Magistratura

 

2023

YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına 2023-cü ildə 11 nəfər, doktorantura  yolu ilə (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 6), dissertan­tura yolu ilə (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 1, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 2), nəfər qəbul  olmuşdur.

Hesabat  ilində  47 doktorant  və  dissertant  müxtəlif  ixtisaslardan öz dissertasiya işləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparırlar. İnstitutun doktoranturasında  fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 17 nəfər əyani təhsil  alır, 

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                      -5

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                    -1

2307.01-“ Fiziki kimya” ixtisası                                                               -4

2304.01 -“Makromolekullar kimyası” ixtisası                                        -5

3303.01-“Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                     -2

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 8 nəfər büdcə hesabına təhsil alır,

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                      -5      

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                     -2       

2307.01-“ Fiziki kimya” ixtisası                                                                -1

İnstitutun dissertanturasında  elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  15 nəfər dissertasiya işi üzrə çalışır:

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                      -5

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                    -5        

3303.01-“Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                     -1

2307.01-“ Fiziki kimya” ixtisası                                                               -1

2301.01-“Analitik kimya” ixtisası                                                        -1

2304.01 -“Makromolekullar kimyası” ixtisası                                        -2

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  7 nəfər:

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                      -1

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                     -2       

2307.01-“ Fiziki kimya” ixtisası                                                                -1

2304.01-“ Makromolekullar kimyası” ixtisası                                       -3

 

2021/2023-cü  tədris  illərində  “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Kompo­zisiya  materialları  kimyası”  ixtisaslaşmaları  üzrə qəbul olmuş   9 tələbə magistratura təh­sil proqramını başa vurmuş və yekun dövlət attestasiyasından müvəffəqiyyətlə keçmişlər.

2022/2023-cü tədris ili üzrə İnstitutun  magistraturasına “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Fiziki-kimya” ixtisaslaşmaları  üzrə bakalavr  qəbul  olmuşdur. Tələbələr  I kursi  müvəffəqiyyətlə başa vurmuşlar. Hal-hazırda  II kursun  III  semestrində  (BDU-də)  təhsillərini davam etdirirlər.

 

2015-2022-ci illrədə İnstitutda magistratura  təhsili

 

2015-2022- cü illərdə İnstitutda 6 ixtisaslaşma üzrə 53 nəfər təhsil almışdır. Onlardan 44-ü təh­si­lini uğurla başa vurmuşdur.  Hazırda 9 magis­trant təhsilini Bakı Dövlət Universitetində davam etdi­rir.

 

             

 

 

АМЕА-nın akad.M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutu

2020/2021-ci  tədris  ili üzrə  magistraturada  təhsil   alanların   siyahısı 

 

  

Adı, atasının adı, soyadı

İxtisas

Elmi  rəhbər

Dissertasiya   mövzusunun  adı

1

2

4

5

6

1

Balacayeva Albina Nəcəf qızı

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

k.ü.f.d.,dos.

Leyla  Məşədiyeva

Famatinit  mineralının bəzi  sintetik  analoqları əsasında  yeni ekoloji  təhlükəsiz  funksional materialların  alınması və  tədqiqi.

2

Ganzayeva Gülbəniz Mahir qızı

II kurs

Fiziki-kimya

 

Akademik 

Əjdər  Məcidov

Amin turşuların hidrazid törəmələri ilə çox  nüvəli manqan  komplekslərinin  redoks xassələri  və katalitik aktivliyi

3

Şıxverdiyeva Nigar Tağı qızı

II kurs

Kompozisiya materialları kimyası

 k.ü.f.d.,dos.

Ülviyyə  Məmmədova

Metal polimer karkaslar əsasında hibrid materialların yaradılması

4

Aslanova Həcər Fikrət qızı

II kurs

Yüksəkmolekullu birləşmələr   kimyası

 k.e.d.

Nizami  Zeynalov

Metal nanohissəciklərin immobilizə olunması  və stabilləşdirilməsi üçün polimer matrisaların sintezi

5

Seyidova Çiçək Mirməhəmməd qızı

II kurs

Yüksəkmolekull birləşmələr   kimyası

k.e.d.

Nizami  Zeynalov

Metil yodidlə kvarternizə olunmuş xitozan və doksisiklin əsasında alınmış  biokompozitin  tədqiqi

6

Musazadə Könül Şirvan qızı

II kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

 k.e.d..prof.

Arif  Əfəndi

Tullantı   qazlarında   karbonmonooksidin  zərərsizləşdirilməsi  üçün  yeni  aktiv   katalizatorlar     

7

Kərimli Pərvin İlqar qızı

II kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

 k.ü.f.d.,dos.

Lətifə   Həsənova

Metanın hidrogen peroksidlə biomimetik katalizator iştirakında oksidləşməsi

8

Əsədzadə Günay Şəmil qızı

II kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalov

Toluoldan dəmir saxlayan karbon nanoborularının sintezi və onların alkilaromatik karbohidrogenlərin  oksidləşmə reaksiyalarında tədqiqi

 

9

Salahlı Aytac Mübariz qızı

II kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

k.e.d..prof.

Arif  Əfəndi

Sənaye   tullantılarında C1-C2   xlorkarbohidrogenlərin   katalitik  zərərsizləşdirilməsi   prosesinin   modelləşdirilməsi

 

10

Əliyev Emin Fərid oğlu

II kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi   modelləşdirilməsi

t.ü.f.d., dos.

 Aqil  Səfərov

İzopropil spirtinin asetona oksidləşdirici dehidrogenləşmə prosesi üçün reaktor qovşağının  optimal layihələndirilməsi

11

Ağayeva Aytən Əliağa qızı

I   kurs

Qeyri-üzvi kimya

k.ü.f.d.,dos. Samirə İmaməliyeva

Sn-Sb-Te sistemində topoloji izolyator xassəli fazaların EHQ  üsulu ilə termodinamik   tədqiqi 

 

12

Həsənova  Vüsalə Ağamusa  qızı

I   kurs

Qeyri-üzvi kimya

k.e.d.,prof. İxtiyar Bəxtiyarlı

Tərkibində maqnit ionu saxlayan  Ag və ln  sulfidləri əsasında yeni  fotohəssas    kompozitlərin   sintezi və xassələri

 

13

Zeynalova Aygün Oruc qızı

I   kurs

Fiziki kimya

k.e.d., prof.   Asif Məmmədov

Termodinamikistabillik funksiyasının asimmetrik variantının AIV(Ge,Sn,Pb)-Se   sistemlərində  tətbiqi  

 

14

Mustafayeva Afət Nəbi qızı

I   kurs

Fiziki kimya

 k.e.d. Akif  Əliyev

Fe-Se yarımkeçirici nazik təbəqələrinin sintezi və fotoelektrokimyəvi  xassələrinin tədqiqi

 

15

Quliyeva  Atiə Xaliq  qızı

I   kurs

Kimyəvi kinetika və kataliz

AMEA-nın müxbir üzvü  Eldar  Zeynalov

Yod tərkibli, cox divarlı karbon nanoboruları saxlayan poliolefin  kompozisiyaların  termooksid­ləşdirici destruksiya­sının  və    stabilləşdirilməsinin   kinetikası

 

16

Əliyeva Nəzakət Aqıl qızı

I   kurs

Kimyəvi kinetika və kataliz

k.ü.f.d.,dos. Sima Zülfüqarova

Co, Cu, Mn  oksid katalizatorlarının  zol-gel-yanma  və templat metodları  ilə  alınması  və  karbon  mono­oksi­din aşağı temperaturlu oksidləşmə  reaksiyasında tədqiqi

 

17

Rəcəbli Aytac Rahib qızı

I kurs

Yüksəkmolekullu birləşmələr   kimyası

k.ü.f.d.   Samirə Məmmədova

Mis ionlarının selektiv sorbsiyası üçün  xitozan  əsasında sorbentlərin  alınması  və  tədqiqi

 

АМЕА-nın akad.M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutu

2019/2020-cu  tədris  ili üzrə  magistraturada  təhsil   alanların   siyahısı

 

  

Adı, atasının adı, soyadı

İxtisas

Elmi  rəhbər

Dissertasiya   mövzusunun  adı

1

2

4

5

6

1

Həsənov  Gündüz  Faiq oğlu

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

k.ü.f.d., dos

Vaqif   Qasımov

Qalay və qurğuşun sulfidlərinin lantanoidli  üçlü  birləşmələrin sintezi  və  quruluşunun  tədqiqi.

2

Rəhimzadə  Telli Əlizamin  qızı

II kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

k.ü.f.d.,dos.

Lətifə   Həsənova

Dəmirporfirin  kompleksləri  əsasında biomimetik katalizatorun  sintezinə  multidissiplinar yanaşma. 

3

Abışova  Nuray  Rafiq qızı

II kurs

Fiziki-kimya

k.ü.e.d.  Akif  Əliyev

Karbon  qazının  elektrokimyəvi  reduksiyasının  tədqiqi

4

Quliyeva Cəmilə  Elşən qızı

II kurs

Yüksəkmolekullu     birləşmələr   kimyası

k.ü.f.d.

Samirə Məmmədova

Levofloksasinin  immobilizasiyası  üçün  xitozan və  poli-4-vinilpiridin əsasında  polimer nanogellərin sintezi və tədqiqi.

 

5

Hüseynov  Qurban Namiq  oğlu

II kurs

Neft-kimya  proseslərinin  riyazi  modelləşdirilməsi

AMEA-nın müx.üzv Qüdrət   Kəlbəliyev

    Cox fazalı neft dispers sistemlərinin reologiyası və  neft emusiyalarının  ayırma  proseslərinin  riyazi modelləşdirilməsi.

6

 

Rüstəmli  Xədicə Mübariz  qızı

II kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi   modelləşdirilməsi

t.ü.f.d., dos.

Qoşqar   Əliyev

    Metanolun katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və texnoloji parametrlərinin hesablanması.

7

Balacayeva Albina Nəcəf qızı

I kurs

Qeyri-üzvi kimya

k.ü.f.d.,dos.

Leyla  Məşədiyeva

Famatinit  mineralının bəzi  sintetik  analoqları əsasında  yeni ekoloji  təhlükəsiz  funksional materialların  alınması və  tədqiqi.

8

Ganzayeva Gülbəniz Mahir qızı

I kurs

Fiziki-kimya

Akademik

Əjdər  Məcidov

Amin turşuların hidrazid törəmələri ilə çox  nüvəli manqan  komplekslərinin  redoks xassələri  və katalitik aktivliyi

9

Şıxverdiyeva Nigar Tağı qızı

I kurs

Kompozisiya materialları kimyası

k.ü.f.d.,dos.

Ülviyyə  Məmmədova

Metal polimer karkaslar əsasında hibrid materialların yaradılması

10

Aslanova Həcər Fikrət qızı

I kurs

Yüksəkmolekull birləşmələr   kimyası

k.ü.e.d.

Nizami  Zeynalov

Metal nanohissəciklərin immobilizə olunması  və stabilləşdirilməsi üçün polimer matrisaların sintezi

11

Seyidova Çiçək Mirməhəmməd qızı

I kurs

Yüksəkmolekull birləşmələr   kimyası

k.ü.e.d.

Nizami  Zeynalov

Metil yodidlə kvarternizə olunmuş xitozan və doksisiklin əsasında alınmış  biokompozitin  tədqiqi

12

Musazadə Könül Şirvan qızı

I kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

k.ü.e.d..prof.

Arif  Əfəndi

Tullantı   qazlarında   karbonmonooksidin  zərərsizləşdirilməsi  üçün  yeni  aktiv katalizatorlar     

13

Kərimli Pərvin İlqar qızı

I kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

k.ü.f.d.,dos.

Lətifə   Həsənova

Metanın hidrogen peroksidlə biomimetik katalizator iştirakında oksidləşməsi

14

Əsədzadə Günay Şəmil qızı

I kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalov

Toluoldan dəmir saxlayan karbon nanoborularının sintezi və onların alkilaromatik karbohidrogenlərin

oksidləşmə reaksiyalarında tədqiqi

15

Salahlı Aytac Mübariz qızı

I kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

k.ü.e.d..prof.

Arif  Əfəndi

Sənaye   tullantılarında C1-C2   xlorkarbohidrogenlərin   katalitik  zərərsizləşdirilməsi   prosesinin   modelləşdirilməsi

16

Əliyev Emin Fərid oğlu

I kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi   modelləşdirilməsi

t.ü.f.d., dos.

Aqil  Səfərov

İzopropil spirtinin asetona oksidləşdirici dehidrogenləşmə prosesi üçün reaktor qovşağının  optimal layihələndirilməsi

 

АМЕА-nın akad.M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutu

2018/2019-cu  tədris  ili üzrə  magistraturada  təhsil   alanların   siyahısı

 

   №

Adı, atasının adı, soyadı

Laboratoriyanın  adı

İxtisaslaşma

Elmi  rəhbər

Dissertasiya   mövzusunun  adı

1

2

3

4

5

6

1

Paşazadə Günel  Atabəy qızı

“Dəmir və titan tərkibli filiz xammalının  emalı”  lab.                

                               

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.e.d.,prof. 

 Asif Məmmədov

Titanmaqnetit konsentratlarının sənayedə reduksiya proseslərinin termodinamiki  modelləşdirilməsi 

2

Əşirov Gəray  Mikayıl oğlu

 “Funksional  qeyri-üzvi maddələrin  termodinamikası”   lab.                           

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.f.d.,dos. 

Leyla  Məşədiyeva  

Tetraedrit və famatinit minerallarının  sintetik analoqları əsasında yeni termoelektrik materialların alınması

3

Əlizadə Şəbnəm  Elşad qızı

“Nanoelektrokimya  və  elektro-kataliz ”lab.           

II kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.f.d., dos.  

 Vüsalə Məcidzadə

Elektrokimyəvi üsulla Bi2S3 birləşməsinin nanostruk-tur şəklində sintezi və fotoelektrokimyəvi   xassələrinin tədqiqi

4

Kərimova Nigar  Azər  qızı

“Nanostrukturlaşdırılmış   metal- polimer  katalizatorları”   lab.

II kurs

Kimyəvi kinetika

və  kataliz

 k.ü.e.d.,b.e.i.

 Nizami Zeynalov

 Azot tərkibli makroliqand saxlayan  nanostrukturlaşdırılmış nikel  əsaslı katalitik  sistemlərin sintez və tədqiqi

 

5

Həsənova Konül Cümşüd  qızı

“Nanostrukturlaşdırılmış metal- polimer  katalizatorları” lab.

II kurs

Kimyəvi kinetika

və  kataliz

 k.ü.f.d.,dos. 

 Ülviyyə  Məmmədova

Benzolun  mülayim şəraitdə hidrogenləşməsi üçün polivinilpirrolidon və alümosilikat mineralları əsasında yeni hibrid nanokompozitlərin sintezi və tədqiqi

6

 

Əlizadə Yılmaz Elşən  oğlu 

“Nanoelektrokimya   və  elektro-kataliz ” lab.           

II kurs

Fiziki  kimya

 k.ü.e.d.,b.e.i. 

 Akif Əliyev

FeSx/TiO2  hetero  sistemlərinin sintezi  və  fotoelektrokatalitik xassələrinin  tədqiqi 

7

Nəsiyeva Ramilə Nəriman  qızı

“Kimyəvi- texnoloji   proseslərin  modelləşdirilməsi” lab.          

II kurs

Fiziki  kimya

 k.ü.f.d.,dos.  

 Qoşqar Əliyev 

Sulfanolun neftdaşıyıcı  layların məsaməli mühitində  adsorbsiya  prosesinin modelləşdirilməsi və  riyazi  modelin   parametrlərinin  təyin  edilməsi 

8

Həsənov  Gündüz Faiq oğlu

“Quruluş kimyası, rentgen və termiki analiz” qrupu

I kurs

Qeyri-üzvi kimya

 k.ü.f.d., dos

 Vaqif Qasımov

Qalay və qurğuşun sulfidlərinin lantanoidli  üçlü  birləşmələrin sintezi  və  quruluşunun  tədqiqi.

9

Rəhimzadə Telli Əlizamin  qızı

“Monooksigenaz  reaksiyala-rının modelləşdirilməsi”  lab

 

I kurs

Kimyəvi  kinetika və  kataliz

 k.ü.f.d.,dos.

 Lətifə Həsənova

Dəmirporfirin  kompleksləri  əsasında biomimetik katalizatorun  sintezinə  multidissiplinar yanaşma. 

10

Abışova Nuray  Rafiq qızı

“Nanoelektrokimya  və  elektro-kataliz ”lab.           

I kurs

Fiziki-kimya

k.ü.e.d. Akif  Əliyev

Suyun  reduksiya  prosesi üçün nikel və kobalt əsasında  elektrod  materiallarının sintezi.

11

Quliyeva Cəmilə  Elşən qızı

“Nanostrukturlaşdırılmış   metal- polimer  katalizatorları”  lab.

I kurs

Yüksəkmolekullu     birləşmələr kimyası

 k.ü.f.d.  Samirə   Məmmədova

Levofloksasinin immobilizasiyası  üçün  xitozan və  poli-4-vinilpiridin əsasında  polimer nanogellərin sintezi və tədqiqi.

 

12

Hüseynov  Qurban Namiq  oğlu

“Kimyəvi- texnoloji   proseslərin  modelləşdirilməsi ” lab.

 

I kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi  modelləşdirilməsi

 AMEA-nın   müx.üzvü Qüdrət   Kəlbəliyev

Cox fazalı neft dispers sistemlərinin reologiyası və  neft emusiyalarının  ayırma  proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi.

13

Rüstəmli Xədicə Mübariz  qızı

“Kimyəvi- texnoloji   proseslərin  modelləşdirilməsi” lab.          

I kurs

Neft-kimya proseslərinin  riyazi   modelləşdirilməsi

 t.ü.f.d., dos.

 Qoşqar Əliyev

Metanolun katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və texnoloji parametrlərinin hesablanması.

İNSTİTUTDA MAGİSTRATURA TƏHSİLİ 

2018

2016/2017- ci tədris ilində magistraturaya “Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə qəbul  olun­muş Oruclu Elnur Nəcəf oğlu və Ağazadə Aytən İsmət qızı magistra təhsil proq­ra­mı­nı başa vurmuş və yekun dövlət attestasiyasından müvəffəqiyyətlə keçərək fərq­lənmə  dip­lomu  almışlar.

2017/2018-ci tədris ilində İnstitutun magistraturasına “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Fiziki-kimya” ixtisaslaşması üzrə 7 bakalavr qəbul olmuşdur. Magistrlar I kur­su  müvəffəqiyyətlə başa vuraraq yüksək təqaüdə layiq  görülmüşlər. Hal-hazırda  II kur­­sun III semestrində təhsil alırlar.

2018/2019-cu  tədris  ilidə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  Prezidentinin 12.09.2018-ci il tarixli №570 sərəncamı ilə İnstitutun  magistraturasına “Qeyri-üzvi kimya”, “Kimyəvi kinetika və kataliz”, “Fiziki-kimya”, “Yüksək molekullu birləşmələr kimyası”, “Neft-kimya  proseslərinin  riyazi  modelləşdirilməsi”  ixtisaslaşması üzrə 6  bakalavr  qəbul ol­muş­­dur.

2017

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 15 oktyabr 2014–cü il tarixli 153 nömrəli qərarı ilə Akade­miyada  magistratura təhsil pilləsinin yaradılması, İnstitutda elmlə təhsilin inte­qrasiyasına, gənclərin elmə cəlb edilməsinə və elmi kadr potensialının yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olmuşdur. 2016/2017-ci tədris ilində magistraturaya “Qeyri-üzvi kimya” ixtisas­laşması üzrə yüksək balla qəbul olan bakalavrlar I kursu müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, II kursun III semestrində təhsil alırlar. 2017/2018-ci tədris ilində  İnstitutun magistraturasına yüksək balla  7 nəfər (“Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaş­ması üzrə - 3, “Fiziki kimya” ixtisaslaş­ması üzrə - 2, “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaş­ması üzrə isə - 2) bakalavrlar qəbul olmuşlar.  2017-ci ildə İnstitutun “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisas­laşması üzrə təhsil alan 3 magistr  magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişlər. 

2016 

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 15 oktyabr 2014-cü il tarixli 15/3 nömrəli qərarı ilə Akademiyada magistratura təhsil pilləsinin yaradılması, İnstitutda elmlə təhsilin inte­qrasiyasına, gənclərin elmə cəlb edilməsinə və elmi kadr potensialının yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olmuşdur.

2015/2016-cı tədris ilində İnstitutun  magistraturasına “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə 3 bakalavr qəbul olunmuşlar. Magistrlər I kursu müvəffəqiyyətlə başa vuraraq (akademik göstərici) yüksək təqaüdə layiq görülmüşlər. Hal-hazırda II kursun III semestrində təhsil alırlar. 2016/2017-ci tədris ilində  magistraturaya “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə yüksək balla 2bakalavr qəbul olunmuşdur: Oruclu Elnur Nəcəf oğlu, Ağazadə Aytən İsmət qızı (AMEA RH-nin 07.09.2016 il 10/2№li qərar).

AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 2016-cı il tarixli 13/2 №li qərarına əsasən 2017/2018-cı tədris ili üçün  İnstitutun  magistraturasına  daha   ixtisasdan 8 yer üzrə qəbul planı təsdiq olunmuşdur.

2015

2015/2016-cı  tədris  ili üçün AMEA-nın  magistraturasına qəbul haqqında  Tələbə  Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 8/Q saylı 07.09 2015-ci il tarixli əmri ilə   və   Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  Prezıdentinin 10.09.2015-ci il tarixli  480 №li  sərəncamına  əsasən İnstitutun  magistraturasına “Kimyəvi kinetika və  kataliz” ixtisası üzrə (əyani) bakalavrlar qəbul olunmuşlar: İbrahimova Nigar Ziya qızı,  Bəhrəmov Eynulla Siyasət oğlu, Abdurəhmanova Nərmin  Ələsgər qızı.

İnstitutda  magistratura  təhsili  ilə bağlı  normativ-hüquqi  sənədlərə  uyğun  olaraq   tədris prosesi  təşkil  edilmişdir.

Magistrlərlə İnstitutun direktoru akademik Dilqəm Tağıyev görüş keçirmiş və qeyd etmişdir ki, işlərini səmərəli və vaxtında tamamlamaq üçün onlara hər bir imkan yaradılacaq.

JURNALLAR
Faydalı linklər