Hər ildə institutda müdafiə olunan dissertasiyalar

Dissertasiya Şurasının işi:

İnstitutun nəzdindəki ED 1.15 qeydiyyat nömrəli Dissertasiya Şurasında 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya”, 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” və 2304.01-“Makromole­kullar kimyası”  ixtisasları üzrə Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

2023-cü il ərzində İnstitutun ED 1.15 Dissertasiya şurasında müzəkirədən  keçən  dissertasiya işləri

 -       16.11.2023-cü il tarixində İnstitutda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasın­da 2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin “Fiziki və kolloid kimya kafedrası”nın sabiq dissertantı İsgəndərova Aynur Əbülfət qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olun­muş HZSM-5 seolit katalizatorlarıiştirakında benzolun etanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda dissertasiya işininin təqdimatı olmuşdur; Protokol №1

 -    07.12.2023-cü il İnstitutda fəaliyyət göstərən ED1.15 Dissertasiya şurasında İnstitu­tun doktorantı Qurbanova Ülviyyə Maqsud qızının 2308.01 “Elektrokimya” və 2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisasları qovşağında kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Suyun elektrolizi üçün Ni-Mo əsaslı aktiv elektro­katalitik sistemlərin sintezi” mövzusunda dissertasiya işinin təqdimatı olmuşdur; Protokol №2.

 -       21.12.2023-cü il İnstitutda fəaliyyət göstərən ED1.15 Dissertasiya şurasında İnstitu­tun doktorantı Alışanlı Gülnar İlqar qızının 2303.01-“Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kim­ya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Yaşıl kimyanın prin­sipləri əsasında alunitin kompleks emalı” mövzusunda dissertasiya işinin təqdimatı olmuşdur; Protokol №3

 -       28.12.2023-cü il İnstitutda fəaliyyət göstərən ED1.15 Dissertasiya şurasında Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Zeynalova Günel Samir qızının 2303.01-“Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Bi-Bi2Se3-Bi2Te3 sistemində topoloji izolyator xassəli fazaların alınması və fiziki-kimyəvi tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin təqdimatı olmuşdur. Protokol №4

 

Dissertasiya Şurasının işi:

İnstitutun nəzdində 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”, 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasları üzrə Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir. Hesabat ilində 2 nəfər kimya üzrə elmlər doktoru İmaməliyeva Samirə Zakir qızı – (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), Şabanova Zümrüd Abdulmütəllib qızı - (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), 9 nəfər isə kimya üzrə fəlsəfə doktoru –Yusifova Nailə Vaqif qızı- (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), Məmmədova Səlimə Hüseyn qızı - (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Mənsimova Şəbnəm Hamlet qızı - (Bakı Dövlət Universiteti), Fidan Daxil qızı Qüdrətova –(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Mehdiyeva İlahə Firudin qızı – (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), Əhmədov Elvin Cavanşir oğlu – (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), İbrahimova Nigar Ziya qızı –(Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), Məhərrəmova Lalə Gülbala qızı – (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu), Yusubova Səbinə Eldar qızı – (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

 

2022-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

 

1. Yusifova Nailə Vaqif qızı- Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı. “Daşkə­­­sən yatağının kobalttərkibli filizindən kobaltın çıxarılması” 

2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" 03.02.2022 . Protokol №1

 

2. Məmmədova Səlimə Hüseyn qızı- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı“Tərkibində mis olan binar oksid katalizatorları üzərində etanolun dehidrogen­ləşməsi”

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz" 03.02.2022. Protokol №2

 

3. Mənsimova Şəbnəm Hamlet qızı -  Bakı Dövlət Universitetinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dissertantı “Ag2X-PbX-Sb2X3 (X-Se,Te) kvaziüçlü sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların xassələri”

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” 10.03.2022. Protokol №3

 

4. Qüdrətova Fidan Daxil qızı - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dokto­ran­tı  “Reniumun O- və N- donor liqandlı kompleks birləşmələrinin sintezi və xassələri” 

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” 10.03.2022. Protokol №4

 

5. Mehdiyeva İlahə Firudin qızı - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı. “Talliumun erbium və tuliumla telluridlərinin və onlar əsasında funksional xasssəli fazaların alınması və tədqiqi”

2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" 31.03.2022.  Protokol №5

 

6. Əhmədov Elvin Cavanşir oğlu -  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı. “Sb2Te3+2BiI3↔Bi2Te3+SbI3 və Bi2S3−BiI3−Bi2Te3 sistemlərində faza tarazlıqları, aralıq faza­ların fiziki-kimyəvi xassələri”

2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” 21.04.2022. Protokol №6

 

7. İbrahimova Nigar Ziya qızı - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı. “Poli­­metilferrosen/polimetilferrisinium sistemlərində elektron mübadilə reaksiyalarıının kinetikasının tədqiqi və onlar əsasında yeni elektrokimyəvi müqayisə elektrodunun hazır­lanması

2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" və 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" 29.04.2022. Protokol №7

 

8. İmaməliyeva Samirə Zakir qızı – Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı.

 "Talliumun nadir torpaq elementləri ilə telluridlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları"

2303.01- “Qeyri-üzvi kimya”  02.06.2022. Protokol №8

 

9. Məhərrəmova Lalə Gülbala qızı - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı.

“Metanolun dimetoksimetana çevrilməsi üçün V,Zr əsaslı katalizatorların işlənməsi”

2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" 09.06.2022. Protokol №9

 

10. Yusubova Səbinə Eldar qızı - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Kimya və qeyri-üzvi maddələr texnologiyası” kafedrasının dissertantı “Fosfor-molibden heteropoliturşusunun iştirakı ilə izopropil spirtinin diizopropil efirinə çevrilməsi” 

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz" 22.09.2022. Protokol №10

 

11. Şabanova Zümrüd Abdulmütəllib qızı - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dis­ser­tantı “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində spirtlərin və naften karbohid­rogen­lə­rinin oksidləşdirici çevrilməsinin elmi əsasları”

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz"  27.10.2022. Protokol №11

 

 

2021-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Vüsalə Akif qızı Abbasova -

 

2018-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Əliyeva Mahizər Qafar qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun “Seolit katalizi” laboratoriyasının elmi işçisi

“Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”. 12.01.2018 

2.  Məmmədova Sevinc Rəhim qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı 

“Uran və toriumun bis-(2-hidroksi-5-alkilbenzil)amin və xlornaften turşuları ilə ekstraksiyası”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 26.01.2018

3. Səfərova Lalə Nizami qızı - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı 

“Benzoy turşusunun aminli və nitro törəmələrinin metal komplekslərinin sintezi və tədqiqi ”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 09.02.2018 

4. Həsənli Turan Mirzalı qızı - Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının doktorantı 

“Tl-Gd (Tb) telluridlərinin və onlar əsasında bərk məhlulların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları”

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”. 23.02.2018

5. Səfərov Aqil Rafiq oğlu - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun doktorantı

“Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kimya texnoloji kompleksinin optimal layihələndirilməsinin elmi əsaslarının yaradılması” 

3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi". 16.03.2018

6. Turac Süleymanova İbrahim qızı - AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı 

“Arsenin ikili və mis, gümüş, talliumla üçlü halkogenidlərinin su və üzvi mühitdə yeni alınma metodlarının işlənməsi” 

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 27.04.2018

7. Məmmədova Zülfiyyə Məmməd qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı

“Ferrosen əsaslı bir- və çoxnüvəli metalkomplekslərin sintezi və tədqiqi”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”. 11.05.2018

8. Eminova Sənəm Fəxrad qızı - Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı 

“Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”. 25.05.2018

9. İsmayılova Bilqeyis Adil qızı - AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutun doktorantı

“Seolit katalizatorlarının iştirakı ilə malein, mono- və dixlormalein anhidridlərinin aşağı molekullu (C1-C4) alifatik spirtlərlə efirləşmə reaksiyasının kinetika və mexanizmi” 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”. 14.06.2018

10. Hüseynova Şəfəq Ənvər qızı - AMEA-nın akad M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı

“As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi"

2303.01 –“Qeyri-üzvi kimya” 29.06.2018

11.  Babayev Elmir Məqsəd oğlu - AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı

“Qaz fazada xlortoluolların heterogen katalitik oksidləşməsi reaksiyalarının kinetikası və mexanizmi” 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”. 21.09.2018

12. Babayeva Nigar Yasin qızı - Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının dissertantı

“Parağaçay molibdenit filizi əsasında molibdenit konsentratının, ammonium molibdatın, molibden (VI) oksidin, mis, gümüş, talliumun tiomolibdatlarının alınması və onların fiziki-kimyəvi tədqiqi”

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” 19.10.18

13. Qəhrəmanova Yeganə Balami qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun elmi işçisi, doktorantı

“Əlvan metallurqiyanın dəmirtərkibli tullantıları üzərində kükürd dioksidin qazvari reduksiyaedicilərlə reduksiyası”

2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" 26.10.18

14. Məmmədova Ulduz Vidadi qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun elmi işçisi, doktorantı

“Etilenin hidrogen peroksidlə etil spirti və asetaldehidə biomimetik katalitik monooksidləşməsi” 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” 16.11.18

15. Məlikova Nuranə Nəhməd qızı - AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun elmi işçisi, doktorantı

“Yarımkeçirici katalaz-mimetik sensor”

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” 30.11.18

 

 

2017-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Əliyeva Mahirə İosaf qızı - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı

"Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi"

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz". 19.05.2017

2. Zeynalov Elşən Tofiq oğlu - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı 

“Seolittərkibli nikel katalizatorları üzərində pentan-heksan fraksiyasının izomerləşməsi” 

2316.01- "Kimyəvi kinetika və kataliz". 26.05.2017

3. Yaqubov Nağı İbrahim oğlu - Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasının doktorantı

“Ca-Ga (İn)-Se(Te) üçlü sistemlərində faza əmələgəlmənin fiziki-kimyəvi əsasları və alınan fazaların xassələri”

2316.01- "Kimyəvi kinetika və kataliz". 30.06.2017

4. Quliyeva Sevinc Nizami qızı - Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı

“Piroliz qazının izobutan-izobutilen fraksiyasından təmiz izobutanın, izobutilenin və benzolun alınması proseslərinin modelləşdirilməsi”

3303.01- "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi". 22.09.2017

5. Mürsəlova Lamiyə Asif qızı - “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutunun dissertantı 

“Oksigen və ozonun iştirakı ilə katalitik krekinq prosesinin tədqiqi” 

2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz". 29.09. 2017

6Nəsrin Hüseynəhli Məhəmməd qızı - AMEA-nın Fizika İnstitutunun dissertantı

“Sənaye tullantı suların ağır metallardan təmizlənməsinin yeni sorbsiya üsulları” 

3303.01- "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi". 13.10.2017

7.  Hacıəhmədzadə Xuraman Şamil qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı

“Poliizobutilenin katalitik destruksiyası, modifikasiyası proseslərinin tədqiqi, riyazi modelləşdirilməsi və parametlərinin hesablanması”

3303.01- “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 27.10.2017

8. Vəliyeva Günay Xanlar qızı - Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

“Modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakında ksilolların izopropil və üçlübutil spirtləri ilə selektiv alkilləşməsi”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz". 10.11.2017

9. Abuzərli Fəridə Zaid qızı - Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin doktorantı

“Kobalt tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun hidrogenə buxar fazalı konversiyası”

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz ” 24.11.2017

10. Osmanova Sevinc Nəsib qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun dissertantı

“Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks birləşmələrinin sintezi, quruluş və xassələri” 

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” 08.12.2017 

11. Qasımova Afəridə Məzahir qızı - Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun doktorantı

“Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması”  

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” 22.12.2017

12. Hüseynova Şəfəq Ənvər qızı - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı

“As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi" 

2303.01 –“Qeyri-üzvi kimya”

 

2016-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

 

 1. Tomuyeva Aynurə Şəmil qızı - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin əməkdaşı 

“Cu, Zn, Cd, Co, Ni metallarının o – və p- ftal turşuları ilə kompleksləri əsasında klatrat birləşmələrin sintezi və quruluş - kimyəvi tədqiqi” 

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 22.01.2016 

                                                                                                                                                                                                                     

2. Qəhrəmanova Şahnaz İsmayıl qızı -Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun  dissertantı 

“Mn2+ və Cu2+ kationlarının bəzi çox koordinasiyalı karbon və sulfoturşularla əmələ gətirdikləri birləşmələrin sintezi və tədqiqi”

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 04.03.2016       

                                                                                                                                                                                                                

3. Əhmədova İradə Cavid qızı -Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı 

“Propen, izobuten və heksen-1-in pentasil tipli yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsində sıxlaşma məhsullarının rolu”.

2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 15.04.2016   

                                                                                                                                                                                                         

4. Nəcəf- Quliyev Ülvi Mehdi oğlu -Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı 

“Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində tsikloheksanın 1,3 tsikloheksadienə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyasının kinetika və mexanizminin öyrənilməsi”.

2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 20.05.2016 

 

5. Şahab  Allahqulu oğlu Nasseri - Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı

"Sənaye Tullanti Sularindan Mis (Ii) Və Sink Ionlarinin Sorbsion Çixarilma Texnologiyasi".

3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru. 24.06.2016

 

6. Ülviyyə Ələsgər qızı Abasova - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı 

“Metil spirtinin qarişqa turşusuna oksidləşməsi prosesinin modelləşdirilməsi”

3303.01 – “Kimya texnologiyasi və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru. 27.09.2016 

 

7. İsayeva Yeganə Surət qızı - Neft-kimya Prosesləri institutunun doktorantı

“Nanoölçülü komponentlər saxlayan heterogen katalizator üzərində  benzolun propan və propilenlə alkilləşməsi” 

2316.01  - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 09.12.2016

                                                                                                                                                                                                          

 2015-ci ildə Elmlər doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. İsmayılov Rayyət Hüseyn oğluAMEA –nın Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı

“Keçid metalların çoxnüvəli strinq (xətvari) kompleksləri və koordinasion polimerlər (sintez, struktur və xassələr)”

2303.01 “Qeyri‑üzvi kimya”ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru. 30.03.2015 

                                                                                                                                                                                                                           

2. Həşimov Fətdah Abdulla oğlu ­Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının əməkdaşı

“Təbii və sintetik seolitlər və onların modifikasiya olunmuş formaları üzərində C2- C5 olefinlərin katalitik çevrilmə qanunauyğunluqları”

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru. 24.04.2015   

                                                                                                                                                                                                      

3. Səmədov Muxtar Məmməd oğlu Sumqayıt Dövlət Universitetinin əməkdaşı

“İntensiv­ləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii fosfatların sulfat turşusunda parçalanmasından super­fosfat istehsalının nəzəri və texnoloji əsasları”.

3303.01– “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru. 27.05.2015 

                                                                                                                                                                                             

4. Əli-zadə Nəhməd İslam oğlu AMEA –nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı

“Piridin və onun törəmələrinin hidrogen peroksidlə koherent-sinxron­laşdırılmış selektiv oksidləşməsi reaksiyaları”.

2316.01– “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasında kimya üzrə elmlər doktoru. 19.06.2015   

                                                                                                                                                                                                        

5. Həsənov Ələkbər Ağasəf oğluADNA “Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi” kafedra-sının müdiri, dosent, t.ü.f.d.

“Avtomobil sənayesinin tullantı sularının maye fazalı ekstrak-siya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması”.

3303.01 “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. Ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru. 22.09.2015                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                      

 2015-ci ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Nəsibova Lalə Elgiz qızı

“Ho - As (Sb) -Se üçlü sistemlərinin şüşəvari və kristal halda tədqiqi”

2303.01 -“Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru. 06.11.2015  

                                                                                                                                                                                                                      

2. Məmmədova Şamama Hacıbala qızı

“Kalium karboksimetulsellülozun sintezi və superfosfat dənələrinin kapsullaşdırılması prosesinin texnoloji əsasları və riyazi modelləşdirilməsi”.

3303.01 -"Kimya texnologiyası və mühəndistliyi" ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru. 13.12.2015

 

2014-cu ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Taghavi Firouzeh Abbas qızı-  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı, elmi rəhbəri  – k.ü.e.d., Şabanov Əli,  t.ü.e.d.Kavus Falamaki

 “Nanoölçülü metal katalizatorların alınması texnologiyası və onların paranitrofenolun birbaşa hidrogenləşməsi prosesində tətbiqi”

3303.01 “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” –21.02.2014

2. Süleymanova İradə Harun qızı - AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu,ETİ -tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri – k.ü.e.d.,prof., Süleymanov Gülməmməd,   k.ü.f.d.Tahirli Hilal

Ferrosenin bir və iki tsiklopentadien əvəzli bəzi funksional qruplu törəmələrinin sintezi. Quruluşu və antikorrozion effektivliklərinin tədqiqi”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -28.02.2014

3.  Mahmoud Elrouby Mohammed Mahmoud –AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun doktorantı , elmi rəhbəri k.ü.e.d. Əliyev  Akif                           

"Müxtəlif elektrodlarda (Ni, Pt, MWCNT) tiosulfat məhlullarından kadmium-sulfidin nazik və nano təbəqələrinin elektrokimyəvi sintezi, onların bəzi xassələrinin tədqiqi”

2308.01 “ Elektrokimya” –27.03.2014

4. Ayman Avad Ali Abdel Razik-  Bakı Dövlət Universitetinin  doktorantı, elmi rəhbəri  k.ü.e.d.,prof. İlyaslı Teymur 

LnxMg1-xAl2O4(Ln: Sm, Eu. Yb, Pr, Ce, Nd, Gd, Tb) tipli keramiki piqmentlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -04.04.2014

5. Xəlilova Mahirə İdayət qızı- AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun doktorantı elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof Əhmədov Mübariz ,

Yerli kalsit tərkibli süxurların hidrofoblaşma xüsusiyyətlərinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi”

3303.01 “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi “– 18.04.2014

6. Məmmədli Ülviyyə Məmmədhüseyn qızı – AMEA-nın  Polimer Materialları İnstitutunun aspirantı , elmi rəhbəri AMEA-n müxbir üzvü, k.ü.e.d.,prof. Quliyev Abbas , k.ü.e.d. Aslanov Telman

“Tərkibində sulfonil qrupları saxlayan epoksiimidlərin və poliefiromidlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi”

2304.01 “ Makromolekullar kimyası” –02.05.2014

7. Foroozan Kaseri Saber qızı-  AMEA-nın  Polimer Materialları İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri– k.ü.e.d.,prof. Məmmədov Bəxtiyar

Fenol qatranlarının sintez qanunauyğunluqları, xassələri və nanokompozisiyaları”

2304.01 “ Makromolekullar kimyası” –30.05.2014   

8. Rzayev Ramil Sulduz oğlu- AMEA –nın Polimer Materialları İnstitutunun doktorantı, fəlsəfə doktoru üzrə , elmi rəhbəri   – k.ü.e.d.,prof.Məmmədov Bəxtiyar

 Aromatik aminlərlə hidroksiarilenlərin sooliqomerlərinin və onların kompozisiyalarının alınması və xassələrinin tədqiqi”

2304.01 “ Makromolekullar kimyası” –13.06.2014

9. Məmmədov İsa Seyfulla oğlu-  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, dissertant , elmi rəhbəri k.ü.e.d.,prof.Bilalov Yaşar

Modifikasiya edilmiş polimer qarışıqları əsasında kompozisiyaların neft-qaz mədən şəraitində korroziyadan qoruyuculuq xassələrinin tədqiqi”

2304.01 “Makromolekullar kimyası” – 20.06.2014

10. Əliyev Fikrət Vahid oğlu - AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun  doktorantı,fəlsəfə doktoru üzrə, elmi rəhbəri  akademik Əliyev Ağadadaş

“Metanın oksidləşdirici çevrilməsi reaksiyası üçün aktiv katalizatorun seçilməsi və reaksiyanın kinetika və mexanizminin öyrənilməsi”

2316.04 “ Kimyəvi kinetika və kataliz”  –27.10.2014

11. Cəfərova Günay Zakir qızı-  AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun  doktorantı, k.ü.f.d, elmi rəhbəri k.ü.e.d.,prof Əliyev İmir–

