Seminar və konfranslar

 

 2023 Elmi seminarların işi:

 

AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda Dissertasiya Şurasının nəz­dində 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz”, 2303.01-“Qeyri-üzvi kimya“ və 2304.01-“Mak­ro­molekullar kimyası” ixtisasları üzrə Elmi Seminar fəaliyyət göstərir. “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə elmi se­minarın tərkibi 7 nəfərdən (3 elmlər doktoru, 4 fəlsəfə doktoru), “Qeyri-üzvi kimya“ ixtsası üzrə 7 nəfərdən (2 elmlər doktoru, 5 fəlsəfə doktoru), “Makromolekullar kimyası” ixtisası üzrə 7 nəfərdən (3 elmlər dok­toru, 4 fəlsəfə doktoru) ibarətdir. Elmi seminarlarda hesabat ilində aşağıdakı dis­sertasiya işləri müzakirə olun­muşdur.

 

“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə Elmi Seminar

 

1.07.06.2023-сü ildə  Bakı Dövlət Universitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının sa­biq dissertantı İsgəndərova Aynur Əbülfət qızının “Modifikasiya olunmuş HZSM-5 seolit katalizatorları iştirakında benzolun etanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə  (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 1

2.12.09.2023-cü ildə  Ka­ta­liz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti­tu­tunun sabiq doktorantı Qurbanova Ülviyyə Maqsud qızının “Suyun elektrolizi üçün Ni-Mo əsaslı aktiv elektro­katalik sistemlərin hazırlan­ması” mövzusunda  2316.01- Kimyəvi kine­­­tika və kataliz” və 2308.01 “Elektrokimya”  ixti­sası üzrə  (kimya üzrə fəlsə­fə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müza­kirəsi. Protokol №1

3.31.10.2023-cü ildə Neft Kimya Prosesləri İnsti­tutun aparıcı elmi işçisi, k.ü.f.d., dosent Şəhla Firudin qızı Tağı­ye­vanın Karbon dioksidin hidrogenləşmə prosesi üçün effektiv kataliza­torların yaradılmasının fiziki-kimyəvi əsas­ları” mövzu­sun­da  2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz” ixti­sası üzrə (elm­lər  dok­toru  adını al­maq üçün)  disser­tasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

4.27.11.2023-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnolo­giyası” kafedrasının sabiq dissertantı Ağayeva Kəmalə Xeybər qızının “Tərkibində volfram olan binar oksid kata­li­zatorları üzərində etanolun oksidləşməsi” mövzu­sun­da 2316.01-Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üz­rə (elm­lər  doktoru  adını al­maq üçün)  dissertasiya işinin müza­kirəsi; Protokol №3

 5. 11.12.2023-cü  ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitu­tu­nun “Nanokompozit kataliza­torlar” laboratoriyasının sabiq dissertantı Əhmədov Vüsal Musa oğlunun 2316.01-«Kim­yəvi kinetika və kataliz» ixtisası üzrə “Qrafit tipli karbon nitrid kompozitlərinin hazırlanması və katalitik xassələrinin təd­qiqi” mövzusunda  (kimya üzrə fəlsəfə  doktoru  adını al­maq üçün)  dissertasıya işinin müza­kirə­si; Protokol №4

6. 18.12.2023-cü ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu­nun “Seolit katalizi” laboratori­yasının sabiq doktorantı Abbasov Mahir Yaşar oğlunun 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üz­rə “Tsiklopentan və metiltsiklopentanın oksidləşdirici çevrilmə reaksiya­ları üçün effektiv katalizatorların işlənməsi” mövzusunda  (kimya üzrə fəlsəfə  doktoru  adını al­maq üçün)  dissertasiya işinin müzakirəsi.

Protokol №5

Qeyri-üzvi kimya“ ixti­sas­ı üzrə Elmi Seminar

 

1. 16.06.2023-cü ildə Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnsti­tutunun dissertantı Cəfərova Sevil Tağı qızının “Hidrogenin qeyri-üzvi nanokompozit mate­rialları üzərində bio- və təbii qazdan alınması" mövzusunda 2303.01- “Qeyri-üzvi kim­ya” ixtisası üzrə ( kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün) dissertasiya işinin mü­zakirəsi; Protokol No 1.

