Qrantlar

BEYNƏLXALQ VƏ DİGƏR QRANTLAR

2023-cü ildə  YERİNƏ YETİRİLƏN QRANT LAYİHƏLƏRİ

Avropa Komissiyasının Horizon 2020 proqramı üzrə

 • Norveçin Sintef AS,
 • Belçikanın Gent Universiteti, Total Research & Technology Feluy mərkəzi,
 • Fransanın Milli Tədqiqatlar “Centre National de la Recherche Scientifique” (CNRS), Arkema France SA, Ayming, Axelone
 • İngiltərənin Johnson Matthey PLC
 • Niderlandın Process Design Center BV
 • Almaniyanın Linde AG şirkətinin tədqiqat mərkəzləri

ilə tərəfdaş olduğu “Perspektiv materiallar və nanotexnologiyalar” istiqaməti və “Karbohid­ro­genlərin katalitik çevrilməsi” mövzusu üzrə “Metanın oksidləşdirici konversiyası və propilenə hidroformilləşməsi(814557 №-li C123 qrant müqaviləsi) layihəsinin icrası davam etdirilmişdir.

Layihə üzrə İnstituta 304,062 min avro məbləğində vəsait ayrılmışdır.

 

Layihə rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev

 

 

2023-cü ildə icrası bitmiş qrant layihələri

 

2020-ci il qalib layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun   “Elm-Təhsil-Sənaye” məqsədli qrant müsabiqəsi

 

-Sintetik naften turşularının yüksək çıxım və selektivliklə qeyri-zəncirvari reaksiya ilə alın­ması üçün karbon nanokatalizatorların işlənilməsi və tətbiqi. (Layihənin rəhbəri: k.e.d., prof. Eldar Zeynalov-289 000 AZN)

 

SOCAR-ın Elm Fondu 2021-ci il qrant müsabiqəsi

 

-Neftlə çirklənmiş ərazilərdə müasir texnoloji avadanlıqlardan istifadə etməklə sənaye üsulu ilə hidroponik-energetik yem istehsalı (Torpaqşü­naslıq və Aqrokimya İnstitutu, ARETN-i akademik M.Nağıyev adına KQÜKİ - 85 000 AZN)

 

2023-cü ildə qalib olmuş qrant layihələri

 

ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ - 2022

 

-Metal xalkogenidləri və pniktidləri əsasında yeni maqnit xassəli Dirak materiallarının ax­tarışı, dizaynı və tədqiqi.(Layihə rəhbəri: k.e.d., prof. Məhəmməd Babanlı -180 000 AZN)

 

-Layda su axınının qarşısını almaq və quyudibi ətrafı sahədə dinamik zərbələrə davamlı nano-Fe3O4 maqnetit/poliakrilamid əlavə edilmiş sement əsaslı tamponaj sistemlərinin tədqiqi. (AR Dövlət Neft Şirkəti, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı Dövlət Uni­versiteti, Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi- 140 000 AZN)

 

 

11-ci “Mobillik qrantı” müsabiqəsi üzrə

 

-Ağır metal ionlarının sorbsiyası üçün sintez olunmuş xitozan və poli-N-vinilpirrolidon əsaslı polimer enterosorbentlərin fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi. İtaliya, Neapol şəhəri, İtaliya Milli Tədqiqatlar Şurası Polimerlər, Kompozitlər və Biomateriallar İnstitutu (Layihə rəhbəri: k.ü.f.d., dos. Sevda Fatullayeva -14 000 AZN)

 

Beynəlxalq qrant layihələri

 

- AMEA və Belarus Respublikası Dövlət Elm və Texnologiya Komitəsi tərəfindən elan olunmuş layihə müsabiqəsində qalib gəlmiş “Tərkibində nanoölçülü karbon və hexagonal bor nitridinin çoxfunksiyalı əlavələr olan innovativ sürtkü materiallarının yaradılmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənib hazırlanması”. (Layihə rəhbəri: k.e.d., prof. Eldar Zeyna­lov - 88400 AZN maliyyə açılmayıb)

 

 

BEYNƏLXALQ VƏ DİGƏR QRANTLAR  

2022

Avropa Komissiyasının Horizon 2020 proqramı üzrə

 • Norveçin Sintef AS,
 • Belçikanın Gent Universiteti, Total Research & Technology Feluy mərkəzi,
 • Fransanın Milli Tədqiqatlar “Centre National de la Recherche Scientifique” (CNRS), Arkema France SA, Ayming, Axelone
 • İngiltərənin Johnson Matthey PLC
 • Niderlandın Process Design Center BV
 • Almaniyanın Linde AG şirkətinin tədqiqat mərkəzləri

ilə tərəfdaş olduğu “Perspektiv materiallar və nanotexnologiyalar” istiqaməti və “Karbohid­ro­genlərin katalitik çevrilməsi” mövzusu üzrə “Metanın oksidləşdirici konversiyası və propilenə hidroformilləşməsi” (814557 №-li C123 qrant müqaviləsi) layihəsinin icrası davam etdirilmişdir.

Layihə üzrə İnstituta 304,062 min avro məbləğində vəsait ayrılmışdır.

 

Layihə rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev

 

SOCAR-ın Elm Fondunun qrant layihəsi müsabiqəsi

(SOCAR-ın Elm Fondunun İdarə Heyətinin 5 yanvar 2022-ci il tarixli qərarı ilə)

 

1.Asfalten-qətran tərkibli neft emulsiyalarının ayrılma proseslərinin təhlili və riyazi model­ləşdirilməsi.

Layihə rəhbəri: k.e.d., prof. Qüdrət Kəlbəliyev - 65 000 AZN

 

2.Neft yataqlarının neftveriminin artırılması üçün yeni bitki mənşəli kitrə-biopolimer “nan­omayelərin” yaradılması.

Layihənin rəhbəri: k.ü.f.d., dos. Ülviyyə Məmmədova - 65 000 AZN

 

3.Neft sənayesi avadanlıqlarında tətbiq etmək üçün Mo-S əsasında yüksək temperaturda sürtünməyə davamlı nazik təbəqələrin elektrokimyəvi üsulla alınması və xassələrinin tədqiqi.

Layihənin rəhbəri: k.ü.f.d., dos. Vüsalə Məcidzadə - 50 000 AZN

 

2020-Cİ İLDƏ QALİB OLMUŞ VƏ HAL-HAZIRDA  DAVAM EDƏN QRANT LAYİHƏLƏRİ

    AR Prezidenti yanında EİF “Elm-Təhsil-Sənaye” məqsədli qrant layihəsi

 

Sintetik naften turşularının yüksək çıxım və selektivliklə qeyri-zəncirvari reaksiya ilə alınması üçün karbon nanokatalizatorların işlənilməsi və tətbiqi.

Layihə rəhbəri: k.e.d., prof. Eldar Zeynalov – 289 000 AZN

 

2022-ci ildə İCRASI BAŞA ÇATMIŞ QRANT LAYİHƏLƏRİ 

1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsa­biqəsi

 

“Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi: sintezdən və faza tarazlıqlarından "tərkib-quruluş-xassə" əlaqəsinə doğru” M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti ilə birgə layihə.

Layihə rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü   Məhəmməd Babanlı  –175 000 AZN

   

AR Prezidenti yanında EİF Elmi-Tədqiqat layihələri üzrə

əsas qrant  müsabiqəsi

 

n-alkanların metal-polimer katalizatorları iştirakında oksidləşməsi.

Layihə rəhbəri: k.e.d. Nizami Zeynalov50 000 AZN   

  

AR Prezidenti yanında EİF Gənc Alim və Tədqiqatçıların

5-ci qrant müsabiqəsi

 

1. Xitozan və onun modifikantları əsasında nanoölçülü daşıyıcıların sintezi və onların qalxanabənzər vəzin müalicəsində uzunmüddətli terapevtik tətbiqi.

Layihə rəhbəri: k.ü.f.d. Sara Cəbiyeva – 30 000 AZN

 

2. Manqanın və dəmir fəsiləsi elementlərinin mürəkkəb xalkogenidləri əsasında maqnit xassəli topoloji izolyator fazalarının axtarışı və sintezi.

Layihə rəhbəri: k.ü.f.d. Oruclu Elnur – 35 000 AZN. 

 

BEYNƏLXALQ VƏ DİGƏR QRANTLAR 

2021

1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsa­biqəsi

 1. “Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi: sintezdən və faza tarazlıqlarından "tərkibquruluş-xassə" əlaqəsinə doğru” (AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı 175 000 AZN, 24 ay, Bakı Dövlət Universiteti, M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, AMEA-nın Fizika İnstitutu ilə birgə)

 

 1. “Nanoelektronikada tətbiq üçün tərkibində III qrup xalkogenidləri saxlayan bərk məhlullar, qrafen və ifrat nazik silisium təbəqələri əsasında alınmış 2D sistemlərdə defekt əmələgəlmənin mexanizmi və kvant halları” (Layihə iştirakçısı: Mirsəlim Əsədov (AMEA-nın KQüKİ)– 75 000 AZN,  24 ay, AMEA Fizika İnstitutu, REA Fizika-Texnologi­ya İnstitutu ilə birgə)

 

“Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

 1. Yüksək texnologiyalar üçün yeni topoloji izolyatorların və Raşba yarımkeçiricilərinin alınması, kimyəvi dizaynı və tədqiqi (ADNSU ilə). 80 000 AZN. Layihə rəhbəri: b.e.i. Samirə İmaməliyeva
 2. İnnovativ metallurgiya texnologiyası əsasında yayma isteh­salatında yüksək xassələrə malik bimetallik valın işlənməsi (AzTU ilə). 60 000 AZN.  Layihə həmrəhbəri: prof. İxti­yar Bəxtiyarlı

 

 1. İnterkalyasiya olunmuş laylı quruluşlu birləşmələr və polimerlər əsasında hazırlanmış yeni hibrid nanokompozitlərin sorbsiya və katalitik xassələrinin tədqiqi (BDU ilə). 80 000 AZN. Layihə həmrəhbəri: a.e.i. Natalya Melnikova

 

4. Triazapentadien əsaslı komplekslərin sintezi və katalizdə tətbiqi imkanları (BDU ilə) .

    55 000 AZN. Layihə həmrəhbəri: Fidail Cəlaləddinov 

Avropa Komissiyasının Horizon 2020 proqramı üzrə davam edən

“Perspektiv materiallar və nanotexnologiyalar” istiqaməti və “Karbohid­ro­genlərin katalitik çevrilməsi” mövzusu üzrə “Metanın oksidləşdirici konversiyası və propilenə hidro­formilləşməsi” (814557 №-li C123 qrant müqaviləsi) layihəsi müsabiqədə qalib gəlmişdir. Layihə üzrə İnstituta 304,062 min avro məbləğində vəsait ayrılmışdır. Qrant rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev

2021-ci ildə qalib olan qrant layihələri

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun   “Elm-Təhsil-Sənaye” məqsədli qrant müsabiqəsi

Sintetik naften turşularının yüksək çıxım və selektivliklə qeyri-zəncirvari reaksiya ilə alınması üçün karbon nanokatalizatorların işlənilməsi və tətbiqi. Layihənin rəhbəri: k.e.d., prof. Eldar Zeynalov - 289 000 AZN

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Elmi-Tədqiqat layihələri üzrə əsas qrant müsabiqəsi

 n-alkanların metal-polimer katalizatorları iştirakında oksidləşməsi. Layihənin rəhbəri: k.e.d. Nizami Zeynalov - 50 000 AZN

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənc Alim və Tədqiqatçıların 5-ci qrant müsabiqəsi

1. Xitozan və onun modifikantları əsasında nanoölçülü daşıyıcıların sintezi və onların qalxanabənzər vəzin müalicəsində uzunmüddətli terapevtik tətbiqi. Lahiyənin rəhbəri: k.ü.f.d. Sara Cəbiyeva - 30 000 AZN

2. Manqanın və dəmir fəsiləsi elementlərinin mürəkkəb xalkogenidləri əsasında maqnit xassəli topoloji izolyator fazalarının axtarışı və sintezi. Lahiyənin rəhbəri: Oruclu Elnur -35 000 AZN)

 2020

2018-ci ildə udulmuş və 2020-ci ildə davam edən qrant layihələrinin siyahısı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  

1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsabiqəsi

–    “Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi: sintezdən və faza tarazlıqlarından "tərkibquruluş-xassə" əlaqəsinə doğru” (AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı, Layihənin məbləği 175 000 AZN, 24 ay, Bakı Dövlət Universiteti, M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, AMEA-nın Fizika İnstitutu ilə birgə)

–  “Nanoelektronikada tətbiq üçün tərkibində III qrup xalkogenidləri saxlayan bərk məh­lullar, qrafen və ifrat nazik silisium təbəqələri əsasında alınmış 2D sistemlərdə defekt əmələgəlmənin mexanizmi və kvant halları” (Layihə iştirakçısı: Mirsəlim Əsədov (AMEA-nın KQKİ), Layihənin məbləği – 75 000 AZN,  24 ay, AMEA Fizika İnstitutu, REA Fizika-Texnologiya İnstitutu ilə birgə)

