сточных вод от кислотных красителей” Р.А.Алекперов, Р.С.Садых-заде, Ф.И.Шекилиев, Э.Ф.Теймуров, Г.Н.Мусаев.

1778687 “Способ определения теллура” Р.А.Алекперов, М.М.Мамедов, Р.С.Рамазанова.

1808860 “Смазочная добавка к буровым растворам” К.И.Садыхов, А.Н.Агаев, Т.С.Янкелевич, А.Х.Байрамов, М.А.Алиев, З.Р.Агаева, Ш.С.Байрамова, И.Д.Кулалиев.

1775144 “Способ очистки газа от сероводорода” Ф.Б.Касумов, Ю.Р.Нагдалиева, Я.Керимов

1806816 “Способ разделения меди и цинка” Р.А.Алекперов, Ф.И.Шекилиев, Р.Г.Гамидов.

1802308 “Устройство для послойного отбора проб сыпучих материалов” Ф.Б.Касумов, В.И.Настека, К.С.Рочев, В.И.Михайлов, А.А.Михалев.

1781206 “Способ получения диалкилфталатов” Д.Б.Тагиев, П.С.Мамедова,Ф.А.Абдуллаева, М.К.Муншиева, А.А.Турабова, З.Ф.Алескерова.

1767398 “Фотометрический способ определения германия - (IV)” Н.Х.Рустамов, И.К.Гусейнов, Ш.М.Байрамов.

1783776 ДСП “Способ получения терефтало-нитрила” Р.Г.Ризаев, Т.Е.Сулейманов, В.Е.Шейнин, В.П.Висловский, Э.А.Мамедов.

1754708 “Способ получения фталамида” Р.Г.Ризаев, В.Е.Шейнин, Г.А.Багирзаде, З.Ю.Магеррамова, М.М.Миратаев, Т.Е.Сулейманов, И.А.Гусейнов

1744943 ДСП “Способ получения алкил- ароматических аминов” Ю.Н.Литвишков, М.Р.Эфендиев, В.А.Керимова, А.И.Аскерова, Ф.Э.Алиев, Р.Г.Ризаев.

1823415 ДСП “Способ олигомеризации С6-олефинов” Д.Б.Тагиев, С.М.Зульфугарова, М.К.Муншиева, П.С.Мамедова

А.С.(СССР)1740357 “Способ получения гранулированного суперфосфата” БИ№22,1992 Г.И.Келбелиев, М.О.Гумбатов, А.С.Гусейнов.

А.с.№ 1719393 СССР “Способ получения этил- или бутилацетата” //Заявка № 4765133, приоритет 18/09/89. Зарегистрировано 15/11/1991. Соавт.: А.М.Алиев, А.Р.Кулиев, О.А.Мамедов

А.С. № 1756132 СССР “Способ получения бисфениловых эфиров фумаровой кислотой” //Заявка № 4685397, приоритет 26/04/1989, Зарегистрирована 22/01/1992 –Соавт.: А.Д.Эфендиев, Ф.Г.Абдинов, А.Г.Агазаде, А.Ш.Мамедов

А.С.(СССР) 1818336 П.10 1992.“Способ управления процессов деэмульсации нефтяной эмульсии” Г.И.Келбелиев, Ф.М.Абдуллаев, А.Г.Рзаев

1991

1669861 “Способ декатионирования морденита” А.Т.Худиев, Н.И.Адигезалова, Л.Э.Абдуллаева, Ф.М.Насирова, Р.С.Талышинский, Р.Г.Ризаев.

1696603 “Электролит блестящего цинкования” Э.А.Джафаров, М.А.Бахшалиев, А.Х.Байрамов, В.А.Мухтаров, А.М.Мехтиев.

1685509“Катализатор для окисления монооксида углерода” Ф.М.Али-заде, М.Марданова, П.М.Соргин, Р.М.Талышинский, А.А.Меджидов, Р.Г.Ризаев

1659093 “Катализатор для димеризации пропилена” Д.Б.Тагиев, П.С.Мамедова, Ф.А.Абдуллаева, М.К.Муншиева, А.А.Турабова, Л.Е.Ниворожкин, О.А.Дьяченко, Т.Г.Тахиров

1715149 ДСП“Способ создания выпрямляющей структуры” О.А.Алиев, Ф.А.Ахмедов, Ш.Ф.Сардаров, С.Ш.Кахраманов

1723792 ДСП“Способ получения димеров олефинов С6 ,С8” Д.Б.Тагиев, П.С.Мамедова, С.М.Зульфугарова, М.К.Муншиева

А.с.№ 1702561 СССР “Фунгицид против вертициллезного вилта хлопчатника” - 1991. //Заявка № 4492837, приоритет 10/10/88. Зарегистрировано 1991 - Соавт.: Ш.Т.Багиров, В.А.Адигезалов, Я.М.Нагиев, Е.И.Андреева

А.с.№ 1719393 СССР “Способ получения этил и бутилацетата” Заявка 4765133. приоритет изобретения 18 сентября 1989 г. Зарегистрировано в Гос. реестре изобре-тений СССР 15 ноября 1991 г. //Опубликовано 15.03.92. Бюллетень № 10. -Соавт.: Т.Н.Шахтахтинский, А.Р.Кулиев, А.Р.Бабаев, С.М.Меджидова, Г.Р.Ишханов, О.А.Мамедов.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər