Sərgi eksponatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doksorubisin immobilizə olunmuş  poliakril turşusu əsaslı hidrogel

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polietilenqlikol və qummiarabik iştirakında sintez olunmuş gümüş nanokompozit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xitozan ilə stabilləşdirilmiş gümüş nanohissəcikli polimer kompozit

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doksorubisin immobilizə olunmuş poli-N-vinilpirrolidon əsaslı hidrogel 

 

                            Optoelektronikada lüminoforlar kimi istifadə oluna bilən temperatura davamlı xalkogenidli şüşələr

 

1.    İYT elektromaqnit şüalanmanın təsiri ilə formalaşmış katalizatorların aktiv kütləsi üçün universal Al2O3/Al daşıyıcısı.

2.    Ksilolun mayefazalı oksidləşmə reaksiyası ücün katalizator.                          

3.    m-toluil turşusu ilə N,N-dietilaminin asilləşməsi ücün katalizator.            

4.    Toluolun su buxarı ilə dealkilləşmə reaksiyası ücün katalizator.

 

6. Aşağıoktanlı neft fraksiyasının pirolizindən aşağımolekullu olefinlərin alınması ücün seolittərkibli katalizator.                      

JURNALLAR
Faydalı linklər