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun

2-ci Azərbaycan-Belarus birgə qrant müsabiqəsi

–    “Mikroelektronika üçün tərkibində nadir torpaq elementləri saxlayan tallium-bismut telluridləri əsasında yeni maqnit materialların sintezi, tədqiqi və xassələrinin modelləşdirilməsi” (kimya üzrə elmlər doktoru Mirsəlim Əsədov, Layihənin məbləği – 60000 AZN, 24 ay, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Belarusiya  Milli Elmlər Akademiyasının Materialşünaslıq  üzrə Elmi-praktiki Mərkəzi ilə birgə)

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq”

Müştərək Elmi Tədqiqat müsabiqəsi

 

–   “L-tiroksinin xitozanın N-trimetil yodlu törəməsinə enkapsul­laşdırılması və onun uzun müddət nəzarətli ayrılmasının in vivo bioloji tədqiqi” (kimya üzrə elmlər doktoru Nizami Zeynalov, Layihənin məbləği - 24 000 AZN, 24 ay, İtaliya Sosial Respublikası Polimerlər, kompozitlər və Biomateriallar İnstitutu ilə birgə)

–   FeChx-TiO2-MoSx hibrid katodlarının elektrokimyəvi və fotoelek­trokimyəvi tədqiqi (kimya üzrə elmlər doktoru Akif Əliyev, Layihənin məbləği - 2000 AZN, 36 ay, Bolqarıstan Respublikası Elektro-kimya və Energetik Sistemlər İnstitutu ilə birgə)

 

2019-2023-cü illər ərzində

Horizon­­ 2020 proqramı üzrə qalib  qrant  layihəsi

Avropa Komissiyasının Horizon 2020 proqramı üzrə

 • Norveçin Sintef AS,
 • Belçikanın Gent Universiteti, Total Research & Technology Feluy mərkəzi,
 • Fransanın Milli Tədqiqatlar “Centre National de la Recherche Scientifique” (CNRS), Arkema France SA, Ayming, Axelone,
 • İngiltərənin Johnson Matthey PLC,
 • Niderlandın Process Design Center BV
 • Almaniyanın Linde AG şirkətinin tədqiqat mərkəzləri

ilə tərəfdaş olduğu “Perspektiv materiallar və nanotexnologiyalar” istiqaməti və “Karbohid­ro­genlərin katalitik çevrilməsi” mövzusu üzrə “Metanın oksidləşdirici konversiyası və propilenə hidroformilləşməsi” (814557 №-li C123 qrant müqaviləsi) layihəsi müsa­biqə­də qalib gəlmişdir.

Layihə üzrə İnstituta 304,062 min avro məbləğində vəsait ayrılmışdır.

 

Qrant rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən

2019-cu ildə maliyyələşdirilmiş və hal-hazırda davam edən qrant layihələri

 

–      Neft avadanlıqlarında parafin, qətran, asfalten və qum hissəciklərinin çökməsinin modelləşdirilməsi və praktik problemlərin həlli – (Layihənin rəhbəri: Müxbie üzv Qüdrət Kəl­bəliyev, Layihənin məbləği - 80 000 AZN, 10.09.2019-10.09.2021)

–      Azərbaycanın palçıq vulkanları və nanotexnologiya: adamantoidların və karbon nanostrukturlarının təbii sintezi – (Layihənin rəhbəri: k.ü.f.d. Mətanət Məhərrəmova, Layihənin məbləği - 70 000 AZN, 10.09.2019-10.09.2021)

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2019-2021-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramlarının işlənməsi, seçilməsi və maliyyələşdirilməsi məqsədilə keçirilən respublika müsabiqəsində maliyyələşdirilmiş və hal-hazırda davam edən qrant layihələri

–      Günəş enerjisinin çeviricisi kimi yeni nəsil elektrod mate­rial­larının korroziyaya davamlı zəif yaddaş effektli nano­quruluşlu örtüklərin alınması – (Layihənin rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev, Layihənin məbləği - 195 000 AZN, 2020-2021) 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun elan edərək keçirdiyi “Elm-Təhsil İnteqrasiyası”

məqsədli qrant müsabiqəsi (EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)) üzrə maliyyələşdirilmiş və hal-hazırda davam edən qrant layihələri

 

–      İnnovativ metallurgiya texnologiya əsasında yayma istehsalatında yüksək xassələrə malik bimetallik valın işlənməsi – (Layihənin həmrəhbəri:  k.e.d., prof. İxtiyar Bəxtiyarlı  (AzTU ilə), Layihənin məbləği - 60 000 AZN)

–      Yüksək texnologiyalar üçün yeni topoloji izolyatorların və Raşba yarımkeçiricilərinin alınması, kimyəvi dizaynı və tədqiqi – (Layihənin rəhbəri:  k.ü.f.d., b.e.i. Samirə İmaməliyeva (ADNSU ilə), Layihənin məbləği - 80 000 AZN)

–      Triazapentadien əsaslı komplekslərin sintezi və katalizdə tətbiqi imkanları – (Layihənin həmrəhbəri:  k.ü.f.d. Cəlaləddinov Fidail (BDU ilə), Layihənin məbləği - 55 000 AZN)

–      İnterkalyasiya olunmuş laylı quruluşlu birləşmələr və polimer­lər əsasında hazırlanmış yeni hibrid nanokompozitlə­rin sorbsiya və katalitik xassələrinin tədqiqi – (Layihənin həmrəhbəri:  k.ü.f.d., a.e.i. Natalya Melnikova (BDU ilə), Layihənin məbləği - 80 000 AZN)

 

2019-cu ildə  QRANT LAYİHƏLƏRİ ÜZRƏ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən 2019-cu ildə maliyyələşdirilmiş qalib qrant layihələr

1.Neft avadanlıqlarında parafin, qətran, asfalten və qum hissəciklərinin çökməsinin modelləşdirilməsi və praktik problemlərin həlli - 80 000 AZN

Layihə rəhbəri:  t.e.d. Qüdrət Kəlbəliyev

2. Yüksək dispersli metal/metal oksid əsaslı nanostrukturlu maqnit xas­səli kompozit materiallarının sintez üsullarının işlənib hazırlanması - 50 000 AZN

Layihə rəhbəri  - k.ü.f.d. Səbirə Ağayeva

3. Azərbaycanın palçıq vulkanları və nanotexnologiya: adamantoidların və karbon nanostrukturlarının təbii sintezi - 70 000 AZN

Layihə rəhbəri  -  k.ü.f.d. Mətanət Məhərrəmova

 

 2019-cu ildə  MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ DAYANDIRILMIŞ QRANT LAYİHƏLƏRİ

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantları:

1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsa­biqəsi

1.Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi: sintezdən və faza tarazlıqlarından "tərkib­quru­luş-xassə" əlaqəsinə doğru  - 175 000 AZN

Layihə həmrəhbəri:  AMEA m/ü Məhəmməd Babanlı

2. Nanoelektronikada tətbiq üçün tərkibində III qrup xalkogenidləri saxlayan bərk məhlullar, qrafen və ifrat nazik silisium təbəqələri əsasında alınmış 2D sistemlərdə defekt əmələgəlmənin mexanizmi və kvant halları - 75 000 AZN

Layihə iştirakçısı - k.e.d., prof. Mirsəlim Əsədov

2-ci Azərbaycan-Belarus birgə qrant müsabiqəsi

1. Mikroelektronika üçün tərkibində nadir torpaq elementləri saxlayan tallium-bismut telluridləri əsasında yeni maqnit materialların sintezi, tədqiqi və xassələrinin modelləşdirilməsi- 60 000 AZN

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Mirsəlim Əsədov

 

2019-cu ildə  MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ DAYANDIRILMIŞ QRANT LAYİHƏLƏRİ

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantları:

“Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

1. Yüksək texnologiyalar üçün yeni topoloji izolyatorların və Raşba yarımkeçiricilərinin alınması, kimyəvi dizaynı və tədqiqi (ADNSU ilə)– 80 000 AZN.   

Layihə rəhbəri: b.e.i. Samirə İmaməliyeva

2.Mis və gümüşün çoxkomponentli xalkogenidləri əsasında yeni superion keçiricilərinin və termoelektrik materiallarının alınması və tədqiqi (GDU ilə)– 60 000 AZN

Layihə rəhbəri:  prof.İmir Əliyev

3. Ətraf mühitə atılan tullantılarda yüngül karbohidrogenlər (C1-C4), metanol və xloraromatik karbohidrogenlərin zərərsizləşdirilməsi (BDU ilə) – 60 000 AZN.     

Layihə rəhbəri: prof . Arif Əfəndi

4. Acınohur titanmaqnetit superkonsentratının məhsullarından istifadə etməklə litium titanatların sintezi və xassələrinin funksiyalaşdırılması (AzTU ilə) – 50 000 AZN.    

Layihə rəhbəri: prof . Asif Məmmədov

5.  İnnovativ metallurgiya texnologiyası əsasında yayma isteh­salatında yüksək xassələrə malik bimetallik valın işlənməsi (AzTU ilə) – 60 000 AZN.     

Layihə həmrəhbəri: prof . İxtiyar Bəxtiyarlı

6.   İnterkalyasiya olunmuş laylı quruluşlu birləşmələr və polimerlər əsasında hazırlanmış yeni hibrid nanokompozitlərin sorbsiya və katalitik xassələrinin tədqiqi (BDU ilə) – 80 000 AZN

Layihə həmrəhbəri: a.e.i. Natalya Melnikova

7.Triazapentadien əsaslı komplekslərin sintezi və katalizdə tətbiqi imkanları (BDU ilə) – 55 000 AZN.     

Layihə həmrəhbəri: Fidail Cəlaləddinov

 

2019-cu ildə QRANT LAYİHƏLƏRİ ÜZRƏ DAVAM ETDİRİLƏN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ

AMEA-nın “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq” Müştərək Elmi Tədqiqat müsabiqəsi

1. L-tiroksinin xitozanın N-trimetil yodlu törəməsinə enkapsul­laşdırılması və onun uzun müddət nəzarətli ayrılmasının in vivo bioloji tədqiqi – İtaliya ilə müştərək

Layihə həmrəhbəri: prof . Nizami Zeynalov

2. FeChx-TiO2-MoSx hibrid katodlarının elektrokimyəvi və fotoelek­trokimyəvi tədqiqi – Bolqarıstan Respublikası ilə müştərək

Layihə həmrəhbəri: prof. Akif Əliyev

 

AMEA-nın 2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramlarının işlənməsi, seçilməsi və maliyyələşdirilməsi məqsədilə keçirilən respublika müsabiqəsi

1.Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsiyon xassələrinin tədqiqi – BDU ilə birgə. 300 000 AZN

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Vaqif Əhmədov

2. Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng   xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi – AMEA Biofizia İnstitutu və Milli Onkologiya Mərkəzi ilə birgə. 360 000 AZN

Layihənin rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev

 

 

2018-ci ildə maliyyələşdirilmiş qalib qrant layihələri

Layihənin adı

İnnovativ metallurgiya texnologiyası əsasında yayma isteh­salatında yüksək xassələrə malik bimetallik valın işlənməsi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihə rəhbəri: t.e.d.,prof. Sübhan Namazov (Azərbaycan Texniki Universiteti); həmrəhbər: k.e.d., prof. İxtiyar Bəxtiyarlı (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu)

Layihənin məbləği

60 000 man.

Layihənin adı

Yüksək texnologiyalar üçün yeni topoloji izolyatorların və Raşba yarımkeçiricilərinin alınması, kimyəvi dizaynı və tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: k.ü.f.d. İmaməliyeva Samirə (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu); həmrəhbər k.ü.f.d. Əliyev Ziya (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Layihənin məbləği

80 000 man.

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

İnterkalyasiya olunmuş laylı quruluşlu birləşmələr və polimerlər əsasında hazırlanmış yeni hibrid nanokompozitlərin sorbsiya və katalitik xassələrinin tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: k.e.d., prof. Abdulsəyid Əzizov (Bakı Dövlət Universiteti); həmrəhbər: k.ü.f.d. Natalya Melnikova (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu)

Layihənin məbləği

80 000 man

 

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

Mis və gümüşün çoxkomponentli xalkogenidləri əsasında yeni superion keçiricilərinin və termoelektrik materiallarının alınması və tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: k.e.d., prof. İmir Əliyev (AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu); həmrəhbər: Yusibov Yusif (Gəncə Dövlət Universiteti)

Layihənin məbləği

60 000 man.

Layihənin adı

Acınohur titanmaqnetit superkonsentratının məhsullarından istifadə etməklə litium titanatların sintezi və xassələrinin funksiyalaşdırılması

 

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: k.e.d. Məmmədov Asif (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu); həmrəhbər: Məmmədov Elman (Azərbaycan Texniki Universiteti)

Layihənin məbləği

50 000 man.

 

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

Triazapentadien əsaslı komplekslərin sintezi və katalizdə tətbiqi imkanları

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: Şıxaliyev Namiq (Bakı Dövlət Universiteti); həmrəhbər: Cəlaləddinov Fidail (Kataliz və Qeyri - üzvi Kimya İnstitutu)

Layihənin məbləği

55 000 man.

Layihənin adı

Ətraf mühitə atılan tullantılarda yüngül karbohidrogenlər (C1-C4), metanol və xloraromatik karbohidrogenlərin zərərsizləşdirilməsi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2016

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: Arif Əfəndi (Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu); həmrəhbər: Şəmilov Nazim (Bakı Dövlət Universiteti)

Layihənin məbləği

60 000 man.

Layihənin adı

Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi: sintezdən və faza tarazlıqlarından "tərkib­quru­luş-xassə" əlaqəsinə doğru

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsa­biqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2020

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin həmrəhbəri: Məhəmməd Babanlı (AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu; AMEA Fizika İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti), həmrəhbər: k.e.d., prof. Andrey Şevelkov (M.V.Lomo­nosov adına MDU)

Layihənin məbləği

175 000 man.

Layihənin adı

Nanoelektronikada tətbiq üçün t ərkibind ə III qrup xalkogenidləri saxlayan bərk məhlullar, qrafen və ifrat nazik silisium təbəqələri əsasında alınmış 2D sistemlərdə defekt əmələgəlmənin mexanizmi və kvant halları

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2020

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin iştirakçısı: Mirsəlim Əsədov (AMEA KQÜKİ) AMEA Fizika İnstitutu (AMEA Fizika İnstitutu; AMEA KQÜKİ), REA Fizika-Texnologiya İnstitutu

Layihənin məbləği

75 000 man.

 

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

L-tiroksinin xitozanın N-trimetil yodlu törəməsinə enkapsul­laşdırılması və onun uzun müddət nəzarətli ayrılmasının in vivo bioloji tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq” Müştərək Elmi Tədqiqat müsabiqəsinə təqdim edilmiş layihələr

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2020

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d. Nizami Zeynalov (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: prof. Maria Grazia Raucci (İtaliya Sosial Respublikası “Polimerlər, kompozitlər və Biomateriallar İnstitutu”)

Layihənin məbləği

 

Layihənin adı

FeChx-TiO2-MoSx hibrid katodlarının elektrokimyəvi və fotoelek­trokimyəvi tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq” Müştərək Elmi Tədqiqat müsabiqəsinə təqdim edil­miş layihələr

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2020

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d. Akif Əliyev (KQÜKİ); layihənin həm­rəhbəri: t.e.d., prof. Evelina Slavçeva (Bolqarıstan Respub­likasının akad. Yevgeni Budevski adına Elektrokimya və Ener­getik sistemlər İnstitutu)

Layihənin məbləği

 

Layihənin adı

Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsiyon xassələrinin tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramlarının işlənməsi, seçilməsi və maliyyələş­dirilməsi məqsədilə keçirilən respublika müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2018

Layihənin həyata keçirildiyi illər

36 ay

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: akademik Abel Məhərrəmov (Bakı Dövlət Universiteti); Layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Vaqif Əhmədov (AMEA KQÜKİ)

Layihənin məbləği

300 000 man.

Layihənin adı

Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman prepa­rat­larının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramlarının işlənməsi, seçilməsi və maliyyələş­dirilməsi məqsədilə keçirilən respublika müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2018

Layihənin həyata keçirildiyi illər

36 ay

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev (AMEA KQÜKİ) (AMEA-nın Biofizika İnstitutu, Milli Onkologiya Mərkəzi)

Layihənin məbləği

360 000 man.

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

Mikroelektronika üçün tərkibində nadir torpaq elementləri sax­layan tallium-bismut telluridləri əsasında yeni maqnit material­ların sintezi, tədqiqi və xassələrinin modelləşdirilməsi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2-ci Azərbaycan-Belarus birgə qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2020

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin həmrəhbəri k.e.d., prof. Mirsəlim Əsədov (AMEA KQÜKİ) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, BMEA-nın Materialşünaslıq üzrə elmi-praktiki mərkəzi

Layihənin məbləği

60 000 man.

Layihənin adı

Qeyri-tarazlıqlı heterofazalı neft-kimya proseslərinin və neft-qaz sistemlərinin riyazi və fiziki-kimyəvi modelləşdirilməsi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm Fondu”nun elmi tədqiqat, innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2020

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri:k.e.d. Mirsəlim Əsədov (AMEA KQKİ)

Layihənin məbləği

60 000man

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

Koordinasion birləşmələrin neftin reoloji xassələrinə təsirinin tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm Fondu”nun elmi tədqiqat, innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: k.e.d. Mina Munşiyeva (AMEA KQÜKİ)

Layihənin məbləği

45 000 man.

Layihənin adı

Biratomlu fenolların karbon dioksidlə karboksilləşdirilməsi reak­si­yasının nanostrukturlu oksid əsaslı katalizatorlarının hazırlan­ması texnologiyasının işlənilməsi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazir­liyinin birgə təşkil edərək keçirdiyi Gənc alim və mütəxəssislərin 4-cü xüsusi – “Mənim ilk qrantım”- qrant müsa­bi­qəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2018-2019 (12 ay)

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin həmrəhbəri: k.ü.f.d. Sevinc Osmanova (AMEA KQÜKİ); (AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu)

Layihənin məbləği

35 000man.

 

 

 

 

 

 

 

Layihənin adı

Zob əleyhinə istifadə olunan L-tiroksin preparatının daşınması üçün sintez olunmuş N-trimetilyod xitozanın reoloji və spektral tədqiqi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm Fondu”nun elmi tədqiqat, innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

30 gün

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: k.ü.f.d. Şamo Tapdıqov

Layihənin məbləği

16 386 man.

Layihənin adı

V, P, Mo, Sb oksid katalizatorların fiziki-kimyəvi xassələri ilə katalitik aktivliyi arasında kollerasiyanın müəyyən edilməsi

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm Fondu”nun elmi tədqiqat, innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

-

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: Elmir Babayev

Layihənin məbləği

12 000 man.

Layihənin adı

Ağır metalların xalkogenidlərinin, xalkohalogenidlərinin və onlar əsasında yeni funksional materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları

Təqdim edildiyi Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm Fondu”nun elmi tədqiqat, innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə qrant müsabiqəsi

Təqdim edildiyi il

2017

Layihənin həyata keçirildiyi illər

-

Layihə rəhbəri (adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

Layihənin rəhbəri: Dünya Babanlı

Layihənin məbləği

5 000 man.

 

2017-ci ildə maliyyələşdirilmiş qalib qrant layihələri

Layihənin adı

Atmosfer azotun pilot qurğuda hidrogen peroksidlə azot-1 oksidinə koherentsinxronlaşdırılmış fiksasiyası

Təqdim edildiyi

Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu

Təqdim edildiyi il

2015

Layihənin həya­takeçirildiyi illər

2017-2018

Layihə rəhbəri

(adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

k.e.d. Nemət Əlizadə

Layihənin məbləği

200 000 manat

 

 

Layihənin adı

Dərman preparatlarının immobilizə olunması üçün tərkibində  azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi

Təqdim edildiyi

Fond (yerli və beynəlxalq)

Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Elmin İnkişafi Fondu Qrant Layihələri Müsabiqəsi Kompleks elmi-tədqiqat proqramlarılayihələri müsabiqəsi EİF- KETPL-2015-1(25)

Təqdim edildiyi il

2016

 

Layihənin həyata keçirildiyi illər

2017-2018

Layihə rəhbəri

(adı, soyadı, elmi dərəcəsi)

k.e.d. Nizami Zeynalov

Layihənin məbləği

150 000 manat

  

2017-ci ildə İnstitut əməkdaşlarının təqdim etdiyi 2 layihə beynəlxalq qrantlarına layiq görülmüşdür

 

1. Triptofanın bəzi biogen metallarla kompleksləörinin sintezi və radioprotektor xassələrinin öyrənilməsi - Ukrayna Elm Fondunun qrantı (Rəhbər - k.ü.f.d. Fidail Cəlaləd­dinov. Layihənin məbləği –  50 000 $

 

2. Azərbaycan Respublikasının geotermal suları və geotermal enerji resursları  - Azərbaycan –Belarus birgə layihəsi (AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu,  Belarus Dövlət Universiteti). Layihənin məbləği –  200 000 AZN.

 

2017-ci ildə digər (xarici) müsabiqələr və müraciət edən əməkdaşların

qrant layihələrinin

 

S İ Y A H I S I

Müsabiqənin adı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant  müsabiqəsi

Layihənin adı

Elektron çeviriciləri üçün yeni aşağıölçülü keçid metalları oksidlərinin və topoloji izolyatorların işlənib hazırlanması

 

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: akademik Dilqəm Tağıyev (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Vladimir Zlomanov (M.V.Lomonosov adına MDU)

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant  müsabiqəsi

Layihənin adı

Təbiətdən rasional istifadənin təminatı məqsədi ilə neftlə çirklənmiş torpaqların və neft şlamlarının rekultivasiyasına dair yeni kompleks yanaşma

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: k.ü.f.d., dos. Mirheydər Abbasov (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: k.e.n., dos. Lidiya Svarovskaya (REA-nın Sibir bölməsinin Neftin Kimyası İnstitutu )

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant  müsabiqəsi

Layihənin adı

Lantanoid tərkibli şüşəvari yarımkeçiricilər əsasında informasiya və tibbi optika materialları

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. İxtiyar Bəxtiyarlı (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Yuriy Tveryanoviç (Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti)

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant  müsabiqəsi

Layihənin adı

Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi: sintezdən, faza tarazlıqlarından "tərkib-quruluş-xassə" əlaqəsinə

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Məhəmməd Babanlı (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Andrey Şevelkov (M.V.Lomonosov adına MDU)

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant  müsabiqəsi

Layihənin adı

Elektrik enerjisinin üzvi akkumulyatorları üçün aromatik aminlər və diaminlər əsasında kation əmələ gətirə bilən yeni elektrod materiallarının sintezi və tədqiqi

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: akademik Əjdər Məcidov (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: t.e.d., prof. Serqey Qriqoryev (“MEİ” Milli Tədqiqat Universiteti )

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant  müsabiqəsi

Layihənin adı

“Karbohidrogenlərin koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reak­s

iya­­larının tədqiqi üçün heterogen katalizatorların aktiv səthlə

rinin təşkili: dərin çevrilmələrdə selektivliyin idarəolun

ması metodlarının axtarışı

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Sərdar Zeynalov (KQÜKİ); layihənin həmrəhbəri: k.e.d., prof. Eldar Dəhnəvi (Tomsk Dövlət Universiteti)

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

AMEA-nın “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq” Müştərək Elmi Tədqiqat layihəsi (Bolqarıstan Respublikası)

Layihənin adı

“FeChx-TiO2-MoSx hibrid katodlarının elektrokimyəvi və foto­elektro­kimyəvi tədqiqi”

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d. Akif Əliyev (KQÜKİ);  layihənin

həmrəhbəri: t.e.d., prof. Evelina Slavçeva (akad. Yevgeni Budevski adına Elektrokimya və Energetik sistemlər İnstitutu)

İl

2017

 

Müsabiqənin adı

AMEA-nın “Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq” Müştərək Elmi Tədqiqat layihəsi (İtaliya Respublikası)

Layihənin adı

“L-tiroksinin xitozanın N-trimetil yodlu törəməsinə enkapsul­laşdırılması və onun uzun müddət nəzarətli ayrılmasının in vivo bioloji tədqiqi”

Müraciət edən

Layihənin həmrəhbəri: k.e.d. Nizami Zeynalov (KQÜKİ);  layihə­nin

­həmrəhbəri: prof. Maria Grazia Raucci (Polimerlər, kompozitlər və Biomateriallar İnstitutu)

İl

2017

 

Azərbaycan Respublika Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun elan etdiyi 2017-ci il müsabiqəsinin qalibi olmuş layihələrin

 

S İ Y A H I S I

Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu

Qeyri-tarazlıqlı heterofazalı neft-kimya proseslərinin və neft-qaz sistemlərinin riyazi və fiziki-kimyəvi modelləşdirilməsi

 

60 000

Kimya elmləri, Texnika elmləri

ET

Munşiyeva Mina Kərim qızı

Koordinasion birləşmələrin neftin reoloji xassələrinə təsirinin tədqiqi.

45 000

Kimya elmləri

ET

Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu

Zob əleyhinə istifadə olunan L-tiroksin preparatının daşınması üçün sintez olunmuş N-trimetilyod xitozanın reoloji və spektral tədqiqi məqsədilə stajkeçmə

16 386

Kimya elmləri

 

XL3

Babayev Elmir Məqsəd oğlu

V, P, Mo, Sb oksid katalizatorların fiziki-kimyəvi xassələri ilə katalitik aktivliyi arasında kollerasiyanın müəyyən edilməsi

12 000

Kimya elmləri

XL3

Babanlı Dünya Məhəmməd qızı

Ağır metalların xalkogenidlərinin, xalkohalogenidlərinin və onlar əsasında yeni funksional materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları

 

5 000

Kimya elmləri

HM

 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fonduna 2014-2016-cı illərdə təqdim olunmuş və qalib gəlmiş qrant layihələri

 

1. ”Propilenin hidrogen peroksid iştirakı ilə propilen oksidi, akrolein, allen, metilasetilen, propion aldehidi və asetona koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləş­məsi”. Layihənin rəhbəri – k.ü.f.d. Lətifə Həsənova (k.ü.e.d. Nəhməd Əlizadə iştirakçı). Layihənin müddəti – 2014–2016-cı illər. Layihənin məbləği – 80 000 AZN

 

2. “Alternativ enerji mən­bələrində istifadə və elektron texnikası üçün çoxkomponentli metal xalkogenidləri əsasında yeni funksional materialların alınması və tədqiqi". Layihənin rəhbəri – müxbir üzv Məhəmməd Babanlı. Layihənin müddəti ­– 24 ay (2014–2016). Layihənin məbləği – 80 000 AZN

 

3. “Yanacaq elementləri üçün hidrogenin alınması və təmizlənməsi katalizatorlarının sintezi”. Layihə rəhbəri – müxbir üzv Əjdər Məcidov, iştirakçı – müxbir üzv Mübariz Əhmədov. Layihənin  müddəti  – 2014–2016-cı illər. Layihənin məbləği – 90 000 AZN

 

4. “Laya vurulan suyun asfalten və mexaniki hissəciklərdən maye faza ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının işlənməsi”. Layihənin rəhbəri – müxbir üzv Qüdrət Kəlbəliyev, iştirakçı – k.e.d., prof. Gülməmməd Süleymanov. Layihənin müddəti – 2014–2016-cı illər. Layihənin məbləği – 90 000 AZN

 

5. “Neft məhsullarının neft şlamlardan ayrılması prosesinin intensivləşdirilməsi və tex­noloji rejimin təyin edilməsi”. Layihənin rəhbəri – AMEA-nın Geologiya və Geo­fizika İnstitutunun t.ü.e.d., prof. Arif Quliyev, iştirakçı – k.e.d., prof. Gülməmməd Süley­manov. Layihənin müddəti – 2014–2016-cı illər.  Layihənin məbləği – 80 000 AZN

 

6. “I-V qrup elementlərinin lantanoidli üçlü və mürəkkəb sulfidlərinin kristalokimyəvi  xarakteristikaları”. Layihənin rəhbəri – k.ü.f.d., b.e.i. Vaqif  Qasımov. Layihənin müddəti – 2014–2016-ci illər (18 ay).  Layihənin məbləği – 15 000 AZN

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişaf Fondunun

2015-2017-ci illərdə  görülmüş və görüləcək qalib qrant layihələri

 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.    “Renium əsasında yarımkeçirici xassəyə malik yeni materialların alınması“. Layihənin  rəhbəri – k.e.d. Elza Salahova. Layihənin müddəti – 2015-2016-cı illər (12 ay). Layihənin məbləği – 60 000 AZN

 

2. Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Elmin İnkişafi Fondunun Sənaye Qrantı. “Hidrotexniki qurğuların metal avadanlıqlarının istismar şəraitində korroziyaya davamlılığının proqnozlaşdırılması və mühafizəsinin təşkili”. Layihənin rəhbəri – k.ü.f.d., dosent Hilal Tahirli.  Layihənin müddəti – 2015–2016-cı illər (12 ay). Layihənin məbləği – 95.000 AZN

 

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsi. ″Modifikasiya olunmuş sintetik və təbii matrislər əsasında Pd, Pt, Ni nanokompozitlərinin formalaşması proseslərinin və katalitik xas­sələrinin tədqiqi″. Layihənin rəhbəri – k.e.i. Aytən Babayeva. Layihənin  müddəti – 2015–2016-cı illər (12 ay). Layihənin məbləği – 40 000 AZN

 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  Elmin İnkişaf Fondunun Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsinin qalibi. “Laylardan qalıq ağır neftlərin çıxarılması üçün  koordinasion polimer əsaslı yeni kompozit materialların alınması və tədbiqi”. Layihənin rəhbəri – k.e.i. Firuzə Əliyeva.  Layihənin müddəti –  12 ay (2015-2016). Layihənin məbləği – 20.000 AZN

 

 5.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. “Yeni nəsil Günəş çevriciləri üçün yüksək fotoeffektivliyə malik CdS, CdTe nanotellərinin elektrokimyəvi yolla sintezi, optiko-fiziki parametrlərinin təyini və spirtlərin foto­elektrokatalitik çevrilməsinin tədqiqi”. Layihənin rəhbəri – k.e.d. Akif Əliyev. Layihənin müddəti – 2015–2017-ci illər. Layihənin məbləği – 240 000 AZN.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişaf Fondunun

2015-ci ildə elan edilmiş və həyata keçirilməsi 2016-2018-ci illərdə

planlaşdırılan qalib  qrant  layihələri

 

1. Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda Elmin İnkişafi  Fondu. Kompleks elmi-tədqiqat proqramlarılayihələri müsabiqəsi. “Dərman preparatlarının immobilizə olunması üçün tərkibində azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi”. Layihənin rəhbəri – k.e.d. Nizami Zeynalov. (Azərbaycan Tibb Universiteti, AMEA Fizika İnstitutu ilə birgə). Təqdim olunduğu il – 2016.  Layihənin müddəti – 24 ay. Layihənin məbləği – 150 000 AZN

 

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu. “Atmosfer azotun pilot qurğuda hidrogen peroksidlə azot-1 oksidinə koherentsinxronlaşdırılmış fiksasiyası”. Layihənin rəhbəri – k.e.d. Nemət Əlizadə. Təqdim olunduğu il – 2015. (2016–2018-ci illərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır). (Bakı Dövlət Universiteti ilə birgə). Layihənin məbləği – 200 000 AZN. 

 

2010-2015-cü illər ərzində alınan qrantlar haqqında məlumat

 

       İnstitutun adı

        Qrantın mövzusu

   Dövlət və fondun                  adı

Layihə rəhbəri

Icraçıla-rın sayı

Başlandı-ğı tarix və icra müd-dəti

Məbləğ

1

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

1. Dəniz suyunun qaz hidrat üsulu ilə şirinləşdirmə texnologiyasının işlənib hazırlanması;

Saudiyyə Ərəbistanın Kral Əbdüləziz Elm və Texnologiya Mərkəzi

Akademik

Ağadadaş Əliyev

   15          

2010-2012

500.000 $

2. Metanın etilenə və asetilenə katalitik oksidləşdirici çevrilməsi

600.000   $

2

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Çoxkomponentli üzvi və piqment qalıqlarının su mənbələrindən ekstrak-siya üsulu ilə ayrılması və onların resirkulyasi-yası texnologiyasının işlənilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

Akademik Ağadadaş Əliyev, k.e.d. Gülməmməd Süleymanov

5

2011-2013

60.000 man

3

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Merkaptanlı neft məhsullarının demerkap-tanizasiyası üçün yeni ekoloji təmiz katalitik sistemlərin yaradılması        

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d.,prof.

Əfəndi Arif

5

2011-2012

60.000 man

4

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu   Mikrobiologiya İnstitutu

Pestisidlərin saxlanılma yerlərində çirklənmiş torpaqlarin təmizlən-məsinin elmi əsaslarının işlənilməsi  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.ü.f.d.,dos.

Elnur Məmmədov

6

2011-2012

20.000 man

5

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Örtük əmələgətirici elektrolit kompozisiya qalıqlarının ekstraksiya üsulu ilə su mənbələrindən ayrılması və onların resirkulyasiyası texnologiyasının işlənməsi.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

AMEA-nın müxbir üzvu, t.e.d. Qüdrət Kəlbəliyev, k.e.d. Gülməmməd Süleymanov

6

2012-2014

60.000 man

6

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Kimyəvi reaksiyalar üçün yüksək effektivliyə malik katalizatorların seçilməsi və kataliz mexanizminin öyrənilməsi  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d. Vaqif Əhmədov

3

2013-2015

800.000 man

7

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi ilə stimullaşdırılan heterogen katalitik reaksiyalar üçün universal katalizator daşıyıcısinin sintezinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

AMEA-n müxbir üzvü, k.e.d. Yuriy Litvişkov

7

2013-2014

80.000 man

8

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu   Bakı Dövlət Universiteti

Metal xalkohaloge-nidləri əsasında yeni çoxkomponentli funksional materialların işlənməsi.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.ü.f.d. Dünya Babanlı  Ağahüseyn Əhmədov

2

2013-2014

10.000 man

9

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Metanın asetilenə, 1,4-butandiola selektiv oksidləşməsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu

akademik

Ağadadaş Əliyev

13

2013-2015

120.000 man

10

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

Bəzi hidrogen metalların kompleks birləşmələ-rinin sintezi və onların kənd təsərrüfatında mikrogübrə kimi istifadəsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu

k.ü.f.d.  

Nəsib Osmanov

10

2013-2015

90.000 man

11

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Neft və qaz sənayesinin avadanlıqları üçün korroziyaya davamlı nazik mühafizə təbəqələrinin alınması  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu

k.e.d. Akif Əliyev və məsləhətçi akademik Ağadadaş Əliyev

7

2014-2015

70.000 man

12

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu   Mikrobiologiya İnstitutu

Azərbaycan ərazisində Xəzər dənizinin sahilboyu hissəsinin özünütəmizləmə qabiliyyətinin artırılmasının biotexnologiyasının hazırlanması

Ukrayna Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

          k.ü.f.d. 

    Elnur  Məmmədov  

3

2014-2015

9000  man

13

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Kimya və  neft  kimyası sənayesinin proses və aparatlarının hesablanması və optimallaşdırılması üçün proqramlar paketinin işlədilməsi.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

          k.ü.f.d.

     Manaf Manafov

8

2014-2015

50 000 man

14

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

I-V qrup elementlərinin lantanoidli üçlü və mürəkkəb sulfidlərinin kristalokimyəvi  xarakteristikaları

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

k.ü.f.d. 

  Vaqif Qasımov

-

2014-2016

15 000 man

15

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Propilenin hidrogen peroksidin iştirakı ilə propilen  oksidi, akrolein, allen, metilasetilen, propilen aldehidi və asetona koherent-sinxronlaş-dırılmış oksidləşmə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

k.ü.f.d.

Lətifə Həsənova

9

2014-2016

90 000 man

16

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Yanacaq elementləri üçün hidrogenin  alınması və təmizlən-məsi  katalizatorlarının sintezi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)  

AMEA-nın müxbir üzvu, k.e.d. Əjdər Məcidov

8

2014-2016

90 000 man

17

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Laya vurulan suyun asfaltın və mexaniki hissəciklərdən maye faza ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyasının işlənməsi.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

AMEA-nın müxbir üzvu, t.e.d.

Qüdrət Kəlbəliyev

8

2014-2016

90 000 man

18

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu   Geologiya İnstitutu  

Neft məhsullarının  neft şlamlarından ayrılması  prosesının intensivləş-dirilməsi və texnoloji rejimin təyin edilməsi  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)  

k.e.d. Gülməmməd Süleymanov AMEA-nın müxbir üzvu 

Arif Quluyev

6

2014-2016

70 000 man

19

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Alternativ  enerji mənbələrində istifadə  və elektron   texnikası üçün çoxkomponentli  metal xalkogenidləri əsasında yeni funksional materialların alınması və tıdqiqi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu (SOKAR)

AMEA-nın müxbir üzvu, k.e.d.

Məhəmməd Babanlı

11

2014-2016

80.000 man

20

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Renium əsasında yarımkeçirici xassəyə malik yeni materialların alınması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d. Elza Salahova

5

2014 

12 ay

60.000 man

21

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Mineral tullantılarından qiymətli metalları ayırıb saflaşdıran mobil pilot sisteminin qurulması və yarımsənaye sınaqların keçirilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.e.d.Arif Heydərov

 

2015

18 ay

80.627 man

22

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  

Hidrotexniki qurğuların metal avadanlıqlarının istismar şəraitində korroziya davamlığını proqnozlaşdırmaq və mühavizəsini təşkil etmək üçün monitorinqin aparılması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu

k.f.d.Hilal Tahirli

 

2015

12 ay

 

 


 

  

JURNALLAR
Faydalı linklər