Новости
Вышла в свет книга «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings» директора Института Катализа и Неорганической химии НАНА, академика Дильгама Тагиева и д.х.н. Эльзы Салаховой в издательстве «LAP LAMBERT Academic Publishing»
Авг 30, 2017 | 10:48 / Публикации
Прочитано 5373 раз (-а)

Monoqrafiya Almaniyanın LAP Lambert Akademiya nəşriyyatı tərəfindən ingilis dilində nəşr edilib. Bu kitabda yarımkeçirici xassəyə malik renium xalkogenid ərintilərinin nazik təbəqələrinin  bəzi fiziki-kimyəvi xassələri : mikrobərkliyi, daxili gərginliyi, mikroquruluşu, faza tərkibi, elektrokeciriciliyi, volt amper xarakteristikasi haqqinda geniş məlumat verilib.

Monoqrafiya kimya ixtisası üzrə təhsil alan institut tələbələri, elmi-tədqiqat institutlarının mütəxəssisləri, doktorantlar, magistrlar və elektrokimya sahəsində çalışan alimlər üçünəzərdə tutulub.

Дильгам Тагиев, Эльза Салахова «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings» LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 49 s.