 İn,Sb/S, Se(Te) dördlü sistemlərində faza tarazlığının tədqiqi və alınan yeni fazaların xassələri”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -31.10.2014

12. Kərimova Ülviyyə Əliman qızı- AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri AMEA-nın  müxbir üzvü, t.ü.e.d., prof.,  Əhmədov, k.ü.f.d Osmanov Nəsib

“Reniumun bəzi aminoturşularla kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi” 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” – 31. 10.2014

13. Əhmədova Ülviyyə Mobin qızı-  AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı k.ü.f.d, elmi rəhbəri – k.ü.e.d.,prof., Bilalov Yaşar,  k.ü.e.d.Zeynalov Nizami

Aşağı sıxlıqlı polietilenin təkrar emalı prosesində mineral doldurucular və funksional qruplu birləşmələrlə modifikasiyasının tədqiqi”

2304.01 “ Makromolekullar kimyası” – 21.11.2014

14. Bagheri Sara Mohammad - Bakı Dövlət Universitetin doktorantı, fəlsəfə doktoru üzrə , elmi rəhbəri  – k.ü.e.d.,prof., Babanlı Məhəmməd

 “AI,BIV I X, X(AI-Cu, Ag; BIV-Ge, Sn; XI, X-S,Se) qarşılıqlı sistemlərinin bəzi qatılıq müstəviləri və kəsikləri üzrə fiziki-kimyəvi tədqiqi”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -28.11.2014

15. Qədimova  Humayə Əli qızı-  Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı, elmi  rəhbəri – k.ü.e.d.,prof Əkbərov Oqtay

“  Malein anhidridin allil və vinil monomerlərilə birgə polimerlərinin sintezi və onlar əsasında  sorbentlərin alınması”

2304.01 “Makromolekullar kimyası” – 05.12.2014

 16. Mustafayeva Rəna Eldar qızı-  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının aspirantı,fəlsəfə doktoru üzrə,  elmi rəhbəri – k.ü.e.d.,prof., Bilalov Yaşar

Funksional oliqomer və polimerlərlə modifikasiya olunmuş butadien-stirol kauçuku əsasında yüksək adgeziya xassəli kompozisiyaların alınması və tədqiqi” 

2304.01 “Makromolekullar kimyası” – 12.12.2014

 

 

2013-cu ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Musayeva Rəna Lətif qızı-  AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri – k.ü.e.d.,prof. Əliyev İmir

Ca-İn-Se(Te) üçlü sistemlərində faza tarazlığı və alınan fazaların xassələri “

2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” -15.03.2013

2. Qənbərov Mirsalam Böyükağa oğlu-  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının aspirantı, elmi rəhbəri – t.ü.e.d.,prof.Alosmanov Mirəli

Yerli mineral tullantılar və işlənmiş turşular vasitəsilə apatit konsentratını emal etməklə makro komponentlərlə sadə və zənginləşdirilmiş fosforlu gübrələrin alınması”

3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” –29.03.2013

3. Məmmədov Şərafət Hacıağa oğlu – AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri k.ü.e.d.,prof., Bəxtiyarlı İxtiyar–– k.ü.e.d.Əjdərova Dilbər

Pb-Sb-Sn-S sisteminin Pb-Sb-S və PbS-Sb2S3-SnS qatılıq müstəvilərində faza tarazlığı və yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri “

2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” – 07.06.2013

4. İmanov Elmar Vaqif oğlu-  AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun doktorantı,  elmi rəhbəri – k.ü.e.d., Məmmədbəyli Eldar elmi məsləhətçi – k.ü.e.d.,prof.Süleymanov Gülməmməd

Ferrosen və simantrenin tsiklopentanol, tsikloheksanol törəmələrinin sintezi, quruluşu və xassələrinin tədqiqi”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -28.06.2013

5. Şirinzadə Natiq Əhməd oğlu- AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, k.ü.e.d.,prof elmi rəhbəri  Qənbərov Dayandur.

Daş-Salahlı yatağı bentonitlərinin quruluş-kimyəvi xüsusiyyətləri və emal texnologiyası”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” – 27.09.2013

6. Rzayeva Mətanət Firudin qızı-  AMEA-nın Gəncə Regional Elm Mərkəzinin dissertantı, elmi rəhbəri – k.ü.e.d.,prof.Mövsümov Elman

Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II) metallarının benzoy turşusu və törəmələri ilə əmələ gələn metal komplekslərin sintezi və quruluş-kimyəvi tədqiqi”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya “ – 11.10.2013

7. Sərdarlı Nərmin Əzizağa qızı-  AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri akademik Nağıyev Tofiq

Modifikasiya olunmuş alüminium oksidli sensor elektrodları üzərində katalaz və peroksidaz biomimetik katalizatorların sintezi və tədqiqi”

2316.01 “ Kimyəvi kinetika və kataliz” –22.11.2013

8. Poladova Təranə Əli qızı – AMEA-nın  akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun aspirantı, elmi rəhbəri – k.ü.e.d.,prof Əsədov Ziya

Alifatik aminlər və aminospirtlər əsasında alınan ammonium duzlarının və polielektrolitlərin iştirakı ilə səthi –aktiv komplekslərin sintezi və xassələri”  2304.01 “Makromolekullar kimyası” – 25.10.2013

9. Vəlipour Əlireza Yədollah oğlu-  AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri k.ü.e.d.,prof. Məmmədov Bəxtiyar

 “Aromatik aminlərin oliqomerlərinin sintezi və  onların stabil elektrik xassəli nanokompozisiyalarının alınması”

2304.01 “ Makromolekullar kimyası” – 29.11.2013

10. Vəxşuri Əmir Reza Mir Mənsur oğlu-  AMEA –nın akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri AMEA-nın  müxbir üzvü , k.ü.e.d.,prof., Əzizov Akif , k.ü.e.d. Əliyeva Reyhan

Yeni bifunksional titan fenolyat tipli katalitik sistemlərin iştirakında stabilləşmiş polietilen (nano) kompozitlərinin və faza keçid metallarının alınması və tədqiqi” 2304.01 “Makromolekullar kimyası” – 13.12.2013

11. Mirzəyeva Rahilə Cümşüd qızı-  Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı , elmi rəhbəri   – k.ü.e.d.,prof., Babanlı Məhəmməd,  k.ü.f.d.Allazov M.R.

Cu-İn-Me-Se(Me=Mn, Fe, Co, Ni) sistemlərində qarşılıqlı təsir və alınmış yeni fazaların xassələrinin tədqiqi”

2303.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -27.12.2013

 

 

2012-cu ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Fatiborz Abbasqholi Zoroufi -  AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri – k.e.d.,prof. Süleymanov Gülməmməd

Sənaye su mənbələrinin elektrolit kompozisiya qalıqlarından təmizlənməsi və təkrar prosesə qaytarılması texnologiyasının işlənməsi”

05.17.08 “ Kimya texnologiyasının proses və aparatları” –10.02.2012

2. Abbasov Mirheydər Həsən oğlu- AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Məcidov Əjdər

Lantanoidlərin (III) aromatik o-hidroksibenzilaminlərlə kompleks birləşmələrinin sintezi, quruluş və xassələri”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -24.02.2012

3. İsmayılova Sabirə Sabir qızı - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının aspirantı, elmi rəhbəri t.e.d., prof. Səlimova Nigar

Mühərrik yanacaqlarının seolit katalizatorları üzərində alkilləşdirilməsi ilə aromatsızlaşdırılması”

 02.00.15 “Kimyəvi kinetika və kataliz” – 06.04.2012

4. Vəliyeva Güntəkin Mirələm qızı-  Bakı Dövlət Universitetinin aspirantı , elmi rəhbəri– k.e.d.,prof Babanlı Məhəmməd

Ag-As-Se və Ag2-Se-As2Se3-Bi2Se3 sistemlərində faza tarazlıqları, kristallik və şüşəvari fazaların termodinamik xassələri “

02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” – 20.04.2012

5. Bayramova Səbinə Telman qızı-  AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, məsləhətçi – AMEA-nın  müxbir üzvü, k.e.d.,prof., Əliyeva Rəfiqə,  elmi rəhbər  k.e.d.,prof.Əliyev Özbəy

Cu2S-MeS-Sb2S3(Bi2S3) və Cu2S-PbS-Ln2S3 (Me=Pb, Eu, Yb; Ln=La, Nd, Gd, Er) kvaziüçlü sistemlərində faza tarazlığı və alınan mürəkkəb sulfidlərin xassələri”

02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya “- 11.05.2012

6. Abdullayeva Gülnarə Nail qızı - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı, elmi rəhbəri  k.e.d.,prof.Ağahüseynova Minirə

Keçid metalların neft porfirin kompleks birləşmələrinin, onların molekulyar oksigenlə adduklarının sintezi və xassələrinin tədqiqi”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -22.06.2012

7. Maşayeva Sevil Saleh qızı- AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı , elmi rəhbəri – k.e.d.,prof.Məmmədov Bəxtiyar

Oliqohidroksinaftilenfenilaminlərin alınması və xassələrinin tədqiqi”

02.00.06 “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” -29.06.2016 

8. Babanlı Kəmalə Nağı qızı- AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri – k.e.d.,prof.Əliyev İmir

“Ag2X-PbX-Bi2X3(X-Se, Te) sistemlərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi “

02.00.01 ”Qeyri-üzvi kimya” -28.09.2012

9. Həsənov Mustafa Əhməd oğlu - AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri akademik Əliyev Ağadadaş,  t.e.n Tahirov Abid

Piroliz qazının C2-C3 fraksiyasının selektiv hidrogenləşdirilməsi proseslərinin modelləşdirilməsi və optimal idarə olunması”

05.17.08 “ Kimya texnologiyasının proses və aparatları” –12.10.2012

10. Şimşadi Rəsul Şabanəli oğlu – AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri akademik  Əfəndiyev Ayaz,  k.e.d.Zeynalov Nizami

Kompleksəmələgətirən təbii və sintetik sorbentlərlə civə və kadmium ionlarının sorbsiyası”

02.00.06 “ Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” -30.10.2012 

11. Rzayeva Aliyə Bayram qızı-  AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA-n Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun aspirantı, elmi rəhbəri AMEA-nın  müxbir üzvü, k.e.d.,prof.Nuriyev Əli

 “Metal ionu (CuI,II, AgI, TlI, PbII, FeII, CdII, CoII, NiII) –İn2S3-Su sistemlərindən tioindatların  alınması və xassələri”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -16.11.2012

12. Məmmədova Aynur Teyyub qızı - AMEA-nın Gəncə Regional Elm Mərkəzinin dissertantı, elmi rəhbəri– k.e.d.,prof Mövsümov Elman

 “Cu(II), Ag(I), Au(III), Fe(II), Fe(III) metal karboksilatlarının pirazin və piridin adduktlarının sintezi və tədqiqi”

02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” -30.11.2012

13. İbrahimov İbrahim Sadiq oğlu - AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri – k.e.d.,prof Əfəndi Arif., k.e.d. Məmmədov Ə.B.

Oksid katalizatorlarının səthində sənaye tullantı qazlarının zərərsizləşdirilməsi” 02.00.15 “Kimyəvi kinetika və kataliz” – 07.12.2012

14. Məmmədli Səidə Bəxtiyar qızı – AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı elmi rəhbəri AMEA-nın  müxbir üzvü, k.e.d.,

prof. Quliyev Abbas , k.e.n. Quliyev Kazım

Tsiklopropan tərkibli doymamış elastomerlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi”

02.00.06 “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” -14.12.2012 

 

 2011-cu ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Nadirov Pərviz Abduləli oğlu- Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı, elmi rəhbəri – k.e.d.,prof Mirzai Cəbrayil

Etilen və butilenlərin bir sıra seolitlər üzərində katalitik çevrilməsi”

02.00.15 “ Kimyəvi kinetika və kataliz” –30.03.2011

2. Qurbanova Lalə Məhərrəm qızı AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri akademik Nağıyev Tofiq

Katalaz və peroksidaz biomimetik sensorunun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri “

02.00.15 “Kimyəvi kinetika və kataliz” –15.04.2011

3. Məmmədova Naibə Aydın qızı AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu,Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı, elmi rəhbəri – k.e.d.,prof., Sadıqov Fuad– k.e.d. Rzayev Bayram

“ Metal (Ag+, Tl+, Cu+, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Fe2+, Co2+, Ni2+)-SnS2-H2O sistemlərindən tiostannatların alınması və fiziki-kimyəvi xassələri “

02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” -29.04.2011

4.  Məmmədova Qahirə Telman qızı - Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı , elmi rəhbəri k.e.d.Babayev Yasin

CuInS2(Se2, Te2)-Bi-I sistemlərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -06.05.2011

5. Ağayeva Mərziyyə Firudin qızı - Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı, elmi rəhbəri – t.e.d.,prof. Əbilov Çingiz

Fe(Co, Ni)-Pb-Sb üçlü sistemlərində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin  təbiətinin araşdırılması və yeni fazaların xassələrinin tədqiqi”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya” -20.05.2011

6. Məmmədova Ülviyyə Əhməd qızı –AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı , elmi rəhbəri akademik Əliyev Ağadadaş, k.e.n. Yaşar Yolçuyev

Kaolinin-vulkan külü əsasında seolitlərin sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi”

02.00.15 “Kimyəvi kinetika və kataliz” –03.06.2011

7. Kərimov Ramin İsmətbəy oğlu –AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı, elmi rəhbəri k.e.d.,prof. Bəxtiyarlı İxtiyar

“Ln2S3-Ga2S3-EuS(Ln-La, Nd) sistemlərində faza tarazlığı və yeni fazaların fiziki-kimyəvi xassələri”

 02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” -10.06.2011

8. Səfərova Pərvanə Siyahbər qızı – AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri “İnstitutun dissertantı, elmi rəhbəri k.e.d., prof., Qənbərov Dayandur k.e.n. Usubəliyev Bəybala

Benzoy turşusu və onun törəmələrinin keçid metalları ilə kompleksləri əsasında yeni klatrat birləşmələrin sintezi və quruluş-kimyəvi tədqiqi”

02.00.01  “ Qeyri-üzvi kimya” -07.10.2011

9. Mustafayeva Gülnurə Mustafa qızı -AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı , elmi rəhbəri – t.e.d., prof Alosmanov Mirəli.,  t.e.d.Qurbanova Z.R.

Flüorapatiti dolomitlə əvəz etməklə tullantı ammonium-sulfat və fosfat turşusunun iştirakı ilə maqnezium və azotla modifikasiya olunmuş fosforlu gübrələrin alınması texnologiyasının işlənməsi”

05.17.01  Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” -21.10.2011

10. Qədirova Gülbəniz Allahverdi qızı –AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri  – k.e.n.Heydərov Arif

 “Ağır neftin emalından alınan mazut fraksiyasının yanma külündən vanadium (V) oksidin çıxarılması”

02.00.01  “Qeyri-üzvi kimya” -04.11.2011

11. Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu – AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutun aspirantı, elmi rəhbəri  – k.e.d., Zeynalov Nizami ke.n. Əhmədov İsmayıl

“Polimer gellərdə tripsinin immobilizə olunması”

02.00.06 “ Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” -18.11.2011 

12. Hüseynova Elvira Ənvərovna - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı , elmi rəhbəri  k.e.d.,prof.Əcəmov Keykavuz

“Nikel üzərində alifatik spirtlərin (C1-C4) katalitik çevrilməsi”

02.00.15 “ Kimyəvi kinetika və kataliz” –16.12.2011

 

           2010-cu ildə Kimya üzrə Fəlsəfə doktoru dərəcəsini almaq üçün keçirilən müdafiələr

1. Baxşəliyeva Elnarə Ərəstun qızı- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin dissertantı, elmi rəhbəri k.e.d..prof. Əliyev Özbək

“ Физико-химические взаимодействия в системах Ln-Sn(Pb)-Te(Se) и свойства материалов на их основе “

02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” 15.01.2010

2. Əliyeva Samirə Bahəddin qızı - AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutun dissertantı , elmi rəhbəri k.e.d..prof. Qənbərov Dayandur, k.e.d. Munşiyeva Mina

“Структурно-химические особенности кристаллизации и превращения цеолитов в алюмосиликатных системах”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya”  29.01.2010

3. Abbasova Nuranə İsmayıl qızı – AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı, elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof Əhmədov Mübariz,k.e.n. Rüstəmova Sevil

Keçid metallarla modifikasiya olunmuş təbii və sintetik seolitlər üzərində metanı karbon qazı ilə konversiya etməklə sintez qazın alınması”

02.00.15 “ Kimyəvi kinetika və kataliz” -29.03.2010

4. Kərimov Malik Əsgər oğlu – AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı, elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof Əhmədov Mübariz, k.e.n. Heydərov Arif

“Pirrotinləşmiş filizçay polimetal sulfid filizinin sulfatlaşdırıcı yanma üsulu ilə emalı”

02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” -30.03.2010

5. Əlixanova Zümrüd Əbdülmütəllib qızı - AMEA –nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı, elmi rəhbəri – AMEA-nın akademiki, t.e.d.,prof Əliyev Ağadadaş.,  k.e.n.Sarıcanov Əlişah Парциальное окисление и этерификация уксусной кислотой изобутилового спирта на модифицированных цеолитах”

02.00.15 “ Kimyəvi kinetika və kataliz” – 31.03.2010

6. Tağıyev Kənan Oqtay oğlu – AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı , elmi rəhbəri k.e.d..prof. Bəxtiyarlı İxtiyar

“ Er2O3-BaSiO3-ErF3 üçlü sistemində faza tarazlığı və alınan fazaların xassələri” 02.00.01 “Qeyri-üzvi kimya” -09.04.2010

7. Quliyev Ağaşirin Simran oğlu – AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı , elmi rəhbəri – k.e.d.,prof.Süleymanov Gülməmməd

Bəzi merkaptanlı neft məhsullarının dimerkaptanizasiyası üçün yeni aktiv katalitik sistemlərin işlənib hazırlanması”

02.00.15 “ Kimyəvi kinetika və kataliz” –23.04.2010

8. Məmmədov Cabir İsmayıl oğlu – AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri  t.e.d. Nağıyev Əli

Məsaməli mühitdə qeyri-stasionar kütlə köçürülməsi proseslərinin fraktallar konsepsiyası əsasında modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması (qazların H2S-dən adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi nümunəsində) “

05.17.08 “Kimya texnologiyasının proses və aparatları” – 04.06.2010

9. Musayeva Elmira Eldar qızı -  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının aspirantı,  elmi rəhbəri  t.e.d.,prof. Bilalov Yaşar

Modifikasiya edilmiş etilen-propilen, butadien-stirol, poliizopren elastomer qarışıqları əsasında rezin səthlər üçün qoruyucu örtüklərin işlənməsi”

02.00.06  “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” -11.06.2010

10. Acalova Gültəkin İlyas qızı – AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun dissertantı, elmi rəhbəri k.ü.e.d., Həsənov Hilal,

k.e.n. Osmanov Nəsib  Синтез и исследование моноэтаноламин-содержащих разнолигандных комплексов палладия (II)”

02.00.01 “ Qeyri-üzvi kimya” – 24.09.2010

11. Qarayeva Sevinc Rasim qızı AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı,  elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Məcidov Əjdər

“Aminturşuları törəmələrinin, oliqomer amin, nitrokarbon turşularının metal komplekslərinin sintezi quruluşunun və xassələrinin tədqiqi”

 02.00.01- “Qeyri-üzvi kimya” -05.11.2010

12. İsmayılova Nigar Sahib qızı- AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutunun aspirantı , elmi rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof Əhmədov Mübariz

 “Metanı su buxarı ilə metalseolit katalizatorları üzərində konversiya etməklə hidrogentərkibli texnoloji  qazın alınması və kükürd  anhidridinin reduksiyasında tətbiqi”

 02.00.01 – “Qeyri-üzvi kimya” -26.11.2010

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

JURNALLAR
Faydalı linklər