 2. 23.06.2023-cü ildə Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnsti­tutunun dissertantı Alışanlı Gülnar İlqar qızının “Yaşıl kimyanın prinsipləri əsasında alunitin kompleks emalı” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya üzrə (fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi; Protokol No 2

3.21.09.2023-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin dis­ser­tantı Zeynalova Günel Samir qızının “Bi-Bi2Se3-Bi2Te3 sistemində topoloji izolyator xassəli  fazaların alınması və fiziki-kim­yəvi təd­qiqi” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərə­cəsi almaq üçün) disser­tasiya işinin müzakirəsi; Protokol No 3

 4.19.10.2023 cü ildə Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitu­tu­nun dissertantıAbdul­la­yeva Aytən Saleh qızının “Lantanoidlərin qal­liumla qarı­şıq ka­ti­on­lu optiki həssas sulfid şüşələrinin məqsədli sintezi və xassələri” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixti­sası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün) disser­tasiya işinin müzakirəsi; Protokol No 4

5.31.10.2023 cü ildə  Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Qəh­rəmanova Günel Hacı qızının “Tm-As-S(Se) sisteminin şüşə və kristal halda tədqiqi və yeni funksional xassəli mad­dələrin müəyyən edilməsi” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kim­ya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi; Protokol No 5

6.30.11.2023 cü ildə  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitu­tun­da “Də­mir və titan tərkibli filiz xam­ma­lının emalı” labora­toriyasının elmi işçisi, dokto­rant Şəri­fova Ülviyyə Novruz qızının “Acınohur titan­maq­netit konsen­trat­larının vanadat və tita­nat fraksiyala­rının işlənməsi, litium poli­titanatları və poli­va­na­datlarının sintezi və termo­dinamiki təd­qiqi” mövzusunda 2303.01 “Qey­ri-üzvi kimya” ixtisasında (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün)  disser­ta­siya işinin müza­kirəsi keçirilmişdir. Protokol No 6.

7.14.12.2023-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

Ələk­bərova Türkan Müza­him qızı "Tl-Ge-Bi-Te sisteminin bəzi qatılıq müs­təviləri üzrə faza tarazlığı ve aralıq fazaların ter­mo­dinamik xassələri" mövzusunda 2303.01 “Qey­ri-üzvi kimya” ixtisasında (kim­ya üzrə fəlsəfə doktoru el­mi dərəcəsi almaq üçün) disser­ta­siya işinin müza­kirəsi keçirilmişdir. Protokol No 7.

 

 

 2022 Elmi seminarların işi:

 

AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda Dissertasiya Şurasının nəz­dində 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz”, 2303.01-“Qeyri-üzvi kimya “ ixti­sas­ları üzrə El­mi Seminar fəaliyyət göstərir. “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə elmi se­minarın tərkibi  nəfərdən (elmlər doktoru,  fəlsəfə doktoru), həmçinin “Qeyri-üzvi ki­mya“ ixti­sası üzrə də   nəfərdən ( elmlər doktoru, fəl­sə­fə doktoru) iba­rətdir. Elmi se­mi­­­­­­­nar­larda hesabat ilində aşağı­dakı dissertasiya işləri müzakirə olun­muşdur.

  

“Qeyri-üzvi kimya“ ixti­sas­ı üzrə Elmi Seminar

1. 13.01.2022-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Funksional qeyri-üzvi mad­dələrin termodinamikası” lab. dissertantı Əhmədov Elvin Cavanşir oğlunun “Sb2Te3+2BiI3↔Bi2Te3+2SbI3 və Bi2S3−BiI3−Bi2Te3 sistemlərində faza tarazlıqları, aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələri” mövzusunda 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

2. 10.02.2022-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Funksional qeyri-üzvi mad­də­lərin termodinamikası” lab. a.e.i. və elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantı İmam­əli­yeva Samirə Zakir qızının “Talliumun nadir torpaq elementləri ilə telluridlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsas­la­rı” mövzusun­da 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə elmlər doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

322.06.2022-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantıMika­yılova Mehriban Rahil qızının “Ruteniumun makromolekulyar liqandlı kompleks birləş­mə­lərinin sintezi və xassələri” mövzusunda 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kim­ya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №3

 

“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə Elmi Seminar

1. 11.03.2022-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöb. “Ekoloji kataliz” lab.sabiq doktorantı Məhərrəmova Lalə Gülbala qızının “Metanolun dimetoksimetana çevrilməsi üçün V, Zr əsasli katalizatorlarin işlənməsi” möv­zusunda 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün ) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

2. 25.04.2022-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının sabiq dissertantı Yusubova Səbinə Eldar qızının “Fosfor-molibden heteropoli turşusunun iştiraki ilə izopropil spirtinin diizopropil efirinə çevrilməsi” mövzusunda 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

3. 08.06.2022-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun sabiq dissertantı Şabanova Zümrüd  Abdulmütəllib qizinın “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində spirtlərin və naften karbohidrogenlərinin oksidləşdirici çevrilməsinin elmi əsasları” mövzusunda  2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə (kimya üzrə elmlər doktoru adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №3

4. 24.10.2022-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin  “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının dissertantı İsgəndərovaAynur Əbülfət qızının “Modifikasiya olunmuş HZSM-5 seolit katalizatorları iştirakında benzolun etanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə (kimya üzrə elmlər doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №4

 

 

2021 Elmi seminarların işi: 

AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda Dissertasiya Şurasının nəz­dində 2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”, 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya “ ixti­sas­ları üzrə El­mi Seminar fəaliyyət göstərir. “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə elmi se­minarın tərkibi 7 nəfərdən (3 elmlər doktoru, 4 fəlsəfə doktoru), həmçinin “Qeyri-üzvi kimya“ ixti­sası üzrə də 7 nəfərdən (3 elmlər doktoru, 4 fəl­sə­fə doktoru) iba­rətdir. Elmi semi­­­­nar­larda hesabat ilində aşağı­dakı dissertasiya işləri müzakirə olun­muşdur.

 

“Qeyri-üzvi kimya “ ixti­sas­ı üzrə Elmi Seminar 

1. 12.02.2021-ci ildə ADNSU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən  “Neftin,  Qazın Geotex­no­lo­ji Problemləri və Kimya ETİ-nin dissertantı Əliyeva Firuzə Bəhram qızının “Metal­larin (Fe(II), Fe(III),Co,Zn,Cu(II), benzoy, 1,2-,1,4-benzoldikarbon və 1,2,4,5-benzoltet­ra­kar­bon tur­şulari ilə koordinasion birləşmələrinin sintezi, quruluş-kimyəvi tədqiqi və tətbiqi” mövzu­sunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

 

2.17.02.2021-сi ildə  Bakı Dövlət Universitetinin  “Umumi və qeyri üzvi kimya” kafe­dra­sının doktorantı Qənbərova Günel Tapdıq qızının “Nd-BV-Se(BV-Sb,Bi) üçlü sistemində kim­yəvi qarşiliqlı təsirin tədqiqi və  alınmış fazaların xassələri” mövzusunda 2303.01 - “Qey­ri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 2

 

3. 19.02.2021-ci ildə AMEA-nın Gəncə Bölməsinin qiyabi doktorantı Alverdiyev İsfən­di­yar Cavid oğlunun  “Mis və gümüşün p2 elementlərlə xalkogenidlərinin və onlar əsasın­da  çoxkomponentli  fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları”,mövzusunda 2303.01 - “Qey­ri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya elmlər doktoru adını almaq üçün) dissertasiya işinin mü­za­­kirəsi. Protokol 3

 

4. 02.03.2021-ci ildə AAK-nın 02 noyabr  2021-ci il əmri ilə AMEA-nın  akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti­tu­­­tunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED1.15 Dissertasiya şurasının bazasında 2308.01 - “Elektrokimya”  və  2303.01 - “Qeyri-üzvi kim­ya “ ixti­­sasları üzrə  yaradılan BED 1.15  birdəfəlik müdafiə şurasının nəzdində birdəfəlik elmi seminarın Zoom Meetings platformasında iclası keçirilmişdir.  “Nanoelektrokimya və elek­trokataliz” laboratoriyasının doktorantı Cəfərova Sa­mirə Fikrət qızının  “MoS2 yarim­keçi­rici nazik təbəqələrin elektrokimyəvi  sintezi və xas­sələrinin tədqiqi” mövzusunda 2308.01 - “Elektrokimya” və  2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya “ ixti­sasları üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 1

 

5.06.04.2021-ci ildəBakı Dövlət Universitetinin  “Umumi və qeyri-üzvi kimya” kafedra­sı­nın  sabiq doktorantı Allazova Nigar Mahmud qızının “CuInSe2-Ge(Sn,Pb)-Se sistem­lə­rinin təd­qiqi və alınmış fazaların xassələri” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müza­kirəsi. Protokol 4

 

6. 21.04.2021-ci ildə AMEA-nın Gəncə Bölməsinin sabiq doktorantı Qasimova Samirə Əli qızının  “Benzoy turşusu törəmələrinin nadir torpaq elementləri komplekslərinin sintezi və tədqiqi”mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müza­kirəsi. Protokol 5

 

7. 28.04.2021-ci ildə ADNSU–nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafed­ra­sının sabiq doktorantı Bayramova  Zəhra Elxan qızının “3d-keçid metalların molekulyar oksigenlə kompleks birləşmələrinin sintezi, quruluşu və xassələri”mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 6

 

8. 04.06.2021-ci ildə AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti­tu­tu­nun “Molekulyar maqnetiklər və keçiricilər” laboratoriyasının qiyabi doktorantı Fətul­layeva Pərizad Əmrulla qızının “Reduksiya olunmuş Şiff əsasları ilə metal kompleksləri, quruluşu, xassələri və oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyaları” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə  (kimya elmləri doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №6

 

9. 23.09.2021-ci ildə AMEA-nın  akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti­tutunun“Xalkogenidlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi” laboratoriyasının dissertantı  Məmmədov Vi­­la­yət Sabir oğlunun «Lantanoidlərin qarışıq kationlu oksisulfidləri əsasında lümines­sent fa­zaların alınması, onların fiziki-kimyəvi və termodinamiki xassələri» mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №7

 

10. 30.09.2021-ci ildə AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İn­sti­tutunun“ Dəmir və titan tərkibli filiz xammalın emalı” laboratoriyasının dissertantı İbra­himova Fidan Samir qızının «Ag-AIV(Ge,Sn,Pb)-Se və Ag-Pb-Te sistemlərində faza ta­raz­lıq­larının termodinamikası və 3D modelləşdirilməsi»  mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №8

 

11. 15.10.2021-ci ildə AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İns­ti­tutunun“Mineral maddələrin emalının kimyası və texnologiyası” laboratoriyasının dok­torantı Yusifova Nailə Vaqif qızının «Daşkəsən yatağının kobalttərkibli filizindən kobaltın çıxarılması» mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №9

 

12. 27.10.2021-ci ildə ED1.15Dissertasiya şurasının bazasında 2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”  və  2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya “ ixti­­sasları üzrə  elmi seminarların  birgə iclası keçirilmişdir.  AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İns­ti­tutunun sabiq doktorantı Ağayev Fuad Allahverdi oğlunun “Alifatik spirtlərin oksid­ləşməsi reaksiyaları üçün seolitlər əsasında məqsədyönlü katalizatorların sintezi və aktiv­liklərinin öyrənilməsi” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” və  2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisasları üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) disser­tasiya işinin müzakirəsi. Protokol 1

 

13. 04.11.2021-ci ildə AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Funksional qeyri-üzvi maddələrin termodinamikası” laboratoriyasının əyani doktorantı  Oruclu   Elnur  Nəcəf oğlunun “SnTe-MnTe-Sb(Bi)2Te3 sistem­lərində maqnit xassəli yeni topoloji izolyator fazalarının alınması, tədqiqi və multi 3D-model­ləşdirilməsi” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 10

 

14. 11.11.2021-ci ildə  Bakı Dövlət Universitetinin “Umumi və qeyri üzvi kimya” kafed­rasının  dissertantı Mənsimova Şəbnəm Hamlet qızının  “Ag2X-PbX-Sb2X3(X-Se,Te) kva­zi­üçlü sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların xassələri” mövzusunda  2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 11

 

15. 16.11.2021-ci ildə  ADNSU-nun  “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” ka­fed­ra­sının sabiq doktorantı Qüdrətova Fidan Daxil qızının, “Reniumun O- və N- donor liqandlı kompleks birləşmələrinin sintezi və xassələri”  mövzusunda  2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 13

 

16. 09.12.2021-ci ildə  AMEA-nın  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun  “Funksional qeyri-üzvi maddələrin termodinamikası” laboratoriyasının əyani dissertantı Mehdiyeva İlahə Firudin qızının “Talliumun erbium və tuliumla telluridlərinin və onlar əsasında funksional xassəli fazaların alınması və tədqiqi” mövzusunda  2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol 14 

 

“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə Elmi Seminar 

1. 30.09.2021-ci ildə Azərbaycan  Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun dissertantı  Ağayev Vü­sal Şəfaət oğlunun  “Toluolun benzola və ksilollara dismutasiyası reaksiyası üçün modi­fi­kasiya edilmiş seolit əsasında katalizatorun seçilməsi, kinetika və mexanizmin öyrənil­məsi” mövzusunda 2316.01 - ”Kimyəvi kinetika və kataliz”ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

 

2. 05.11.2021-ci ildə ADNSU-nun “ Kimya və Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafe­dra­sının böyük  laborantı  Məmmədova Səlimə Hüseyn qızının “Tərkibində mis olan bi­nar oksid katalizatorlar üzərində etanolun dehidrogenləşdirilməsi” mövzusunda 2316.01 - ”Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №3

 

3. 01.12.2021-ci ildə AMEA-nınKataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutun “Keçid metalların metal-üzvi birləşmələri” laboratoriyasının doktorantı  İbrahimova Nigar Ziya qızının ” Poli­me­tilferrosen/polimetilferrisinium  sistemlərində elektron mübadilə reaksiyalarının kineti­ka­sının tədqiqi və onlar əsasında yeni elektrokimyəvi müqayisə elektrodunun hazırlanması” mövzusunda 2316.01 - ”Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə (kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün) dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №4 

Cari il ərzində  2 elmi seminarda 19 dissertasiya işinin (2 elmlər doktoru və17 fəlsəfə doktoru) müzakirəsi keçirilmişdir. 

 

2020-ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən dissertasiya işləri

1. 30.09.2021-ci il tarixində AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının nəzdində 2316.01- “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə elmi seminarın iclası keçirilmişdir. Elmi seminarda AMEA-nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Ağayev Vüsal Şəfahət oğlunun 2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə «Toluolun benzola və ksilollara dismutasiyası reaksiyası üçün modifikasiya edilmiş seolit əsasında katalizatorun seçilməsi, kinetika və mexanizmin öyrənilməsi» mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiya işininin təqdimatı olmuşdur. Dissertantın elmi məsləhətçisi akademik Ağadadaş Əliyev və k.ü.f.d., dos. Ülviyyə Məmmədovadır.

2020- ci ildə institutun əməkdaşları bir sıra elmi praktik konfranslarda iştirak etmişlər:

1. Azərbaycan-Cənubi Koreya iqtisadi  əməkdaşlıq üzrə Dövlətləarası komissiyanın icla­sında iştirak (akademik D.Tağıyev).

2. UNEC-də elm aylığı münasibətilə keçirilən “Elmi tədqiqatların kommer­siyalaş­dırılması” mövzusunda konfransda plenar məruzə (akademik D.Tağıyev).

3. Kiyevdə keçirilən Beynəlxalq konfransın onlayn iclasında iştirak (m/ü M.Babanlı, k.ü.f.d. S.İmaməliyeva) (onlayn).

4. Azərbaycan-Litva Dövlətlərarası komissiyanın üzvü kimi onlayn iclasda iştirak (aka­de­mik D.Tağıyev) (onlayn).

5. Respublikada alüminium istehsalı ilə bağlı texnologiyanın yaradılması məqsədilə Beynəlxalq tenderdə iştirak (k.ü.e.d. A.Heydərov).

6. Elmi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Belarus işçi qrupunun onlayn iclasında iştirak (onlayn).

                                                                                         

11dekabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 15.11.2019-cu il tarixli (protokol № 11 –R) qərarına əsasən təstiq olunmuş ED 1.15 Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddətini (15.11.2019 - 01.11.2022 ilədək) nəzərə alaraq kimya elmlər doktoru, dos. Əliyev Akif Şixan oğlunun sədrliyi ilə İnstitutda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə seminar yaradılmışdır. (7nəfər)

S.A.A

İxtisasın sifri və adı

Elmi dərəcə

Elmi ad

İş yeri və vəzifəsi

1.Əliyev Akif Şixan oğlu (sədr)

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya elmləri doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ -laboratoriya müdiri

2.Məşədiyeva Leyla Fərhad qızı (elmi katib)

 

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ - böyük elmi işçi

3.Əjdərova Dilbər Səməd qızı

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya elmləri doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ-baş elmi işçi

4.Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya elmləri doktoru

professor

BDU - kafedranın professoru

5.İmaməliyeva Samirə Zakir qızı

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ - böyük elmi işçi

6.Cəfərov Qəzənfər Müzəffər oğlu

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ- aparıcı elmi işçi

7.Cəlaləddinov Fidail Fətullah oğlu

2303.01

“Qeyri-üzvi kimya”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ -laboratoriya müdiri

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 15.11.2019-cu il tarixli (protokol № 11 –R) qərarına əsasən təstiq olunmuş ED 1.15 Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddətini (15.11.2019 - 01.11.2022 ilədək) nəzərə alaraq kimya elmlər doktoru, prof. Əfəndi Arif Cavanşir oğlunun sədirliyi ilə İnstitutda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə seminar yaradılmışdır. (7nəfər)

 

S.A.A

İxtisasın sifri və adı

Elmi dərəcə

Elmi ad

İş yeri və vəzifəsi

1.Əfəndi Arif Cavanşir oğlu     (sədr)

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya elmləri doktoru

professor

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ-laboratoriya müdiri

2.Həsənova Lətifə Müslim qızı (elmi katib)

 

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ-laboratoriya müdiri

3.Məmmədov Sabit Eyyub oğlu

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya elmləri doktoru

professor

BDU - kafedranın professoru

4.Munşiyeva Mina Kərimovna

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya elmləri doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ-laboratoriya müdiri

5.Camalova Səidə Əli qızı

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik Y.Məmmədəliyev adına NKPİ - baş elmi işçi

6.Əliyeva Ədilə Mənsur qızı

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ-böyük elmi işçi

7.Zülfuqarova Sima Məmməd qızı

2316.01

“Kimyəvi kinetika və kataliz”

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

dosent

AMEA akademik M.Nağıyev adına  KQüKİ-laboratoriya müdiri

 

2020-ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

1. 24.02.2020-ci ildə tarixində AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının nəzdində 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə AMEA Gəncə şöbəsinin doktorantı Abbasova Vüsalə Akif qızının fəlsəfə doktorluğu elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Cu2X-Ag2X-GeX2 (X-S, Se) sistemlərində faza tarazlıqlari və araliq fazalarin bəzi fiziki-kimyəvi xassələri” mövzusunda dissertasiya işininin müzakirəsi.

 

 

 

2018-ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

 

1. 08.01.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 15 saylı lab-nın a.e.i., t.ü.f.d. Səfərov Aqil Rafiq oğlu “Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kimya texnoloji kompleksinin optimal layihələndirilməsinin elmi əsaslarının yaradılması” mövzusunda 3303.01 “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

2. 16.01.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Qurbanov Zaur Həmzə oğlu “Tsiklopentadienil, metalkarbonil və metalüzvi liqandlı iki və çox nüvəli, klaster tipli d – və f - element tərkibli metalkomplekslərin sintezi və onlar əsasında yeni katalitik sistemlərin yaradılması” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

3. 01.02.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Məmmədova Zülfiyə “Ferrosen əsaslı bir- və çoxnüvəli metalkomplekslərin sintezi və tədqiqi” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №3

4. 28.02.2018- ci ildə Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı Eminova Sənəm Fəxrad qızı “Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №4

5. 15.03.2018- ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı İsmayılova Bilqeyis Adil qızı “Seolit katalizatorlarının iştirakında malein anhidridi və onun xlorlu analoqlarının aşağı molekullu doymuş spirtlərlə efirləşmə reaksiyası” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №5

6. 03.04.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Hüseynova Şəfəq Ənvər qızı “As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi" mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №6

7. 02.05.2018- ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Qəhrəmanova Yeganə Balami qızı “Tullantı qazların kükürdtərkibli birləşmələrindən təmizlənməsi üçün əlvan metallurgiyanın dəmirtərkibli tullantıları əsasında katalizator və adsorbentlərin işlənib hazırlanması” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №7

8. 01.06.2018- ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasının dissertantı Babayeva Nigar Yasin qızı “Parağaçay molibdenit filizi əsasında molibdenit konsentratının, ammonium molibdatın, molibden (VI) oksidin, mis, gümüş, talliumun tiomolibdatlarının alınması və onların fiziki və kimyəvi tədqiqi” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №8

9. 06.06.2018- ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Babayev Elmir Məqsəd oğlu “Xlortoluolların katalitik oksidləşməsi reaksiyasının kinetikasının öyrənilməsi” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №9

10. 27.06.2018-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Məmmədova Ulduz Vidadi qızı “Kiçik molekullu alkenlərin hidrogen peroksidlə biomimetik monooksidləşməsi” mövzusunda 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №10

11. 27.06.2018-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Məlikova Nuranə Nəhməd qızı “Yarımkeçirici katalaz-mimetik sensor” mövzusunda 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №11 

12. 10.10.2018- ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Seolit katalizi” lab. doktorantı Ağayev Fuad Allahverdi oğlu “Seolitlər əsasında alifatik spirtlərin oksidləşməsi reaksiyası üçün məqsədyönlü katalizatorların sintezi və aktivliklərinin öyrənilməsi” mövzusunda 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №12

13. 17.10.2018-ci ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun kiçik elmi işçisi Allazova Nigar Mahmud qızı “CuInSe2-Ge(Sn,Pb)–Se sistemlərinin tədqiqi və alınmış fazaların xassələri” mövzusunda 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №13

2017

6 mart 2017-ci ildə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 28.02.2017-ci il tarixli (protokol № 03 –R) qərarı ilə təstiq olunmuş Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddətini (28.02.2017-15.02.2018 ilədək) nəzərə alaraq AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. professor Q.İ.Kəlbəliyevin sədrliyi ilə institutda fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya şurasının nəzdində aşağıdaki tərkibdə Ümumi elmi seminar yaradıldı (22 nəfər) 

                              

                             

 

2017-ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

1. 29.03.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Senaye Universitetinin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının doktorantı Əliyeva Mahirə İosaf qızının “Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi” mövzusunda 2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №1

2. 04.04.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Quliyeva Sevinc “Piroliz qazının izobutan – izobutilen fraksiyasından təmiz izobutan, izobutilen və benzolun  alınması proseslərinin modelləşdirilməsi” mövzusunda 3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi" ixtisasları üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №2

3. 21.04.2017-ci ildə - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Zeynalov Elşən Tofiq oğlu “Seolittərkibli nikel katalizatorları üzərində pentan-heksan fraksiyasının izomerləşməsi” mövzusunda 2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi.Protokol №3

4. 25.04.2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasının” doktorantı Yaqubov Nağı İbrahim oğlunun “Ca-Ga(İn)-Se(Te) üçlü sistemlərində faza əmələgəlmənin fiziki- kimyəvi əsasları və alınan fazaların xassələri” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №4 

5. 16.05.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Mürsəlova Lamiyə Asif qızı “Oksigen və ozonun iştirakı ilə katalitik kreking prosesinin tədqiqi” mövzusunda 2316.01 "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi.Protokol №5

6. 07.06.2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Abuzərli Fəridə Zaid qızı “Kobalt tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun hidrogenə buxar fazalı konversiyası” mövzusunda 2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi.Protokol №6

7. 13.06.2017- ci il tarixində AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda “Kimyəvi-texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi” laboratoriyasının dissertantı Xuraman Şamil qızı Hacıəhmədzadənin “Poliizobutilenin katalitik destruksiyası, modifikasiyası proseslərinin tədqiqi, riyazi modelləşdirilməsi və parametrlərinin hesablanması” mövzusunda 3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi" ixtisasları üzrə namizədlik dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №7

8. 20.06.2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dissertantı Vəliyeva Günay Xanlar qızı "Modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakında ksilolların izopropil və üçlübutil spirtləri ilə selektiv alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01. "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə  dissertasiya işinin müzakirəsi." Protokol №8

9. 20.06.2017-ci ildə AMEA Fizika İnstitutunun 1.8 saylı “Yüksək gərginliklər fizikası və texnikası” laboratoriyasının dissertantı Nəsrin Məhəmməd qızı Hüseynəhlinin “Sənaye tullantı suların ağır metallardan təmizlənməsinin yeni sorbsiya üsulları” mövzusunda 3303.01 – "Kimya texnologiyası və mühəndisliyi" ixtisasları üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №9

10. 28.09.2017-ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Osmanova Sevinc Nəsib qızı “Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks birləşmələrinin sintesi, quruluş və xassələri” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №10

11. 06.10.2017-ci ildə AMEA-nın Gəncə Bölməsinin doktorantı Səfərova Lalə Nizami qızı “Benzoy turşusunun aminli və nitro törəmələrinin metal komplekslərinin sintezi və tədqiqi” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №11

12. 03.11.2017- ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və  Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Qasımova Afəridə Məzahir qızı “Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması” mövzusunda  2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №12

13. 08.11.2017- ci ildə AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Seolit katalizi” laboratoriyasının elmi işçisi, Əliyeva Mahizər Qafar qızı “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi” mövzusunda 2306.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №13

14. 17.11.2017- ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının doktorantı Həsənli Turan Mirzalı qızı “Tl-Gd (Tb) telluridlərinin və onlar əsasında bərk məhlulların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №14

15. 28.11.2017-ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Məmmədova Sevinc Rəhim qızı “Uran və toriumun bis-2-oksi-5-alkilbenzilamin və xlorlaşdırılmış naften turşuları ilə ekstraksiyası” mövzusunda 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №15

16. 13.12.2017-ci ildə AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun böyük elmi işçisi, dissertant Əliyeva Nüşabə Musa qızı  “Bir atomlu C2-Cspirtlərin karbohidrogenlərə çevrilmə reaksiyalarında Zr/Si və Zr/Al oksid əsaslı katalizatorların elektron-akseptor mərkəzlərinin rolunun tədqiqi” mövzusunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №16

17.21.12.2017-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı Turac İbrahim qızı Süleymanova “Arsenin ikili və mis, gümüş, talliumla üçlü halkogenidlərinin su və üzvi mühitdə yeni alınma metodlarının işlənməsi” mövzusunda 2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya"  ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi. Protokol №17

 

2016

AMEA – nın Kataliz və Qeyri – üzvi Kimya institutunda Dissertasiya şurasının nəzdində 2316.01 – Kimyəvi kinetika və Kataliz, 2303.01 – Qeyri – üzvi kimya, 3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisasları üzrə Elmi Seminar fəaliyyət göstərir.

Elmi seminarın tərkibi: 20 üzvdən ibarətdir (2 müxbir üzv, 10 elmlər doktoru, 8 fəlsəfə doktoru). Elmi seminarın sədri AMEA-nın müxbir üzvü Qüdrət Kəlbəliyev, katibi kimya elmlər doktoru Dilbər Əjdərovadır. Elmi seminarda 2015-2016-cı illərdə aşağıdakı dissertasiya işləri müzakirə olunmuşdur:

 

2016 –cı ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

1. 24.02.2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Əhmədova İradə Cavid qızının -“Propen, izobuten və heksen-1-in pentasil tipli yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsində sıxlaşma məhsullarının rolu” mövzusunda 2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №1)

2. 06.04.2016-cı ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Nəcəf-Quliyev Ülvi Mehdi oğlunun “Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorları üzərində tsikloheksanın 1,3 tsikloheksadienə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyasının kinetika və mexanizminin öyrənilməsi” mövzusunda 2316.01 -"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №2)

3. 11.04.2016-cı ildə Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun doktorantı Sadıxov Qorxmaz Rizvan oğlunun. “Hövsan Aerasiya stansiyasında üzvi mənşəli çöküntülərin utilləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsinin texnologiyası” mövzusunda disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №3)

4. 03.05.2016-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Abbasova Ülviyə Ələsgər qızının “Metil spirtinin qarışqa turşusuna oksidləşməsi prosesinin modelləşdirilməsi” mövzusunda 3303.01.-“Kimya-texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №4)

5. 11.05.2016-cı ildə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Nasseri Şahab Allahqulu oğlunun “Sənaye tullantı sularından metal kationlarının mis(II),və sinkın sobsiyası” mövzusunda 3303.01.-“Kimya-texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №5)

6. 01.06.2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı Həsənova Fərqanə Çingiz qızının “Nikel tərkibli binar katalizatorlar üzərində qliserinin hidrogenə buxar fazalı konversiyası” mövzusunda  2316.01 - "Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №6)

7. 27.10.2016-cı ildə ak. Yusif Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri institutunun doktorantı İsayeva Yeganə Surət qızının “Nanoölçülü komponentlər saxlayan heterogen katalizator üzərində  benzolun propan və propilenlə alkilləşməsi” mövzusunda 2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə disser­tasiya işinin müzakirəsi. (Protokol №7)

 

2015 –ci ildə elmi seminarda müzakirədən keçirilən

dissertasiya işləri

AMEA – nın Kataliz və Qeyri – üzvi Kimya institutunda Dissertasiya şurasının nəzdində 2316.01 – Kimyəvi kinetika və Kataliz, 2303.01 – Qeyri – üzvi kimya, 3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisaslar üzrə Elmi Seminar fəaliyyət gösterir.

Elmi seminarın tərkibi: 20 üzvdən ibarətdir (2 müxbir üzv, 10 elmlər doktoru, 8 fəlsəfə doktoru). Elmi seminarda hesabat ilində aşağıdakı dissertasiya işləri müzakirə olunmuşdur:

1. 05.03.2015 ildə ADNA “Fiziki və analitik kimya” kafedrasının dosenti, k.ü.f.d. Fətdah Həşimovun “Təbii və sintetik seolitlər və onların modifikasiya olunmuş formaları üzərində C2 –C5 olefinlərin katalitik çevrilmə qanunauyğunluqları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”. 

2. 31.03.15 ildə Sumqayit Dövlət Unviersitetinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dosenti, t.ü.f.d Muxtar Səmədovun “ İntensivləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii fosfatların sulfat turşusunda parçalanmasından superfosfat istehsalının nəzəri və texnoloji əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 3303.01 –“Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 

3. 14.04.15 ildə AMEA- nın M.Nağıyev adına KQUK İnstitutunun “Biomimetik sensorlar və azot -1 oksidlə oksidləşmə” lab.müdiri k.ü.f.d. Nehməd Əli-zadənin “Piridin və onun törəmələrinin hidrogen peroksidlə koherent –sinxronlaşdırılmış selektiv oksidləşməsi reaksiyaları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz”. 

4. 03.06.15 ildə BDU “Ümumi və qeyri –üzvi kimya” kafedrasının dissertantı Lalə Nəsibovanın kimya üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün “Ho –As(Sb) –Se sistemlərinin şüşəvari və kristallik halda tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müzkirəsi.

İxtisas: 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”. 

5. 17.06.15 ildə ADNA “Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi” kafedrasının müdiri, dosent, t.ü.f.d. Ələkbər Həsənovun “Avtomobil sənayesinin tullantı sularının maye fazalı ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.

İxtisas: 3303.01 –  “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 

6. 02.10.15 ildə AMEA –nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri –üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Şamama Məmmədovanın “Kalium karboksil­metilsellüozun sintezi və superfosfat dənələrinin kapsullaşdırılması prosesinin texnoloji əsasları və riyazi modelləşdirilməsi” mövzusunda disser­tasiya işinin müzakirəsi.

İxtisas: 3303.01 –  “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”. 

7. 23.10.15 ildə M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri –üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Aynurə Tomuyevanın “Metalların (Cu, Zn, Cd, Co, Ni) o və p –ftal turşuları ilə kompleksləri əsasında klatrat birləşmələrinin sintezi və quruluş kimyəvi tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi.

İxtisas: 2303.01 –“Qeyri üzvi kimya”.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər